Dziudo pirmenybės Jelgavoje

As­me­ni­nė nuo­tr.
Tre­čią­ją vie­tą lai­mė­jo bir­žie­tė Mei­lė Mi­liaus­kai­tė.
Ke­tu­ri bir­žie­čiai dziu­dis­tai da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nė­se pir­me­ny­bė­se Lat­vi­jos mies­te Jel­ga­vo­je. Į var­žy­bas at­vy­ko net 780 spor­ti­nin­kų iš Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Es­ti­jos, Ru­si­jos, Uk­rai­nos.

Mei­lė Mi­liaus­kai­tė svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 44 kg lai­mė­jo III vie­tą, nu­si­lei­du­si tik vie­no­je ko­vo­je. Mar­kas Mar­tin­kė­nas svo­rio ka­te­go­ri­jo­je dau­giau kaip 55 kg iš­ko­vo­jo III vie­tą, dvi ko­vas lai­mė­jęs ir dvi pra­lai­mė­jęs. Ma­rius Puo­džiū­nas (svo­rio ka­te­go­ri­jo­je dau­giau kaip 42 kg) nu­si­lei­do tik Ru­si­jos spor­ti­nin­kui ir lai­mė­jo III vie­tą.