Biržų dziudistai iškovojo pirmąją vietą

As­me­ni­nė nuo­tr.
Pas­ka­tin­ti tre­ne­rio Alf­re­do Kup­re­vi­čiaus, bir­žie­čiai dziu­dis­tai da­ly­va­vo tra­di­ci­nė­se Šiau­lių mies­to dziu­do var­žy­bo­se.

Į var­žy­bas spor­ti­nin­kus ly­dė­jęs tre­ne­ris Min­dau­gas Si­mė­nas "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­sa­ko­jo, jog bu­vo su­da­ry­ta stip­ri ko­man­dą – juo­duo­sius dir­žus iš­ko­vo­ju­sių spor­ti­nin­kų Mar­ty­no Kve­da­ro (iki 73 kg), Ga­jaus Bra­zio­nio (iki 81 kg), Lu­ko Mal­du­čio (dau­giau kaip 90 kg) bei ru­duo­sius dir­žus iš­ko­vu­su­sių spor­ti­nin­kų Ma­ri­jaus Mit­ro­chi­no (iki 90 kg) ir Eli­jaus Jo­ku­bė­no (iki 66 kg). Šie spor­ti­nin­kai ko­man­di­nė­se var­žy­bo­se su­si­run­gė su Plun­gės, Aly­taus ir Kau­no ko­man­do­mis ir di­de­le per­sva­ra jas nu­ga­lė­jo. Plun­gės ir Aly­taus spor­ti­nin­kus bir­žie­čiai įvei­kė re­zul­ta­tu 5:0, kau­nie­čius – 4:1.

In­di­vi­dua­lio­se var­žy­bo­se E. Jo­ku­bė­nas lai­mė­jo I vie­tą, L. Mal­du­tis ir M. Mit­ro­chi­nas iš­ko­vo­jo tre­čią­sias vie­tas.