Skrebiškių moterų ansambliui – 15 metų

Lai­mio UN­DZĖ­NO nuo­tr.
Skre­biš­kių an­samb­lio dai­ni­nin­kės. Bu­vu­sios ir esa­mos
Vi­si tu­ri­me dai­nų, ku­rios pa­tin­ka mums vi­są gy­ve­ni­mą. Kad ir kiek tas gy­ve­ni­mas ar jo ma­dos be­si­keis­tų. Ne be rei­ka­lo Lie­tu­va va­di­na­ma dai­nų kraš­tu. Dai­nos skam­ba ir Skre­biš­kiuo­se.
Lai­mio UN­DZĖ­NO nuo­tr.
Skre­biš­kių mo­te­rų an­samb­lį su­bū­rė ir jam 15 me­tų va­do­vau­ja mu­zi­kan­tas Jo­nas Strun­kis.

Bir­že­lio 29 d. Skre­biš­kių mo­te­rų an­samb­lis (va­do­vas Jo­nas Strun­kis) pa­mi­nė­jo ko­lek­ty­vo gy­va­vi­mo 15 me­tų su­kak­tį. Per 15 me­tų iš­dai­nuo­ta dau­gy­bė dai­nų, ap­lan­ky­ta daug ki­tų bend­ruo­me­nių, įvai­rių šven­čių ren­gi­nių. Nuo pat įsi­kū­ri­mo pra­džios an­samb­liui va­do­vau­ja Jo­nas Strun­kis. iš pra­džių ko­lek­ty­vas bu­vo gau­ses­nis, bet vė­liau kai ku­rios mo­te­rys dėl vie­nų ar ki­tų prie­žas­čių išė­jo. Ki­tos dai­nuo­ja iki šiol. Kon­cer­to me­tu ne­bu­vo sen­bu­vės Da­nu­tės Driš­ke­vi­čie­nės. Ji bu­vo iš­vy­ku­si. Dėl rim­tų prie­žas­čių an­samb­ly­je lai­ki­nai ne­dai­nuo­ja Lai­mu­tė Ba­jo­rie­nė, bet ko­lek­ty­vas lau­kia jos grįž­tant. Tą va­ka­rą trū­ko ir an­samb­lio dai­ni­nin­kės Edi­tos Ika­mie­nės. Šeš­ta­die­nį ji dir­bo.

Pir­ma­sis skre­biš­kie­čių de­biu­tas bu­vo 2005 m. ko­vo 19 die­ną Bir­žų se­niū­ni­jų šven­tė­je.

Ne­daug­žo­džiau­da­mas, kuk­liai pri­si­sta­tė Skre­biš­kių mo­te­rų an­samb­lio va­do­vas Jo­nas Strun­kis. Įtei­kė sa­vo dai­ni­nin­kėms po ro­žės žie­dą. O po to su­skam­bo dai­nos, ku­rias ly­dė­jo gau­sūs klau­sy­to­jų ap­lo­dis­men­tai.

Į šven­tę at­vy­ko be­veik vi­si Pa­pi­lio se­niū­ni­jos ko­lek­ty­vai. Pa­si­ge­do­me tik pa­pi­lie­čių kvar­te­to "Ro­vė­jū­nės". Ko­lek­ty­vui daug ren­gi­nių, iš­vy­kų...

Skre­biš­kie­tes dai­ni­nin­kes kei­tė Kup­re­liš­kio mo­te­rų an­samb­lis (va­do­vas Jo­nas Strun­kis). Kup­re­liš­kie­čių an­samb­liui jau 12 me­tų. Kvet­kų mo­te­rų an­samb­lis (va­do­vas Si­gi­tas Ki­bu­rys) – jau­nas, su­si­kū­ręs prieš dve­jus me­tus. Kvet­kie­čiai pri­sta­tė ir due­tą – Kot­ry­ną ir Do­mi­ny­ką. Gau­siau­sias ko­lek­ty­vas, folk­lo­ro an­samb­lis "Aguo­nė­la" at­vy­ko iš Pa­pi­lio (va­do­vė Vi­gi­li­ja Ma­cie­nė). Ko­lek­ty­vas dai­nuo­ja tik lie­tu­vių liau­dies dai­nas, bet tu­ri ir sa­vo "pa­sa­kor­ką" Li­nu­tę. Li­nu­tė ne tik dai­nuo­ja, bet po­ri­na ir nu­ti­ki­mus pa­pi­lie­tiš­ka tar­me. Jau­na­sis akor­deo­nis­tas Mi­kas at­vy­ko taip pat iš Pa­pi­lio. O pa­ts bran­džiau­sias, me­tais, dai­no­mis ir gast­ro­lė­mis – Pa­pi­lio mo­te­rų ro­man­sų an­samb­lis "Sen­ti­men­tai" (va­do­vė Va­le­ri­ja Puo­džiū­nie­nė). Pa­sak va­do­vės Va­le­ri­jos, ne­sens­tan­čios ne­nuo­ra­mos 13 me­tų dai­nuo­ja ro­man­sus, o ko­lek­ty­vui jau per 35 me­tus. Šiekš­ti­nin­kų mo­te­rų an­samb­lis (va­do­vė Vai­da Sa­ba­liaus­kie­nė) su­si­bū­ręs prieš dve­jus me­tus. Kuč­ga­lio an­samb­lis (va­do­vė Ja­ni­na Ei­no­rie­nė) su­si­bė­go 2009 m. ir šie­met lie­pos mė­ne­sį mi­nės de­šimt­me­tį. Ko­lek­ty­vas tu­ri ir sa­vo sma­gią ka­pe­lą.

Vi­si ko­lek­ty­vai svei­ki­no Skre­biš­kių dai­ni­nin­kes ir jų va­do­vą Jo­ną Strun­kį. Lin­kė­jo sėk­mės ir gra­žių, sma­gių dai­nų. Skre­biš­kių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­nu­tė Ku­čins­kie­nė taip pat dė­ko­jo ir svei­ki­no an­samb­lio dai­ni­nin­kes, esa­mas ir bu­vu­sias, jų va­do­vą. Teat­ra­li­zuo­tai an­samb­lį pa­svei­ki­no Skre­biš­kių dra­mos ko­lek­ty­vas. Šven­tės pa­bai­go­je vi­si ko­lek­ty­vai su­dai­na­vo jung­ti­nę dai­ną apie gim­ti­nę. Bu­vo gar­dus šven­ti­nis tor­tas, ska­ni ko­šė, gau­sus vai­šių sta­las. Vi­si bu­vo ge­rai nu­si­tei­kę ir da­li­no­si šven­tės įspū­džiais.

Šven­tės ren­gė­jai nuo­šir­džiai dė­ko­ja šven­tės rė­mė­jams: Aud­ro­nei Vi­le­mie­nei, ūki­nin­kams Si­gi­tui ir Ir­mai Pe­la­niams, Lo­re­tai ir Sau­liui Va­ria­ko­jams, Val­de­ma­rui Val­kiū­nui, Jur­gi­tai Ule­vi­čie­nei,Re­na­tai Kai­rie­nei, Ra­sai Kul­bie­nei ir vi­siems pri­si­dė­ju­siems prie šios šven­tės.

Lai­mio UN­DZĖ­NO nuo­tr.
Skre­biš­kių mo­te­rų an­samb­lio ju­bi­lie­jus su­kvie­tė se­niū­ni­jos me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vus, klau­sy­to­jus.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.