Siekiama "Baltąją vaistinę" prikelti antram gyvenimui

Savivaldybės nuotr.
Prie „Baltosios“ vaistinės
Lie­pos 17 d. Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si vals­ty­bės įmo­nės „Lie­tu­vos pa­mink­lai“ lai­ki­nai ei­nan­ti pro­jek­ta­vi­mo tar­ny­bos va­do­vo pa­rei­gas Vil­tė Ja­nu­šaus­kai­tė.

Lie­pos 17 d. Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si vals­ty­bės įmo­nės „Lie­tu­vos pa­mink­lai“ lai­ki­nai ei­nan­ti pro­jek­ta­vi­mo tar­ny­bos va­do­vo pa­rei­gas Vil­tė Ja­nu­šaus­kai­tė. Ji ap­žiū­rė­jo se­niau­sią iš­li­ku­sį Bir­žų mies­to pa­sta­tą ir ša­lia jo esan­tį XVII a. rū­sį su kryž­mi­niais skliau­tais. Pas­ta­tas J. Bie­li­nio g. 1 („Bal­to­ji vais­ti­nė“) po 2015 m. ki­lu­sio gais­ro yra ne­nau­do­ja­mas ir ava­ri­nės būk­lės.

Su spe­cia­lis­te su­si­ti­ko Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas (pa­vel­do­sau­gos) Da­lius Mi­ke­lio­nis.

Su­si­ti­ki­mo me­tu ap­žiū­rė­tas „Bal­to­sios vais­ti­nės“ pa­sta­to vi­dus, įver­tin­ta jo da­bar­ti­nė būk­lė. VĮ „Lie­tu­vos pa­mink­lai“ spe­cia­lis­tai pa­ža­dė­jo dar šią va­sa­rą pa­reng­ti eks­per­ti­zę bei nu­ma­to­mų tvar­ky­bos dar­bų są­ma­tą. Rem­da­ma­si jo­mis Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė teiks pa­raiš­ką dėl pa­sta­to J. Bie­li­nio g. 1 Ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių iš­sau­go­ji­mo dar­bų pro­jek­to pa­ren­gi­mo fi­nan­sa­vi­mo. Ti­ki­ma­si lai­mė­jus kon­kur­są (per­nai iš be­veik šim­to pa­raiš­kų pa­gal Pa­vel­dot­var­kos pro­gra­mą fi­nan­sa­vi­mą ga­vo tik 23 tęs­ti­niai pro­jek­tai) pa­reng­ti pa­sta­to tvar­ky­bos ir pri­tai­ky­mo vie­šo­sioms reik­mėms pro­jek­tą ir juo re­mian­tis gau­ti fi­nan­sa­vi­mą bei pri­kel­ti „Bal­tą­ją vais­ti­nę“ ant­ram gy­ve­ni­mui