Radvilų pilyje – iškilmė

Fe­lik­so GRUNS­KIO nuo­tr.
Iš­kil­mės da­ly­vius svei­ki­no Bir­žų me­ras Vy­tas Ja­rec­kas

Rug­jū­čio 2 die­ną Bir­žų pi­lies ar­se­na­lo sa­lė­je ir rū­mų Rad­vi­lų sa­lė­je įvy­ko Mag­de­bur­go tei­sių su­tei­ki­mo Bir­žų mies­tui 430-ųjų me­ti­nių iš­kil­mė. Jo­je da­ly­va­vo Bir­žų mies­to val­džia, trys is­to­ri­kai pro­fe­so­riai Rai­mon­da Ra­gaus­kie­nė, Ai­va­ras Ra­gaus­kas ir Dei­man­tas Kar­ve­lis, ki­ti gar­būs žmo­nės…

Šia iš­kil­me pra­si­dė­jo tris die­nas tru­ku­si Bir­žų mies­to šven­tė.

Pro­fe­so­rius Ai­va­ras Ra­gaus­kas pa­pa­sa­ko­jo, kaip Bir­žams bu­vo su­teik­tos Mag­de­bur­go mies­to tei­sės. Ir Bir­žai bu­vo įra­šy­ti tarp ki­tų Eu­ro­pos mies­tų. Kal­bė­ta apie to me­to mo­kes­čius, pre­ky­bą, re­li­gi­ją... Ap­tar­ta, ko da­bar­ti­nė val­džia ga­lė­tų pa­si­mo­ky­ti iš šim­ta­me­tės is­to­ri­nės pa­tir­ties, kad Bir­žai tap­tų dar pa­trauk­les­ni Lie­tu­vai ir pa­sau­liui.

Pro­fe­so­riai Ai­va­ras Ra­gaus­kas ir Dei­man­tas Kar­ve­lis at­sa­kė į ke­lis bir­žie­čių klau­si­mus, bet į pla­tes­nes Bir­žų is­to­ri­jos ap­žval­gas ne­si­lei­do. Kam įdo­mu, juk yra pa­skelb­ta daug ra­šy­ti­nės me­džia­gos apie Bir­žų is­to­ri­ją. Ga­li­ma pa­si­skai­ty­ti.

Nors ne vis­kas apie Bir­žų praei­tį ži­no­ma, ne vis­kas iš­ty­ri­nė­ta. Mat ne­se­niai is­to­ri­kus ir mu­zie­ji­nin­kus pa­sie­kė "Slap­ta­sis Bir­žų mies­to ar­chy­vas". Šis ar­chy­vas bu­vo sau­go­tas šimt­me­čius. Nie­kam ne­ro­dy­tas. Kai ku­rie do­ku­men­tai jau per­skai­ty­ti. Kai ku­rie dar lau­kia ty­ri­nė­to­jų.

Į Bir­žų mu­zie­ji­nin­kų ran­kas pa­te­ko di­džiu­lė skry­nia-sei­fas, ku­rios nie­kas ne­ga­lė­jo ati­da­ry­ti. Ti­kė­ta, jog jo­je ir­gi yra la­bai svar­bių Bir­žams do­ku­men­tų. Me­tų pra­džio­je mu­zie­ji­nin­kai pa­ža­dė­jo mies­to šven­tei skry­nią ati­da­ry­ti. Pa­ro­dy­ti, ką jo­je ra­do. Tam rei­kė­jo sei­fų spe­cia­lis­tų pa­stan­gų. Ir rak­tas sei­fui bu­vo pri­tai­ky­tas!

Tad iš ar­se­na­lo sa­lės iš­kil­mės da­ly­viai bu­vo pa­kvies­ti į pi­lies Rad­vi­lų sa­lę. Žvilg­te­rė­ti į pa­slap­tin­gos skry­nios vi­dų. Mu­zie­jaus "Sė­los" di­rek­to­rius Gin­ta­ras But­ke­vi­čius ir jo pa­va­duo­to­ja Edi­ta Lans­ber­gie­nė at­ra­ki­no ir at­vo­žė pa­slap­tin­gą skry­nią. Ir pub­li­ka aik­te­lė­jo! Pas­lap­tin­ga­sis sei­fas bu­vo tuš­čias! Kaž­kas jį anks­čiau bu­vo at­ra­ki­nęs ir do­ku­men­tus, jei­gu jų bu­vo, kaž­kur pra­dan­gi­nęs.

Mu­zie­ji­nin­kai ir­gi gud­rūs. Ži­no­jo, jog skry­nia tuš­čia, to­dėl į ją įdė­jo ir smal­suo­liams pa­ro­dė šių die­nų do­ku­men­tą. Anks­tes­nių me­tų "Bir­žų kri­vu­lės" stei­gi­mo liu­di­ji­mą.

Nors skry­nio­je nie­ko ir ne­bu­vo, ta­čiau mu­zie­ju­je bu­vo ga­li­ma ap­žiū­rė­ti iš „Slap­to­jo Bir­žų mies­to ar­chy­vo“ iš­kel­tus do­ku­men­tus, ki­tus is­to­ri­nius ra­di­nius.