Pristatė, kaip turėtų atrodyti Biržų viešosios erdvės

Edi­tos Mi­ke­lio­nie­nės nuo­tr.
Ar­chi­tek­tų ko­man­da pri­sta­tė, kaip at­ro­dys su­tvar­ky­tos Bir­žų mies­to vie­šo­sios erd­vės. Apie pro­jek­tą kal­bė­jo me­ras Vy­tas Ja­rec­kas.
Nuo 2015-ųjų me­tų bir­žie­čiai lau­kia, ka­da bus pra­dė­tos tvar­ky­ti mies­to vie­šo­sios erd­vės. Rei­ka­lai po tru­pu­tį ima ju­dė­ti. Penk­ta­die­nio va­ka­rą bend­ro­vės "Eksp­loit" ar­chi­tek­tai vi­suo­me­nei pri­sta­tė pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus, ek­ra­ne ro­dė vi­zua­li­za­ci­jas. Dau­ge­liui ar­chi­tek­tų su­ma­ny­mai pa­ti­ko, ta­čiau bir­žie­čiai jiems tu­rė­jo ir pa­sta­bų, į ku­rias ar­chi­tek­tai ža­dė­jo at­si­žvelg­ti.

Pris­ta­ty­mas

Pi­lies ar­se­na­lo sa­lė­je bend­ro­vės "Eksp­loit" at­sto­vai: pro­jek­tų va­do­vas A. Da­li­šans­kis, koor­di­na­to­rė R. San­der­son, ar­chi­tek­tai L. Ūsas, K. Ba­ka­naus­kas, su­si­sie­ki­mo da­lies spe­cia­lis­tas G. Mie­lins­kas bir­žie­čiams pa­pa­sa­ko­jo ir vaiz­džiai pa­ro­dė, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti su­tvar­ky­tos mies­to vie­šo­sios erd­vės. Į pri­sta­ty­mą at­vy­ko ra­jo­no va­do­vai, ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai ir ne­ma­žai bir­žie­čių, ku­riems ne tas pa­ts, kaip po su­tvar­ky­mo at­ro­dys mū­sų mies­tas.

Pa­gal pro­jek­tą bus re­konst­ruo­ja­ma J. Ja­no­nio aikš­tė, Rad­vi­los, J. Bie­li­nio, Re­for­ma­tų gat­vės, tvar­ko­ma te­ri­to­ri­ja gre­ta Re­for­ma­tų ir J. Bie­li­nio gat­vių, įren­gia­mas liep­tas ir laip­tai iš plia­žo te­ri­to­ri­jos į Pi­lį, til­tas per Apaš­čios upę, tvar­ko­ma te­ri­to­ri­ja prie Ro­tu­šės g. 2A na­mo ir Bi­ru­tės g.

Me­ras V. Ja­rec­kas sa­kė, jog vie­šų­jų erd­vių vi­zi­jos svars­ty­mas pra­si­dė­jo 2015 m. gruo­dį, ta­čiau dėl neaiš­kių prie­žas­čių tre­jus me­tus stri­go. Praė­ju­siais me­tais dar­bas at­si­nau­ji­no. Anot me­ro, rei­kia sku­biai pra­dė­ti dar­bus, nes me­džia­gos brangs­ta ir ne­ži­nia, ar už­teks pi­ni­gų vis­ką, kas nu­ma­ty­ta įgy­ven­din­ti.

Pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus pri­sta­tė pro­jek­to koor­di­na­to­rė Ra­mu­nė San­der­son, ku­ri 2015 m. kar­tu su bir­žie­čiais da­ly­va­vo ir vie­šų­jų erd­vių kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se. "Šis pro­jek­tas tu­ri bū­ti pri­tai­ky­tas nuo ma­žiau­sio bir­žie­čio, iki sen­jo­ro", – sa­kė R. San­der­son.

Te­ri­to­ri­ja prie Spor­to mo­kyk­los pa­sta­to

Ro­tu­šės g. 2 esan­čia­me spor­to aikš­ty­ne kei­čia­ma dan­ga, įren­gia­mas ap­švie­ti­mas. Vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė ple­čia­ma, pro­jek­tuo­ja­mi nau­ji žai­di­mų įren­gi­niai. Bi­ru­tės gat­vė­je tvar­ko­ma as­fal­to dan­ga, įren­gia­mas ša­li­gat­vis, ap­švie­ti­mas. Gat­vės pa­bai­go­je tvar­ko­ma sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, įren­gia­ma 30 sto­vė­ji­mo vie­tų. Tarp sto­vė­ji­mo aikš­te­lės ir Ag­luo­nos upės pla­nuo­ja­ma vie­ta bur­len­čių sau­go­ji­mo ir ap­tar­na­vi­mo punk­tui. Tarp Baž­ny­čios ir Bi­ru­tės gat­vių bus tvar­ko­mi žel­dy­nai.

Rad­vi­los gat­vė

Rad­vi­los gat­vė­je ar­chi­tek­tai nu­ma­to pra­tęs­ti bru­ko dan­gą iki eže­ro iš­ti­sai ar frag­men­tais. Pro­jek­tuo­ja­ma 30 vie­tų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. At­vy­kę tu­ris­tų au­to­bu­sai iš­lai­pins ke­lei­vius ir nu­va­žiuos į sto­vė­ji­mo vie­tą, ku­ri bus įreng­ta J. Bie­li­nio gat­vė­je. Ša­li­gat­vis bus pro­jek­tuo­ja­mas iš ly­gių trin­ke­lių. Pa­vo­jin­go­se vie­to­se pla­nuo­ja­mi me­di­niai ati­tva­rai, gat­vė­je – is­to­ri­nio sti­liaus švies­tu­vai ir suo­liu­kai. Gre­ta sto­vė­ji­mo aikš­te­lės ir ta­ko, ve­dan­čio į Pi­lį – na­tū­ra­lis­ti­nis gė­ly­nas.

Ties pla­nuo­ja­ma vie­ta bib­lio­te­kai (ki­tas pro­jek­tas), gat­vė su­siau­rė­ja. Gat­vės va­ka­ri­nia­me kraš­te au­gan­čios eg­lės, tu­jos kei­čia­mi į iš­ti­si­nę tvar­kin­gą gy­vat­vo­rę. Pae­že­rė­je esan­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė nai­ki­na­ma. Pa­lie­ka­ma su­tvir­tin­tos žo­lės te­ri­to­ri­ja ap­si­suk­ti gais­ri­niam au­to­mo­bi­liui. Šio­je vie­to­je, anot ar­chi­tek­tų, vie­ta val­tims leis­ti į van­de­nį ne­nu­ma­to­ma, nes nau­ja prie­plau­ka ki­tu pro­jek­tu yra su­pro­jek­tuo­ta Žve­jų skve­re.

Pap­lū­di­mys

Pap­lū­di­my­je nu­ma­ty­tas rel­je­fo for­ma­vi­mas, kad ge­riau nu­te­kė­tų van­duo ir ne­si­kaup­tų ba­los. Bus griau­na­mas tua­le­to pa­sta­tas. Iš pa­plū­di­mio į Pi­lį per fo­są pro­jek­tuo­ja­mas liep­tas ir laip­tai šlai­te.

Erd­vė ša­lia Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čios

Pie­vos pie­ti­nė­je da­ly­je for­muo­ja­mos neaukš­tos me­džių gru­pės. Ta­kai for­muo­ja­mi pa­gal da­bar esan­čią ta­kų tra­jek­to­ri­ją. Ta­kai grin­džia­mi ru­dai raus­vo­mis trin­ke­lė­mis, de­ran­čia prie baž­ny­čios. Iš Re­for­ma­tų gat­vės per te­ri­to­ri­ją pla­nuo­ja­mas pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kas link nau­jai pro­jek­tuo­ja­mo til­to per Apaš­čios upę į Lat­vy­ga­los gat­vę ki­to­je upės pu­sė­je. Prie ta­ko pro­jek­tuo­ja­mi suo­le­liai, švies­tu­vai. J. Bie­li­nio gat­vė­je nu­ma­to­mos 6 au­to­bu­sų sto­vė­ji­mo vie­tos.

Prie J. Bie­li­nio ir Re­for­ma­tų gat­vių san­kir­tos esan­čio­je pie­vo­je pro­jek­tuo­ja­ma 140 vie­tų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Iš jų 8 vie­tos nu­ma­to­mos žmo­nėms su ne­ga­lia, 4 – elekt­ro­mo­bi­liams įkrau­ti. Aikš­te­lės dan­ga – rau­do­nų be­to­no trin­ke­lių. Ap­link aikš­te­lę for­muo­ja­mi krū­mų ma­sy­vai ir me­džiai.

Vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė pro­jek­tuo­ja­ma Re­for­ma­tų pie­vo­je prie Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čios. Vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės įren­gi­niai pri­tai­ky­ti įvai­rioms am­žiaus gru­pėms. Pag­rin­di­nis žai­di­mų aikš­te­lės ak­cen­tas – pi­lis bei in­te­rak­ty­vus dau­gia­funk­ci­nis iš­ma­nu­sis žai­di­mų įren­gi­nys ME­MO.

Ju­liaus Ja­no­nio aikš­tė

J. Ja­no­nio aikš­tės te­ri­to­ri­ja at­ski­ria­ma į dvi jau su­si­klos­čiu­sias struk­tū­ri­nes da­lis: J. Ja­no­nio aikš­tę ir Evan­ge­li­kų-liu­te­ro­nų skve­rą. Kul­tū­ros cent­ro erd­vė ar­chi­tek­tū­ri­nė­mis prie­mo­nė­mis jun­gia­ma prie aikš­tės.

J. Ja­no­nio aikš­tės te­ri­to­ri­jo­je pro­jek­tuo­ja­mi di­des­ni me­džiai, ar­čiau pa­mink­lo – že­mes­ni žy­din­tys me­de­liai. Taip su­ku­ria­mos jau­kios erd­vės su suo­liu­kais.. Tvar­ko­ma ap­link pa­mink­lą esan­ti dan­ga. Tarp J. Ja­no­nio pa­mink­lo ir Kul­tū­ros cent­ro erd­vės pro­jek­tuo­ja­mi laip­te­liai, ant ku­rių žmo­nės ga­lė­tų pri­sės­ti, pa­ly­pė­ti aukš­čiau ren­gi­nių me­tu. Šie laip­tai ga­li funk­cio­nuo­ti kaip erd­vė su kliū­ti­mis rie­du­ti­nin­kams.

Tarp gat­vės ir laip­tų pro­jek­tuo­ja­mas fon­ta­nas dan­go­je, ku­ris įpras­tą die­ną ga­li veik­ti, o ren­gi­nių me­tu bū­ti iš­jung­tas ir už­leis­ti erd­vę žmo­nėms.

Erd­vė­je tarp J. Ja­no­nio pa­mink­lo ir Evan­ge­li­kų-liu­te­ro­nų skve­ro pro­jek­tuo­ja­ma sto­gi­nė, ku­rio­je nu­ma­ty­tos su­py­nės, suo­lai, dvi­ra­čių sto­vai, vie­ta se­zo­ni­nei pre­ky­bai, vie­ša­sis tua­le­tas.

Kul­tū­ros cent­ro zo­na

Erd­vė prie­šais Kul­tū­ros cent­rą su­jun­gia­ma su J. Ja­no­nio erd­ve. Nai­ki­na­mi laip­te­liai ir nu­ka­sa­ma su­kel­tos erd­vės da­lis. Py­li­mo šo­nuo­se for­muo­ja­ma laip­tuo­ta sce­na piet­ry­ti­nė­je pu­sė­je ir žo­lės kal­ve­lė-am­fi­teat­ras šiau­rės va­ka­rų pu­sė­je. Taip už­tik­ri­ni­mas pa­to­gus ju­dė­ji­mas pės­tie­siems bei jau­ki erd­vė ren­gi­niams.

Evan­ge­li­kų-liu­te­ro­nų skve­ras

Šis skve­ras skir­tas ra­mes­niam poil­siui for­muo­ja­ma ža­lia, su gė­ly­nais erd­vė. Esa­mi me­džiai iš­sau­go­mi. So­di­na­mi nau­ji žy­din­tys me­de­liai pe­ri­met­ru pa­žy­min­tys bu­vu­sios evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čios vie­tą. Skve­ro cent­re ga­li bū­ti pro­jek­tuo­ja­mas fon­ta­nas, ap­link jį įren­gia­mas ro­žy­nas. Bu­vu­sios baž­ny­čios šven­to­riaus vie­tos pa­žy­mi­mos žy­din­čia gy­vat­vo­re.

Bir­žie­čių pa­sta­bos

Pris­ta­ty­me da­ly­va­vęs ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys D. Dre­vins­kas, ki­ti bir­žie­čiai pik­ti­no­si, ko­dėl pae­že­rė­je ne­lie­ka au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės. Mat ten nuo se­nos ren­ka­si bu­riuo­to­jai. Žve­jų gat­vė­je, anot bir­žie­čių, prie­plau­ka var­gu ar rei­ka­lin­ga, nes to­je vie­to­je nė­ra vė­jo ir bu­riuo­to­jai ten ne­bu­riuos. Pae­že­rė­je ga­li­ma bū­tų įreng­ti įva­žia­vi­mą su pa­ke­lia­mu ati­tva­ru ir mo­ka­mo­mis vie­to­mis. Tuo­met ten ne­si­rink­tų jau­ni­mas ir ne­triukš­mau­tų.

Bir­žie­čiams taip pat ki­lo klau­si­mas, ar pa­plū­di­my­je bus sta­to­mas nau­jas tua­le­tas. R. San­der­son sa­kė, jog pa­plū­di­my­je nau­jas tua­le­tas ne­bus sta­to­mas. Ten ke­ti­na­ma pa­sta­ty­ti bio­tua­le­tus.

V. Mi­zei­kis pa­si­ge­do vie­tų jau­ni­mui. R. San­der­son paaiš­ki­no, jog jau­ni­mui tiks vie­tos ir J. Ja­no­nio aikš­tė­je, ir įvai­riam am­žiui pri­tai­ky­ta in­te­rak­ty­vi žai­di­mų aikš­te­lė prie Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čios.

Vi­ce­me­rė A. Kor­sa­kie­nė do­mė­jo­si, ar ren­gi­nių aikš­tė­je nu­ma­ty­tos elekt­ros spin­tos, van­dens ger­tu­vės, vė­lia­vų stie­bai. Ar­chi­tek­tai sa­kė, jog ger­tu­vės, vė­lia­vų stie­bai ne­nu­ma­ty­ti. Dėl vė­lia­vų stie­bų jie ža­dė­jo de­rin­ti su pa­vel­do­sau­gi­nin­kais.

I. Ži­lins­kie­nė kė­lė klau­si­mą, ar vi­sos vie­tos pri­tai­ky­tos ma­moms su ve­ži­mė­liais pra­va­žiuo­ti. Taip pat do­mė­jo­si, ar bus nu­ma­ty­ta J. Ja­no­nio aikš­tė­je vie­ta žy­dų sim­bo­li­kai. Ar­chi­tek­tai į klau­si­mą dėl vie­tos žy­dų sim­bo­li­kai ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, o vie­tos dvi­ra­ti­nin­kams, ma­moms su ve­ži­mė­liais, neį­ga­lie­siems yra ap­gal­vo­tos.

"Sė­los" mu­zie­jaus di­rek­to­rius G. But­ke­vi­čius sua­be­jo­jo, ar prie gy­ny­bi­nės pi­lies de­ra įreng­ti gė­ly­ną.

Pa­vel­do­sau­gi­nin­kas D. Mi­ke­lio­nis siū­lė vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­je pro­jek­tuo­ti pi­lį, ku­ri at­kar­to­tų Bir­žų pi­lį.

A. Ans­ki­nas do­mė­jo­si, ar plia­žo te­ri­to­ri­jo­je bus tvar­ko­ma ak­ty­vaus poil­sio zo­na, o A. Vait­ke­vi­čius siū­lė am­fi­tiat­ro zo­ną Kul­tū­ros cent­ro te­ri­to­ri­jo­je pa­di­din­ti.

R. Mi­ka­laus­kas: "Baž­ny­čia neat­si­sa­ko pre­ten­zi­jų į že­mę"

Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čios kle­bo­nas Ri­mas Mi­ka­laus­kas pa­reiš­kė, jog baž­ny­čia neat­si­sa­ko pre­ten­zi­jų į že­mę. To­dėl ku­ni­gas pa­reiš­kė, jog že­mė­je, ku­rie jie ke­ti­na kaž­ka­da su­si­grą­žin­ti, ne­tin­ka reng­ti pės­čių­jų ta­ko ki­to­je baž­ny­čios pu­sė­je esan­čio­je pie­vo­je, o ge­riau įreng­ti įva­žia­vi­mą gais­ri­nės au­to­mo­bi­liams. R. Mi­ka­laus­kas taip pat siū­lė įreng­ti skulp­tū­rų par­ką ir gal­būt jį pa­va­din­ti And­riaus Vo­la­no var­du. Jei ar­chi­tek­tai neat­siž­velgs į re­for­ma­tų rei­ka­la­vi­mus, R. Mi­ka­laus­kas ža­dė­jo kreip­tis į pa­vel­do­sau­gi­nin­kus ir pan.

Ar­cheo­lo­gas Ka­ro­lis Du­de­ris sa­kė, jog no­rint ki­to­je baž­ny­čios pu­sė­je įreng­ti pri­va­žia­vi­mą, rei­kės de­ta­lių ar­cheo­lo­gi­nių ty­ri­mų, o tai bran­giai kai­nuos. O to­je vie­to­je at­lie­kant ka­si­nė­ji­mus, ga­li­ma pri­si­kas­ti ir iki pa­lai­do­ji­mų.

Ar­chi­tek­tai ža­dė­jo į pa­gei­da­vi­mus at­si­žvelg­ti: pa­gal­vo­ti apie au­to­mo­bi­lių aikš­te­lę bur­len­ti­nin­kams, žai­di­mų aikš­te­lės pri­tai­ky­mą prie ap­lin­kos. Sa­kė, jog ta­ke­liai Re­for­ma­tų pie­vo­je bus įren­gia­mi pa­vir­ši­niai, jų ne­gi­li­nant, kas ap­ra­mi­no R. Mi­ka­laus­ką.

Pak­laus­ti, ar pro­jek­tas bus pa­reng­tas šie­met, ar­chi­tek­tai ža­dė­jo, jog grei­čiau­siai bus.