Pirmasis tarptautinis Biržų kino festivalis: šimtai paraiškų iš viso pasaulio

Organizatorių nuotr.
Jau šią sa­vai­tę Bir­žuo­se pra­si­de­da pir­ma­sis trum­pa­met­ra­žių fil­mų fes­ti­va­lis „Heart of the World Fes­ti­val“. Nors fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai džiau­gia­si su­lau­kę šim­tų fil­mų iš vi­so pa­sau­lio, Bir­žų ki­no pro­gra­ma – vis dar tuš­čia. „Šis fes­ti­va­lis yra uni­ka­lus tuo, kad mes ti­ki­me, jog ki­nas yra daug dau­giau nei pro­fe­si­ja ir iš­si­la­vi­ni­mas ir to­dėl kvie­čia­me vi­sus my­lin­čius ki­no me­ną su­kur­ti iki 5 mi­nu­čių truk­mės fil­mą ir at­siųs­ti jį mums. O ypač kvie­čia­me tai da­ry­ti Bir­žuo­se“, – ti­ki­na fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai.

Trum­pa­met­ra­žius fil­mus ga­li­ma kur­ti ir te­le­fo­nu, ir mė­gė­jiš­ka ka­me­ra, o fes­ti­va­ly­je ga­li da­ly­vau­ti vi­so pa­sau­lio gy­ven­to­jai.

Fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai pa­sa­ko­ja, kad fes­ti­va­lis gi­mė at­si­tik­ti­nai, per drau­gys­tę ir ti­kė­ji­mą ki­nu kaip pro­ce­su, o ne re­zul­ta­tu. „Ve­da­mi šios idė­jos no­ri­me pa­ro­dy­ti, kad ki­nas ne­bū­ti­nai gims­ta fil­ma­vi­mo aikš­te­lė­se, fil­mų sa­lės pri­si­pil­do ne tik Lon­do­ne, Niu­jor­ke ar Kanuose… Jis gims­ta mū­sų šir­dy­se. Vi­sa­me pa­sau­ly­je“.

Nors iki pa­raiš­kų priė­mi­mo pa­bai­gos (lie­pos 17d.) li­ko vos ke­lios die­nos, or­ga­ni­za­to­riai ra­gi­na ki­no my­lė­to­jus, neiš­si­gąs­ti ir iš­lais­vin­ti sa­vo kū­ry­biš­ku­mą – gal­būt tai pa­ska­tins sa­vait­ga­lį ap­lan­ky­ti Bir­žų kraš­tą su šei­ma, drau­gais ar tie­siog sa­vo min­ti­mis.

Ne pa­slap­tis, kad Bir­žų kraš­te užau­go ir pa­sau­li­nio gar­so avan­gar­di­nio ki­no kū­rė­jas Jo­nas Me­kas. Šiais me­tais fes­ti­va­lis de­di­kuo­ja­mas bū­tent jam. „Šis jaut­rus ir ori­gi­na­lus ki­no kū­rė­jas pa­ža­di­no dau­ge­lį gy­ven­ti kiek­vie­ną mi­nu­tę ir ma­ty­ti gro­žį ir me­ną kas­die­ny­bė­je. Dau­ge­lį jis pa­ska­ti­no ir įam­žin­ti šią kas­die­ny­bę ki­no for­mo­je“, – pa­sa­ko­ja or­ga­ni­za­to­riai.

Trum­pa­met­ra­žius fil­mus ga­li­ma pa­teik­ti dve­jo­se ka­te­go­ri­jo­se – tarp­tau­ti­nė­je ir vie­ti­nė­je. Pa­sau­li­nės ka­te­go­ri­jos fil­mai ga­li bū­ti nu­fil­muo­ti bet ku­ria­me pa­sau­lio taš­ke, o vie­ti­nės ka­te­go­ri­jos – tu­ri bū­ti nu­fil­muo­ti Bir­žuo­se ar Bir­žų ra­jo­ne.

„For­ma­tas ir tech­ni­niai duo­me­nys nė­ra svar­būs, mus la­biau do­mi­na ku­ria­mos pra­smės bei fil­mai su gy­va idė­ja ir sie­la“, – ti­ki­na or­ga­ni­za­to­riai. „Kū­rė­jas, ge­ban­tis nuo­šir­džiai pa­pa­sa­ko­ti tik­rą is­to­ri­ja bet ko­kio­mis prie­mo­nė­mis, ne vien kal­ba, na­ra­ty­vu, nuo­sek­lu­mu, mu­zi­ka bet ir ta na­tū­ra­lia ir tik­ra vaiz­dų kal­ba, nu­si­pel­no di­žiau­sių pa­sau­lio pri­zų. O pri­zai šiais me­tais iš­ties šau­nūs: pa­sau­li­nės ka­te­go­ri­jos nu­ga­lė­to­jo lau­kia ke­lio­nė iš bet ku­rio taš­ko į Bir­žus, o vie­ti­nės ka­te­go­ri­jos nu­ga­lė­to­jas vyks iš Bir­žų į Stam­bu­lą su­si­tik­ti pa­ma­ty­ti šį mies­tą ki­ne­ma­tog­ra­fo aki­mis.“

Vis dėl­to or­ga­ni­za­to­riai ti­ki­na, kad šis fes­ti­va­lis yra la­biau šven­tė, nei kon­kur­sas. Prie to pri­si­de­da ir fes­ti­va­lio de­di­ka­vi­mas Jo­no Me­ko gar­bei. „Kiek­vie­na mi­nu­tė na­mai.“ Da­lin­ki­tės sa­vo mi­nu­tė­mis iki lie­pos 17 d.

Fil­mų per­žiū­ra vyks lie­pos 19 d. 18 va­lan­dą Bir­žų vie­šo­jo­je Jur­gio Bie­li­nio bib­lio­te­ko­je.

Ge­riau­sių­jų per­žiū­ra ir ap­do­va­no­ji­mai įvyks jau lie­pos 20-ąją. veiks­mo "Trys eže­rai, dvi upės, vie­na ke­lio­nė – į Bir­žus" me­tu.

https://bit.ly/2XDrK­Ry

Dau­giau in­for­ma­ci­jos ra­si­te čia www.hear­toft­he­world­fes­ti­val.com

 

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.