Iš pergalingo čempionato grįžusių ugniagesių sutiktuvės

Edi­tos Mi­ke­lio­nie­nės nuo­tr.
Čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jus svei­ki­no bū­rys ar­ti­mų­jų, bi­čiu­lių, bend­ra­dar­bių.
Ant­ra­die­nį Sa­vi­val­dy­bės kie­me di­de­lis bū­rys ar­ti­mų­jų, drau­gų, bend­ra­dar­bių, val­džios at­sto­vų lau­kė iš Tarp­tau­ti­nio stip­riau­sio­jo ug­nia­ge­sio gel­bė­to­jo čem­pio­na­to Vo­kie­ti­jo­je grįž­tan­čių dvie­jų bir­žie­čių ug­nia­ge­sių – Ro­mual­do Vi­li­mo ir Ma­riaus Gas­pa­rė­no. Lie­tu­viai šia­me čem­pio­na­te trium­fa­vo iš­ko­vo­ję pir­mą­ją vie­tą. Bir­žie­čiai užė­mė ant­rą­ją vie­tą tan­de­mo rung­ty­je ir, lip­da­mi ant pa­ky­los, iš­gir­do vo­kiš­ku ak­cen­tu pra­ne­šant Bir­žų var­dą.
Edi­tos Mi­ke­lio­nie­nės nuo­tr.
Iš čem­pio­na­to Vo­kie­ti­jo­je grį­žę bir­žie­čiai ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai Ro­mual­das Vi­li­mas ir Ma­rius Gas­pa­rė­nas ko­le­gų vai­ni­kuo­ti ąžuo­lo vai­ni­kais.

Nus­te­bin­ti iš per­ga­lin­go čem­pio­na­to grįž­tan­čius bir­žie­čius ug­nia­ge­sius su­ma­nė Ro­mual­do ma­ma Aud­ro­nė. Ji kar­tu su duk­ra Si­mo­na nu­py­nė ąžuo­lo vai­ni­kus ir suor­ga­ni­za­vo džiu­gų su­ti­ki­mą Sa­vi­val­dy­bės kie­me. Su­si­rin­ko di­de­lis bū­rys ar­ti­mų­jų, drau­gų, nu­ga­lė­to­jų lau­kė vi­ce­me­rė Ast­ra Kor­sa­kie­nė, me­ro pa­ta­rė­ja Ja­ni­na Bag­do­nie­nė. Iš Vo­kie­ti­jos ug­nia­ge­siai vy­ko nuo­sa­vu au­to­mo­bi­liu, tad var­gi­nan­ti ke­lio­nė tru­pu­tį už­tru­ko.

Iš au­to­mo­bi­lio Ro­mual­das ir Ma­rius su sa­vo pa­lai­ky­mo ko­man­da – gy­ve­ni­mo mo­te­ri­mis – iš­li­po iš­var­gę, bet lai­min­gi. Su­si­rin­ku­sie­ji juos su­ti­ko plo­ji­mais ir šūks­niais. Ko­le­gos ug­nia­ge­siai bend­ra­dar­biams už­dė­jo ąžuo­lo vai­ni­kus, ap­gau­bė Lie­tu­vos tris­pal­ve. Vi­ce­me­rė įtei­kė su­ve­ny­rus ir pa­dė­ko­jo už tai, kad bir­žie­čiai gar­si­na mū­sų kraš­tą to­kio­se svar­bio­se var­žy­bo­se iš­ko­vo­da­mi me­da­lius.

Į čem­pio­na­tą Ro­mual­das ir Ma­rius vy­ko sa­vo lė­šo­mis. Anot Ro­mual­do, kaip sa­va­no­riai, nes Lie­tu­vos rink­ti­nei ne­prik­lau­so. Čem­pio­na­tas vy­ko tris die­nas ir bai­gė­si lie­pos 7 die­ną. Lie­tu­viai pir­ma­vo es­ta­fe­tės rung­ty­je, ku­rio­je įvei­kė če­kų ko­man­dą. Be­je, pri­trū­kus ko­man­dos na­rių, če­kai pa­si­sko­li­no vie­ną na­rį iš lie­tu­vių – bir­žie­tį Ro­mual­dą Vi­li­mą. Jo žmo­na Aman­da juo­ka­vo, jog sir­go už lie­tu­vių ko­man­dą, o kai če­kų su­dė­ty­je ko­vo­jo jos vy­ras Ro­mual­das gar­siai šau­kė: "Ro­mai". Če­kų ko­man­do­je su lie­tu­viais su­si­run­gęs Ro­mual­das sa­kė, jog taip jis pa­dė­jo per­ga­lę iš­ko­vo­ti lie­tu­viams.

Tan­de­mų rung­ty­je taip pat ne­nu­ga­li­mi bu­vo lie­tu­viai. Pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Min­dau­gas Va­lai­tis ir And­rius Aš­mon­tas, o ant­rą­ją bir­žie­čiai – Ro­mual­das ir Ma­rius. Iš pra­ne­šė­jo lū­pų bu­vo sma­gu iš­girs­ti lau­žy­ta vo­kie­čių kal­ba iš­tar­tą "Bir­zai". Nuo­lat pa­na­šio­se čem­pio­na­tuo­se da­ly­vau­jan­tys ir jau vie­nas ki­tą ži­nan­tys var­žo­vai bu­vo nu­ste­bin­ti nau­jo­kais iš "Bir­zai".

Lie­tu­viai taip pat bu­vo ne­nu­ga­li­mi "Best Team" ka­te­go­ri­jo­je.

Ro­mual­das Vi­li­mas M18 ka­te­go­ri­jo­je užė­mė 6-ąją vie­tą, bend­ro­je įskai­to­je – 11-ąją vie­tą (lai­kas 1.31), Ma­rius Gas­pa­rė­nas 17-ąją vie­tą M30 ka­te­go­ri­jo­je ir 39-ąją vie­tą bend­ro­je įskai­to­je (lai­kas 1.47).

Čem­pio­na­te Vo­kie­ti­jo­je da­ly­va­vo 274 ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai iš 11 ša­lių.

Pa­si­džiau­gę bir­žie­čių per­ga­le, bi­čiu­liai jiems lin­kė­jo ge­rai pail­sė­ti, nes ki­tą die­ną lau­kia dar­bas. O vi­ce­me­rė Ast­ra Kor­sa­kie­nė juo­ka­vo: ka­dan­gi ug­nia­ge­siai il­sė­sis, su ug­ni­mi pri­va­lu elg­tis at­sar­giai ir ne­rū­ky­ti lo­vo­je.