Mūsų valstybėje šventė: sulaukėme svarbių bei smagių pokyčių

Prezidentūros pastatas graviūroje (dail. Benoist, 1850 m.)
Šian­dien Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė Pre­zi­den­tū­rą per­duos prie­sa­ką da­vu­siam Pre­zi­den­tui Gi­ta­nui Nau­sė­dai.

Po­ky­čiai

Šian­dien vals­ty­bė tu­rės nau­ją, mū­sų iš­rink­tą va­do­vą. Net­ru­kus pa­ma­ty­si­me po­ky­čių ir Vy­riau­sy­bės mi­nist­rų ka­bi­ne­te. Gy­ve­na­me per­mai­nų me­tą. Se­no­vės ki­nai, no­rė­da­mi žmo­gui blo­go, lin­kė­da­vo jam gy­ven­ti per­mai­nų lai­kais. O mums vi­so­kie po­ky­čiai pa­tin­ka. Tik duo­ki­te jų dau­giau! Mat mes ma­no­me, jog nuo to pra­dė­si­me gy­ven­ti ge­riau. Kaip su tuo gy­ve­ni­mo pa­ge­rė­ji­mu bus, kol kas neaiš­ku. Aiš­ku, kad po­ky­čių die­nos nė­ra nuo­bo­džios. Ka­žin ko dau­giau no­rė­ti kaip ir nei­šei­na. Pa­si­žiū­rim, ką tu­rim.

Apie nau­jus ir se­nus kos­tiu­mus

Vi­są mė­ne­sį, prieš pa­si­kei­čiant S. Dau­kan­to aikš­tės rū­mų šei­mi­nin­kui, ste­bė­jo­me su­maiš­tį Sei­me. Iš­rink­tie­ji karšt­li­giš­kai, tar­si dan­gus griū­tų, bū­rė nau­ją koa­li­ci­ją. Dai­li­no­si mi­nis­te­ri­jas, po­stus, tar­si kaž­kie­no li­ki­mo va­liai pa­lik­tą be­šei­mi­nin­kį tur­tą. Nors ir mi­nis­te­ri­jos vei­kė, ir mi­nist­rai su sa­vais po­rtfe­liais lyg nie­kur nie­ko vaikš­čio­jo. Tik vaikš­čio­jo gan­dai, jog tas ar anas mi­nist­ras tik­rai ne­dirbs, nes jų kė­džių rei­kia koa­li­ci­jos par­tne­riams. O tų par­tne­rių rei­kia ne dėl idė­jų bend­rys­tės, o dėl arit­me­ti­nės bal­sų Sei­me dau­gu­mos. Dėl to­kio šur­mu­lio kai kas nuo sa­vų pas ki­tus pa­bė­go. Tik aiš­kė­ja, jog vi­są mė­ne­sį lip­dy­tas nau­jas Mi­nist­rų ka­bi­ne­tas tik­ro­vė­je ga­li bū­ti kiek ki­toks. Mat mi­nist­rams rei­kės Pre­zi­den­to pa­lai­mi­ni­mo. O tas pa­lai­mi­ni­mas ga­li bū­ti vi­sai ne toks, ko­kio ti­kė­jo­si nau­jos koa­li­ci­jos kū­rė­jai. Praė­ju­sį tre­čia­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je iš­rink­ta­sis pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da pa­sa­kė, jog tie as­me­nys, ku­rie pla­nuo­ja užim­ti mi­nist­rų po­stus, ne­sku­bė­tų siū­tis mi­nist­rų kos­tiu­mų, o mi­nist­rai, ei­nan­tys sa­vo pa­rei­gas, ne­sku­bė­tų sa­vo kos­tiu­mų ati­duo­ti į ko­mi­są. Neb­lo­gai. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je po­nas Gi­ta­nas Nau­sė­da pra­ne­šė, jog pa­ts inau­gu­ra­ci­jos iš­kil­mėms pa­siu­vęs nau­ją smo­kin­gą. Ta­čiau kvies­ti­niams sve­čiams, da­ly­vau­sian­tiems va­ka­ri­nė­je inau­gu­ra­ci­jos da­ly­je, ne­nu­ro­dė griež­to ap­ran­gos ko­do. Te­gul žmo­nės atei­na šven­tiš­kai ap­si­ren­gę – be griež­tų nu­ro­dy­mų.

Po­bū­vio da­ly­viai

Va­ka­ri­nė­je inau­gu­ra­ci­jos ce­re­mo­ni­jos da­ly­je, pa­sak Gi­ta­no Nau­sė­dos, da­ly­vaus ir ke­le­tas va­di­na­mų inf­luen­ce­rių. Tai žmo­nės, ku­rie vie­šo­je erd­vė­je ko­mu­ni­kuo­ja svar­biais vi­suo­me­nei klau­si­mais. Po­nas Nau­sė­da ne­slė­pė, kad kai ku­rie pa­kvies­ti as­me­nys ak­ty­viai jį rė­mė rin­ki­mi­nės kam­pa­ni­jos me­tu, to­dėl ir ra­do pro­gą jiems pa­dė­ko­ti. Iš­rink­to­jo pre­zi­den­to ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas Ais­tis Za­ba­raus­kas aiš­ki­no, kad sve­čiai at­rink­ti iš 20 įvai­rių vi­suo­me­nės gru­pių. Va­ka­ri­nė­je šven­tės da­ly­je da­ly­vaus 280 me­ni­nin­kų, 120 moks­li­nin­kų, 50 spor­ti­nin­kų, maž­daug 100 žur­na­lis­tų, po­li­to­lo­gų, ap­žval­gi­nin­kų, 53 gy­dy­to­jai, 81 ka­ri­nin­kas, 40 dva­si­nin­kų... Tarp kvies­ti­nių sve­čių yra tei­si­nin­kų, vers­li­nin­kų, po­li­ti­nių ka­li­nių ir žu­vu­sių už lais­vę gi­mi­nai­čių, jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų... „Jei­gu kaž­kas ne­ras sa­vo pa­var­dės, tai nie­ko as­me­niš­ko. Mie­lai ma­ty­čiau čia 20 tūks­tan­čių žmo­nių, bet Pre­zi­den­tū­ra yra to­kia, ko­kia yra“, - sa­kė iš­rink­ta­sis pre­zi­den­tas. Aukš­čiau­sio ly­gio už­sie­nio va­do­vų nu­spręs­ta ne­kvies­ti, nes Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da no­ri dau­giau lai­ko pra­leis­ti ir dė­me­sio skir­ti pa­pras­tiems žmo­nėms. Po­nas Gi­ta­nas Nau­sė­da sa­kė su­lau­kian­tis pa­sta­bų, jog daž­nai bė­gan­tis svei­kin­tis su žmo­nė­mis. Ta­čiau nie­ko dėl to su sa­vi­mi pa­da­ry­ti ne­ga­li, nes jam tai pa­tin­ka. Po­nas Nau­sė­da pa­ste­bė­jo, jog inau­gu­ra­ci­jos die­nos iš­kil­mė yra ne jo as­me­ni­nė, o vals­ty­bės šven­tė.

Ga­lė­tu­me švęs­ti

Jei­gu jau Pre­zi­den­to inau­gu­ra­ci­ja – vals­ty­bės šven­tė, tad ga­lė­jo lie­pos 12 die­ną pa­skelb­ti ne­dar­bo die­na. Mies­tuo­se, mies­te­liuo­se, kai­muo­se žmo­nės suei­tų prie šven­ti­nių sta­lų, iš­kil­mes per te­le­vi­zo­rius ste­bė­tų. Ap­ta­ri­nė­tu­me: kas ką pa­sa­kė, kaip kas at­ro­dė... Bū­tų kur akis pa­ga­ny­ti nuo ry­to iki va­ka­ro. Juk šian­dien Vil­niu­je bus daug ren­gi­nių. Iš­rink­ta­sis pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da ap­lan­kys dr. Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lą Vil­niu­je. Po to vyks iš­kil­min­gas Sei­mo po­sė­dis, skir­tas Pre­zi­den­to prie­sai­kos ce­re­mo­ni­jai. Vė­liau bus Gink­luo­tų­jų ka­riuo­me­nės pa­jė­gų ir Šau­lių są­jun­gos ri­kiuo­tė Nep­rik­lau­so­my­bės aikš­tė­je Vil­niu­je. Šven­ti­nis pa­ra­das iki Ka­ted­ros aikš­tės. Bus iš­kil­min­gos mi­šios Vil­niaus Ar­ki­ka­ted­ros ba­zi­li­ko­je. Po mi­šių – Lie­tu­vos mies­tų ir mies­te­lių bei už­sie­nio lie­tu­vių vė­lia­vų pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ja Ka­ted­ros aikš­tė­je. Te­le­vi­zi­jos ro­dys ir Pre­zi­den­to rū­mų per­da­vi­mo ce­re­mo­ni­ją. Po to Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da pa­sa­kys kal­bą tau­tai. Ta­da Bal­to­jo­je Pre­zi­den­tū­ros sa­lė­je bus su­grą­žin­ti Vy­riau­sy­bės įga­lio­ji­mai. Ce­re­mo­ni­ja po ce­re­mo­ni­jos. Po jų Si­mo­no Dau­kan­to aikš­tė­je vyks šven­ti­nis kon­cer­tas. Pa­na­šios iš­kil­mės juk su­lauk­si­me tik po pen­ke­rių me­tų. Ga­lė­jo­me drau­giš­kai vi­sa Lie­tu­va pa­švęs­ti. Pa­na­šiai kaip ką tik šven­tė­me Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mą. Gal ka­da nors taip ir bus, kad vi­si links­min­si­mės drau­ge. Šian­dien dar nė­ra rei­ka­lo dėl Pre­zi­den­to inau­gu­ra­ci­jos į dar­bą nei­ti? Ga­li bū­ti per daug per­mai­nų mums? Gal. Juk sa­ko­ma: kas per daug, tas ne­svei­ka!

 

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.