Mero padėkos raštas - profesorei Ramintai Lampsatytei

Ke­le­tą die­nų Bir­žų ra­jo­ne vie­šė­jo, ra­jo­no kul­tū­ri­niais rei­ka­lais do­mė­jo­si Ham­bur­go (Vo­kie­ti­ja) uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rė, pia­nis­tė Ra­min­ta Lamp­sa­ty­tė.

R. Lamp­sa­ty­tė – nuo­la­ti­nė Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los rė­mė­ja. Nuo 1996 me­tų de­šimt kar­tų ga­biau­siems jau­nie­siems mu­zi­kan­tams R. Lamp­sa­ty­tė tei­kė pre­mi­jas, pa­va­di­nu­si jas sa­vo mo­ti­nos Pal­my­ros var­du. Į Bir­žus R. Lamp­sa­ty­tė ne kar­tą at­ve­žė ir bir­žie­čiams klau­sy­to­jams pri­sta­tė jau­nus ta­len­tin­gus inst­ru­men­ti­nės ir vo­ka­li­nės mu­zi­kos at­li­kė­jus.

Šios vieš­na­gės me­tu R. Lamp­sa­ty­tė bir­žie­čiams do­va­no­jo Jo­nui Me­kui skir­tą mu­zi­kos ir me­niš­ko žo­džio va­ka­rą.

Lie­pos 23 d. R. Lamp­sa­ty­tė lan­kė­si ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je, su­si­ti­ko su me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­ne. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vil­man­tė Vo­rie­nė ir vy­riau­sio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė vie­šie­siems ry­šiams Ind­ra Dre­vins­kai­tė-Ži­lins­kie­nė. Su­si­ti­ki­mo me­tu bu­vo ap­tar­ta Jo­no Me­ko kū­ry­bos cent­ro vi­zi­ja, kal­bė­ta apie konk­re­čius veiks­mus.

A. Kor­sa­kie­nė R. Lamp­sa­ty­tei įtei­kė Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­dė­kos raš­tą už švie­tė­jiš­ką veik­lą, nuo­la­ti­nę pa­gal­bą Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­lai, Bir­žų kraš­to kul­tū­ros rep­re­zen­ta­vi­mą, Bir­žų var­do gar­si­ni­mą ša­ly­je ir pa­sau­ly­je.

Pa­ren­gė Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­ja Ja­ni­na Bag­do­nie­nė