Mero padėka – gydytojai Felicijai Karpalovai

Rugp­jū­čio 23 die­ną ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas ju­bi­lie­jaus pro­ga pa­dė­kos raš­tą įtei­kė Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­lik­li­ni­kos gy­dy­to­jai te­ra­peu­tei Fe­li­ci­jai Kar­pa­lo­vai. Me­ras pa­dė­ko­jo ger­bia­mai gy­dy­to­jai už nuo­šir­dų dar­bą Bir­žų kraš­to žmo­nių svei­ka­tos la­bui, pa­svei­ki­no ju­bi­lie­jaus pro­ga, lin­kė­jo svei­ka­tos ir stip­ry­bės.

Ju­bi­lie­jaus pro­ga F. Kar­pa­lo­vai bu­vo įteik­tas ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­dė­kos raš­tas už nuo­šir­dų ir pa­siau­ko­ja­mą dar­bą.

Gy­dy­to­ją F. Kar­pa­lo­vą svei­ki­no ko­le­gos gy­dy­to­jai, slau­gy­to­jos, Po­lik­li­ni­kos di­rek­to­rius L. So­lo­gu­bo­vas, ki­ti dar­buo­to­jai.

Fe­li­ci­ja Kar­pa­lo­va Bir­žuo­se gy­dy­to­ja dir­ba nuo 1971 me­tų. Ji – 1941 me­tų trem­ties vai­kas. Kai į am­ži­no­jo įša­lo že­mę iš­trė­mė vi­są šei­mą, Fe­li­ci­jai bu­vo pu­sant­rų me­tų. Priim­da­ma svei­ki­ni­mus ir klau­sy­da­ma lin­kė­ji­mų gy­dy­to­ja kar­to­jo: trem­tis už­grū­di­no. Gy­dy­to­jos gim­ta­die­nis su­tam­pa su dar vie­na jai la­bai svar­bia die­na – Bal­ti­jos ke­lio die­na. Tad sa­vo ju­bi­lie­jų gy­dy­to­ja ža­dė­jo švęs­ti ir Bal­ti­jos ke­lio 30-me­čio šven­tė­je.

Pa­ren­gė Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­ja Ja­ni­na Bag­do­nie­nė

Susijusios naujienos