Mero padėka gydytojui Vidui Lengveniui

Rug­sė­jo 20 die­ną ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas pa­dė­kos raš­tą įtei­kė Bir­žų li­go­ni­nės gy­dy­to­jui oto­ri­no­la­rin­go­lo­gui Vi­dui Leng­ve­niui. Me­ras gy­dy­to­jui pa­dė­ko­jo už pro­fe­sio­na­lu­mą, il­ga­me­tį, pa­siau­ko­ja­mą dar­bą ir nuo­šir­dų rū­pi­ni­mą­si žmo­nių svei­ka­ta.

Ko­le­gą gy­dy­to­ją svei­ki­no Bir­žų li­go­ni­nės va­do­vai, ko­le­gos, Bir­žų šei­mos gy­dy­to­jų cent­ro di­rek­to­rė Ele­na Ša­ke­lie­nė. Ko­le­gos gy­dy­to­jui dė­ko­jo už dar­bą kar­tu, gra­žų bend­ra­vi­mą, lin­kė­jo nau­jų su­ma­ny­mų nau­ja­me gy­ve­ni­mo eta­pe, nau­jos veik­los (gy­dy­to­jas V. Leng­ve­nis ap­si­spren­dė baig­ti gy­dy­to­jo dar­bą).

V. Leng­ve­nis pa­dė­ko­jo už dė­me­sį ir svei­ki­ni­mus, pri­si­mi­nė, kad į Bir­žus dirb­ti at­vy­ko prieš 40 me­tų, rug­sė­jo 19 die­ną. Prieš tai 7 me­tus bu­vo dir­bęs Vil­niaus ra­jo­ne.

Susijusios naujienos