Šventė Vabalninke

Sta­nis­lo­vo VA­DA­PO­LO nuo­tr.
Di­de­lė ir gra­ži šven­tė vy­ko Va­bal­nin­ke lapk­ri­čio 15 die­ną. Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro Va­bal­nin­ko sky­rius šven­tė 95 me­tų gy­va­vi­mo ju­bi­lie­jų. To­kį pa­va­di­ni­mą ši mo­kyk­la tu­ri tik nuo 2011 me­tų.

Ren­gi­nį pra­dė­jo sen­jo­rai mo­ky­to­jai Da­nu­tė Braz­džiū­nie­nė ir Al­gir­das Gar­baus­kas. Da­nu­tė pa­svei­ki­no vi­sus čia su­si­rin­ku­sius bu­vu­sius ir esa­mus šios mo­kyk­los mo­ky­to­jus, dar­buo­to­jus, anų lai­kų ir šian­die­ni­nius mo­ki­nius, sve­čius. "Bū­na to­kių die­nų, aki­mir­kų, – sa­kė Da­nu­tė, – kai pa­ky­la aukš­tyn šir­dis ir su­sė­da prie vie­no sta­lo praei­tis, da­bar­tis ir atei­tis. Šian­dien kaip tik ir išau­šo to­kia die­na".

Mo­kyk­los praei­tį pri­mi­nė Al­gir­das. O ta praei­tis ga­na tur­tin­ga ir įvai­ri. Pra­si­dė­jo nuo 1924 me­tų, mer­gai­čių na­mų ruo­šos mo­kyk­los. Net­ru­kus ji ta­po že­mes­nią­ja že­mės ūkio mo­kyk­la mer­gai­tėms, jau­no­sioms ūki­nin­kėms. Po ka­ro čia bu­vo tai vien­me­tė, tai dvi­me­tė že­mes­nio­ji že­mės ūkio mo­kyk­la. Smar­kiai pa­si­kei­tė vi­sas mo­ky­mo pro­ce­sas, kai nuo 1955 me­tų mo­kyk­la ta­po že­mės ūkio tech­ni­ku­mu. Ruo­šė zoo­tech­ni­kus, ne­tru­kus ir tech­ni­kus me­cha­ni­kus. Plė­tė­si vi­sa mo­ky­mo ba­zė. 1967 me­tais ati­da­ry­tas nau­jas mo­ky­mo kor­pu­sas (jo sa­lė­ja vy­ko ir šis ren­gi­nys). Moks­lei­vių, kar­tu su nea­ki­vaiz­di­nin­kais, jau bu­vo dau­giau kaip tūks­tan­tis. 1990 me­tais ta­po že­mės ūkio mo­kyk­la, o nuo 2011-tų­jų tu­ri da­bar­ti­nį pa­va­di­ni­mą.

Al­gir­das ap­gai­les­ta­vo, kad lai­kas bė­ga ne­gai­les­tin­gai nu­si­neš­da­mas jau­nys­tę ir gra­žiau­sius me­tus. Vie­nas po ki­to dar­bi­nę veik­lą šio­je mo­ky­mo įstai­go­je bai­gė dės­ty­to­jai, mo­ky­to­jai, išė­jo į pen­si­ją. Onu­tė Šob­lins­kie­nė, Re­gi­na Sa­mu­kai­tie­nė šiuos sen­jo­rus su­bū­rė į klu­bą. Sen­jo­rai įsi­jun­gė į vi­suo­me­ni­nį, kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą, dai­nuo­ja, šo­ka, gie­da. O kad tai ne pa­si­gy­ri­mas, Da­nu­tė pa­kvie­tė sen­jo­rus pa­dai­nuo­ti bend­rą dai­ną, ku­ri gra­žiai nu­skam­bė­jo per sa­lę, o jai pri­ta­rė kas mo­kė­jo.

Tais tech­ni­ku­mo su­kles­tė­ji­mo ir vė­les­nių re­for­mų me­tais di­rek­to­rius bu­vo Al­fon­sas Nor­kus. Jį ir pa­kvie­tė Da­nu­tė pa­si­sa­ky­ti. Bu­vęs di­rek­to­rius su grau­du­liu pri­si­mi­nė anuos lai­kus, at­ve­žė gra­žiau­sią pa­svei­ki­ni­mą, įaus­tą į tau­ti­nę juos­tą. Pri­si­mi­ni­mais da­li­no­si bu­vę moks­lei­viai Ja­ni­na Ruo­ny­tė-Ka­ti­nie­nė, Vir­gi­ni­jus Kla­naus­kas, Ri­ma Damb­raus­kai­tė, bu­vu­si dės­ty­to­ja Re­gi­na Sa­mu­kai­tie­nė.

Apie da­bar­tį kal­bė­jo šios šven­tės ve­dė­jos Va­len­ti­na Ja­ru­tie­nė ir Da­lia Liau­ke­vi­čie­nė. Kal­bas per­py­nė dar­buo­to­jų dai­nuo­ja­mos me­lo­di­jos. Mo­kyk­lą svei­ki­no ir jau­no­sios kar­tos var­du kal­bė­jo moks­lei­viai Ug­nė Bru­žai­tė ir Ne­ri­jus Bra­zins­kas.

Su ju­bi­lie­ju­mi mo­kyk­lą svei­ki­no Va­bal­nin­ko pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Jo­nas Ta­mo­šiū­nas, kai­my­ni­nių pa­na­šaus pro­fi­lio mo­kyk­lų at­sto­vai, da­bar­ti­nis Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro di­rek­to­rius Rai­mon­das Če­po­kas, ra­jo­no, Va­bal­nin­ko mies­to įstai­gų at­sto­vai. Sei­mo na­rys Aud­rys Ši­mas at­ve­žė mi­nis­te­ri­jos, o Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius Sei­mo Pa­dė­kos raš­tus šios mo­kyk­los il­ga­me­čiams ir pui­kiai dir­ban­tiems dar­buo­to­jams.

Ren­gi­niui pa­si­bai­gus, ve­dė­jos vi­sus pa­kvie­tė prie šve­diš­ko sta­lo pa­si­vai­šin­ti ar­ba­ta, ka­va, kon­di­te­ri­jos ga­mi­niais. Il­gai dar vy­ko po­kal­biai bu­vu­sių mo­ki­nių, dės­ty­to­jų, se­no­se nuo­trau­ko­se ieš­ko­jo pa­žįs­ta­mų vei­dų, lan­kė mo­kyk­los mu­zie­jų, gė­rė­jo­si No­ne­tos Mi­liū­nie­nės fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da. Šven­tės da­ly­viai sa­kė, kad il­gai pri­si­mins gra­žias jos aki­mir­kas ir tu­rės ką ki­tiems pa­pa­sa­ko­ti.