Šukionyse nauja paroda

Vir­gi­ni­jaus BIE­LIA­KO nuo­tr.
Šu­kio­nių bend­ruo­me­nės na­muo­se – 20-oji fo­tog­ra­fo Sta­nis­lo­vo Va­da­po­lo fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da. Jo­je prieš 33 me­tus su­tik­tų šu­kio­nie­čių vei­dai.
Šu­kio­nių bend­ruo­me­nės cent­ro sie­ną puo­šia fo­tog­ra­fo Sta­nis­lo­vo Va­da­po­lo nuo­trau­kų pa­ro­da "Gy­ve­ni­mo juos­tą at­su­kus at­gal".

Pa­ro­do­je dau­giau kaip 30 prieš 33 me­tus įam­žin­tų šu­kio­nie­čių, tuo­me­ti­nio "Gin­ta­ro" ko­lū­kio ko­lū­kie­čių po­rtre­tų įvai­rio­se gy­ve­ni­mo aki­mir­ko­se: pa­tal­kiuo­se, spor­ti­nė­se var­žy­bo­se, dar­be, šven­tė­se, iš­kil­mė­se... Pa­ro­da su­lau­kė di­džiu­lio su­si­do­mė­ji­mo. Nuot­rau­ko­se – bran­gūs tė­vų, kai­my­nų, pa­žįs­ta­mų vei­dai, nuo­tai­kos, to me­to dra­bu­žių ma­dos, šu­kuo­se­nos, bui­tis. Dau­ge­lis Sta­nis­lo­vo po­zuo­to­jų jau il­si­si Am­ži­ny­bė­je.

– Tais lai­kais gy­ve­nau Pa­ne­vė­žy­je, bet Šu­kio­nis, žmo­nos Ve­ru­tės gim­ti­nę, su sa­vo šei­ma daž­nai lan­ky­da­vo­me. At­vy­kęs bū­ti­nai da­ly­vau­da­vau ir fik­suo­da­vau įvai­rius šu­kio­nie­čių ren­gi­nius. Vie­na­me iš­kil­min­ga­me su­si­rin­ki­me bu­vau pa­kvies­tas fo­tog­ra­fuo­ti ir pir­mū­nų ap­do­va­no­ji­mus. Džiau­giuo­si, kad žmo­nės ma­no pa­ro­do­mis do­mi­si, jų lau­kia, kad ran­da jo­je bran­gių vei­dų. Kiek­vie­nam grįž­ta pri­si­mi­ni­mai, – "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­sa­ko­jo pa­ro­dos au­to­rius Sta­nis­lo­vas Va­da­po­las.

Ne­be vie­ną de­šimt­me­tį Šu­kio­ny­se jau gy­ve­nan­tis ir ku­rian­tis fo­tog­ra­fas šu­kio­nie­čiams kas­met pri­sta­to po dvi sa­vo pa­ro­das. 2019 me­tais Sta­nis­lo­vas Va­da­po­las at­šven­tė sa­vo ju­bi­lie­jų. Už Va­bal­nin­ko kraš­to gar­si­ni­mą fo­tog­ra­fas ap­do­va­no­tas Va­bal­nin­ko is­to­ri­jos ir kul­tū­ros cent­ro ap­do­va­no­ji­mu "Li­no žie­das" žy­me­niu.