Sielos koliažai

As­me­ni­nė nuo­tr.
Šeš­to­ji tarp­tau­ti­nė rank­dar­bių die­na įvy­ko Pa­bir­žės bend­ruo­me­nės na­muo­se. Šių­me­tė te­ma – "Sie­los ko­lia­žai". Šven­tę šeš­tus me­tus ren­gia "Fan­ta­zi­jų skry­nios" rank­dar­bių tra­di­ci­jos puo­se­lė­to­jos.

Šiais me­tais šven­tė­je da­ly­va­vo: klu­bas "Krai­tė" iš Pas­va­lio, Pe­lėd­na­gių bend­ruo­me­nės cent­ro (Kė­dai­nių r.), mo­te­rų klu­bas "Me­me­li­te" iš Skaist­kal­nės, rank­dar­bių klu­bas "Lau­mė" iš Pa­ne­vė­žio, rank­dar­bių bū­re­lis "Mez­gu, rez­gu" iš Šau­kė­nų, Kel­mės ra­jo­ne, in­te­rak­ty­vaus me­no or­ga­ni­za­ci­ja ir mo­te­rų su ne­ga­lia or­ga­ni­za­ci­ja "As­pa­zi­jas" (Mi­sa, Baus­kė, Ve­cum­nie­kai, Lat­vi­ja). Ren­gi­nį ve­dė Da­lia Balt­ru­šai­tie­nė.

Anot aso­cia­ci­jos "Fan­ta­zi­jų skry­nia" en­tu­zias­tės Jur­gi­tos Če­po­nie­nės, šios šven­tės es­mė bu­vo su­de­rin­ti rank­dar­bius ir psi­cho­lo­gi­ją. Da­ly­viai su­si­do­mė­ję iš­klau­sė psi­cho­lo­gės Ža­ne­tos Tau­rie­nės pra­ne­ši­mą "Psi­choe­mo­ci­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mas". Po to vieš­nia iš Pas­va­lio, "Krai­tės" klu­bo pir­mi­nin­kė Vi­da Šai­kū­nie­nė pa­sa­ko­jo apie man­da­las ir sap­nų gau­dyk­les. Jų at­si­ra­di­mą, reikš­mę ir ga­mi­ni­mo ypa­tu­mus, at­si­ve­žė ne­ma­žai pa­vyz­džių.

Jur­gi­ta Če­po­nie­nė pa­tei­kė in­ter­ne­te su­rink­tą in­for­ma­ci­ją apie sie­los ko­lia­žą, kas tai yra, ka­da ir kur su­kur­ta, ko­kia jo ver­tė, ką jis su­tei­kia žmo­gui, kam skir­tas.

Ta­da ko­lek­ty­vai ki­bo į kū­ry­bi­nį dar­bą. Da­ly­viai kū­rė di­de­lį bend­rą sie­los ko­lia­žą. Vė­liau kiek­vie­nas ko­lek­ty­vas šiam bend­ram kū­ri­niui gal­vo­jo pa­va­di­ni­mą. Rin­ko­me la­biau­siai pa­tin­kan­tį pa­va­di­ni­mą. Skai­čiuo­jant bal­sus mums ge­ra­no­riš­kai tal­ki­no ne­prik­lau­so­mas eks­per­tas ren­gi­ny­je da­ly­va­vęs Ta­ry­bos na­rys V.Val­kiū­nas.

Vy­ko įdo­mios fo­to­se­si­jos, o po to bend­ra­vi­mas prie vai­šių sta­lo.