Knyga apie Vabalninką

Eval­do LE­VA­NO nuo­tr.
Kny­gos au­to­rius Al­gir­das Gar­baus­kas pa­si­džiaug­ti sa­vo nau­ja kny­ga pir­miau­sia sku­bė­jo į Va­bal­nin­ko kraš­to mu­zie­jų pas mu­zie­jaus ve­dė­ją Vi­dą Sku­jie­nę.
Va­bal­nin­ko kraš­to švie­suo­lis Al­gir­das Gar­baus­kas iš­lei­do nau­ją kny­gą "Va­bal­nin­ko kraš­to įvy­kiai ir žmo­nės".

Kny­gos pra­tar­mė­je au­to­rius ra­šo: "Kiek­vie­nas žmo­gus tu­rė­tų ži­no­ti sa­vo šei­mos, gy­ve­na­mo­sios vie­to­vės is­to­ri­ją. Šios kny­gu­tės tiks­las – pa­teik­ti nors trum­pas ži­nias apie svar­biau­sius Va­bal­nin­ko kraš­to įvy­kius, iš šio kraš­to ki­lu­sius, il­ges­nį lai­ką čia sėk­min­gai dir­bu­sius, pri­si­dė­ju­sius prie Va­bal­nin­ko kraš­to gar­si­ni­mo žmo­nes. Vi­sas ži­nias apie Va­bal­nin­ko kraš­to is­to­ri­ją, kraš­tie­čius, su šiuo kraš­tu su­si­ju­sius eks­po­na­tus sten­gia­si su­rink­ti Va­bal­nin­ko kraš­to mu­zie­jus. Ruo­šiant šią kny­gu­tę pa­si­nau­do­ta šio mu­zie­jaus su­rink­ta gau­sia me­džia­ga, Emi­lio Tre­čio­ko kny­ga "Iš Bir­žų kraš­to is­to­ri­jos" (1999 m.), bei sa­vais ar­chy­vais".

Kny­go­je pa­tei­kia­mi įvy­kiai ir da­tos, kraš­tie­čiai, "Li­no žie­do" žy­muo, pri­sta­to­mi "Li­no žie­do" lau­rea­tai.

Kny­ga iliust­ruo­ta nuo­trau­ko­mis. Se­no­jo Va­bal­nin­ko vaiz­dai – fo­tog­ra­fo Juo­zo Dau­ba­ro, o mies­te­lio da­bar­tis pa­ties kny­gos au­to­riaus fo­tog­ra­fi­jo­se.

Tai jau penk­to­ji va­bal­nin­kie­čio A. Gar­baus­ko kny­ga. Šios kny­gos ti­ra­žas – 50 eg­zemp­lio­rių. Kny­gos au­to­rius sa­vo nau­ją kny­gą do­va­nos mu­zie­jams, bib­lio­te­koms, kai­mo bend­ruo­me­nėms, is­to­ri­jos mo­ky­to­jams bei vi­siems be­si­do­min­tiems Va­bal­nin­ko kraš­to is­to­ri­ja.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.