Kraštiečių šventė „Tai gražiai mane augino...“

Ka­mi­lės MA­CY­TĖS, Vi­gi­li­jos MA­CIE­NĖS nuo­tr.
Sve­tin­gas bend­ruo­me­nės kie­me­lis glau­dė vi­sus, no­rin­čius pa­si­klau­sy­ti va­ka­ri­nio kon­cer­to.
Lie­pos 13 d. Pa­pi­lio bend­ruo­me­nės kie­me­lis kaip ir kas­met sve­tin­gai glau­dė vi­sus kraš­tie­čius, iš­siil­gu­sius pa­si­bū­ti čia. Tai – pro­ga su­si­tik­ti, pa­bend­rau­ti, o kar­tu ir pa­si­links­min­ti.

Lie­pos 13 d. Pa­pi­lio bend­ruo­me­nės kie­me­lis kaip ir kas­met sve­tin­gai glau­dė vi­sus kraš­tie­čius, iš­siil­gu­sius pa­si­bū­ti čia. Tai – pro­ga su­si­tik­ti, pa­bend­rau­ti, o kar­tu ir pa­si­links­min­ti. Tra­di­ciš­kai šven­tė pra­dė­ta šv. Mi­šio­mis Pa­pi­lio Ne­kal­to­sios Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos baž­ny­čio­je, kur bend­rai mal­dai vi­sus su­tel­kė pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Vid­man­tas Ka­rec­kas. Se­kan­ti sto­te­lė – Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čio­je. Jo­je – pir­ma­sis su­si­ti­ki­mas su lek­to­riu­mi Vai­do­tu Ic­kiu ir jo pa­lai­mi­ni­mas su­si­rin­ku­sie­siems bei vi­sų pa­mėg­tas sak­ra­li­nės mu­zi­kos kon­cer­tas. Kon­cer­tą kraš­tie­čiams do­va­no­jo Ku­piš­kio kul­tū­ros cent­ro Ni­di­jos San­kaus­kie­nės ir Sand­ros Gu­gi­nie­nės mo­te­rų vo­ka­li­nis due­tas, 2009 m. ap­do­va­no­tas Auk­so paukš­te. Sak­ra­li­nį kon­cer­tą pa­pil­dė Ing­ri­dos Zvil­nai­tės skai­to­mos sen­ten­ci­jos.

Na, o ko­kia šven­tė be pra­mo­gi­nės da­lies. Bend­ruo­me­nės kie­me­ly­je šur­mu­lia­vo pre­kiau­to­jai, vei­kė lai­min­ga lo­te­ri­ja, vi­lio­jo ska­nės­tų kva­pai, mėgs­tan­tiems įsiam­žin­ti, lau­kė fo­tog­ra­fi­jos rė­me­lis su už­ra­šu PA­PI­LYS, by­lo­jan­čiu, jog tik­rai čia bu­vai... Vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no vie­tos me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vai: folk­lo­ro an­samb­lis „Aguo­nė­las“ , mo­te­rų vo­ka­li­nis kvar­te­tas „Ro­vė­jū­nės“ ( jiems va­do­vau­ja Vi­gi­li­ja Ma­cie­nė), ro­man­sų dai­ni­nin­kės „Sen­ti­men­tai“ (vad. Va­le­ri­ja Puo­džiū­nie­nė). Taip pat svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė sve­čiai: bend­ruo­me­nės krikš­ta­tė­vis, LR Sei­mo na­rys Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius, Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai Val­de­ma­ras Val­kiū­nas, Gra­ži­na Ku­čins­kie­nė ir Vi­lius Tre­čio­kas, mo­kyk­los di­rek­to­rius Eu­ge­ni­jus Ja­nu­še­vi­čius.

Šven­tės ve­dė­ja Edi­ta Lans­ber­gie­nė svei­ki­no il­gaam­žius: Eu­ge­ni­ją Mar­ciu­kai­tę, Ma­tą Kve­da­rą, Da­nu­tę Re­mei­kie­nę, Bi­ru­tę Šle­kie­nę, Al­vi­ną Bal­tu­šie­nę, Jo­ną Bal­tu­šį, Jad­vy­gą Pal­mo­nie­nę, Vil­gel­mą Ple­pį, Oną Ma­siu­lie­nę, taip pat mū­sų ma­žiau­sią­ją pa­pi­lie­tę Go­du­tę Mil­ke­ry­tę, o bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Skaid­ru­tė Zvil­nie­nė jiems įtei­kė mie­las pri­si­mi­ni­mo do­va­nė­les. Po svei­ki­ni­mų kon­cer­tą tę­sė Pa­ne­vė­žio ra­jo­no Ra­gu­vos kul­tū­ros cent­ro liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Ku­ka­lis“ (vad. Hen­ri­kas Bal­čiū­nas), so­lis­tė Kot­ry­na Juš­kai­tė ir Ro­kiš­kio ra­jo­no, Juo­du­pės kai­mo ka­pe­la „Vy­žuon­ta“ (vad. Elin­ga Ast­raus­kie­nė). Po kon­cer­to dar il­gai skam­bė­jo gy­va mu­zi­ka, ku­rią at­li­ko šau­nus mu­zi­kan­tas Kęs­tu­tis iš Jo­niš­kio.

Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me šven­tės rė­mė­jams : To­mui Tre­čio­kui, Adol­fui Šle­kiui, Ni­dai ir Au­giui Ta­mo­niams, Da­liai Vil­džiū­nie­nei, UAB „Ind­ri­tus“, Dai­niui Kri­vi­čiui, Val­de­ma­rui Val­kiū­nui, Aud­ro­nei Vi­li­mie­nei, TŪB „Rin­kuš­kiai“. Taip pat, di­de­lį ačiū ta­ria­me bend­ruo­me­nės ta­ry­bos na­riams bei ak­ty­viems pa­pi­lie­čiams, se­niū­ni­jos dar­buo­to­jams, pri­si­dė­ju­siems prie šven­tės or­ga­ni­za­vi­mo