Kova dėl konteinerių vietos tęsiasi

Lie­pos 19 die­nos "Bir­žie­čių žo­dy­je" ra­šė­me apie Vil­niaus gat­vės 6-ojo dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą dėl vie­tos, kur ke­ti­na­ma įreng­ti kon­tei­ne­rių aikš­te­lę. Gy­ven­to­jai pik­ti­no­si, kad dėl kon­tei­ne­rių aikš­te­lės ke­ti­na­ma iš­rau­ti tris jų so­din­tas pu­šis, o pro lan­gus at­si­vers ne koks vaiz­das, sklis smar­vė. Tą­kart kal­bin­tas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas V. Vie­de­ris ža­dė­jo dėl kon­tei­ne­rių aikš­te­lės vie­tos su gy­ven­to­jais tar­tis. Lie­pos 22 d., pir­ma­die­nį, vie­na gy­ven­to­ja pro lan­gą at­si­tik­ti­nai pa­ma­tė prie na­mo at­vy­ku­sius dar­bi­nin­kus su tech­ni­ka, ku­rie ke­ti­no rau­ti pu­šis. Ki­lo gy­ven­to­jų pa­si­pik­ti­ni­mas.

Pro lan­gą pa­ma­čiu­si į kie­mą su­va­žia­vu­sią tech­ni­ką ir dar­bi­nin­kus, ku­rie jau kė­si­no­si rau­ti pu­šis, Vil­niaus 6-ojo na­mo gy­ven­to­ja puo­lė skam­bin­ti na­mo ko­men­dan­tei, o šiai neat­si­lie­pus, ant ko­jų su­kė­lė ki­tus gy­ven­to­jus. Mo­te­ris, ku­ri ir so­di­no pu­šai­tes prie na­mo, sto­jo jų gin­ti: ap­si­ka­bi­no ir pa­reiš­kė, jog pu­šys bus iš­rau­tos kar­tu su ja. Tuo la­biau, jog kaž­ka­da, gy­ven­to­jams pa­pra­šius nu­ge­nė­ti lie­pas, tuo­met se­niū­nu dir­bęs Vy­tas Ja­rec­kas sa­kęs, kad Bir­žai – ža­lias mies­tas ir me­džių nio­ko­ti ne­va­lia.

Gy­ven­to­jai ėmė su dar­bi­nin­kais de­rė­tis: va­ka­re kvie­čia­mas na­mo su­si­rin­ki­mas, at­vyks val­džios at­sto­vai, to­dėl rei­kia ne­sku­bė­ti, pa­si­tar­ti. Iš pra­džių dar­bi­nin­kai klau­sy­tis ne­no­rė­jo, sa­kė pa­lik­sian­tys iš­rau­tas pu­šis kie­me, o žmo­nės jas ga­lės pa­si­so­din­ti ten, kur no­ri. Ta­čiau pa­klaus­ti, ar tu­ri dar­bo ki­tus, pa­sa­kė, jog dar­bo ki­tur tu­ri, ga­li ir ne­sku­bė­ti, nors vi­si do­ku­men­tai dar­bus pra­dė­ti lei­džia.

Ki­lus konf­lik­tui, gy­ven­to­jai krei­pė­si į "Bir­žie­čių žo­dį". Pas­kam­bi­no­me į Sa­vi­val­dy­bę ir in­for­ma­vo­me Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus spe­cia­lis­tą Vai­dą Vie­de­rį. Jis iš kar­to nu­vy­ko į vie­tą. Anot gy­ven­to­jų, jis sa­kė, jog ki­tos vie­tos kon­tei­ne­rių aikš­te­lei nė­ra. Be to, anot gy­ven­to­jų, val­di­nin­kas pa­reiš­kė, jog jų so­din­tos pu­šys – men­ka­ver­tės. Ga­liau­siai su­si­tar­ti pa­vy­ko: ran­go­vas pa­reiš­kė, jog me­ras per sa­vai­tę tu­ri pa­reng­ti jiems raš­tą dėl kon­tei­ne­rių aikš­te­lės vie­tos kei­ti­mo, o jei ne, dar­bus pra­dės ne­si­ta­rę.

Tos pa­čios die­nos va­ka­rą prie laip­ti­nės val­džios lau­kė na­mo gy­ven­to­jai. Į su­si­ti­ki­mą at­vy­ko Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė J. Bru­niu­vie­nė, vyr. spe­cia­lis­tas V. Vie­de­ris, ran­go­vų at­sto­vas, lai­ki­nai ei­nan­ti mies­to se­niū­nės pa­rei­gas K. Un­dzė­nie­nė ir ga­liau­siai at­vy­ko me­ras V. Ja­rec­kas.

Su­si­ti­ki­mo me­tu žmo­nės skun­dė­si ir dėl ki­tų bė­dų. Gy­ven­to­jai pik­ti­no­si pri­va­taus na­mo gy­ven­to­jais, ku­rie į kon­tei­ne­rius pi­la fe­ka­li­jas. Pra­si­dė­jo vis­kas nuo to, kai vie­ni gy­ven­to­jai pa­ma­tė ir su­gė­di­no pri­va­taus na­mo kai­my­ną, ku­ris fe­ka­li­jas su­ver­tė į ša­lia ke­lio­nių agen­tū­ros esan­čią šiukš­lių dė­žę. Tuo­met vy­ras jas su­py­lė į kon­tei­ne­rį. Ki­tą­syk jį su fe­ka­li­jų ki­bi­ru pa­ste­bė­ju­siai ir su­ba­ru­siai mo­te­riai jis pa­gra­si­no fe­ka­li­jas su­pil­ti ant gal­vos. Apie pi­la­mas fe­ka­li­jas liu­di­jo ke­tu­ri ar pen­ki gy­ven­to­jai. Jie ėmė rink­ti pa­ra­šus po skun­du, ku­rį ar­ti­miau­siu me­tu įteiks me­rui.

Žmo­nės skun­dė­si ir dėl to, kad lai­ku neiš­tuš­ti­na­mi kon­tei­ne­riai, ir dėl duo­bė­tų kie­mų. Jie sa­kė, jog sa­vo lė­šo­mis prie na­mo su­tvar­kė ša­li­gat­vį, iš­grin­dė trin­ke­lė­mis. Ta­čiau la­bai nu­ste­bo, kai, užuo­t pa­dė­ko­ję už jų pa­stan­gas, val­džios at­sto­vai pa­sa­kė: "Kas jū­sų pra­šė tai da­ry­ti?"

Ga­liau­siai su­si­rin­ki­mo me­tu gy­ven­to­jams pa­vy­ko su­si­tar­ti dėl kon­tei­ne­rių aikš­te­lės vie­tos. Įsi­ki­šus me­rui V. Ja­rec­kui nu­tar­ta, jog pen­ki kon­tei­ne­riai bus pa­lik­ti ten, kur jie da­bar yra, o kon­tei­ne­riai teks­ti­lei bus pa­sta­ty­ti prie ki­to na­mo.

Po su­si­rin­ki­mo žmo­nės džiau­gė­si, kad val­džia at­si­žvel­gė į jų pa­gei­da­vi­mus, o me­ras ieš­ko­jo spren­di­mo, pa­lan­kaus jiems.

Edi­ta MI­KE­LIO­NIE­NĖ