Esame įpratę nepasitikėti politikų kalbomis apie jų norą kurti mums visiems vis gražesnį ir geresnį gyvenimą. Dabar įžengėme į naują piliečių nuostatų dimensiją, kai jie nepasitiki ir tais, kurie aprašo ar kitaip atvaizduoja politikų darbus ir veiksmus, lemiančius šalies dabartį ir ateitį.

Pir­mą kar­tą po dau­ge­lio me­tų pa­si­ti­kė­ji­mas lie­tu­viš­ka ži­niask­lai­da nu­si­lei­do že­miau bet ko­kios ga­li­mos ri­bos — ti­kin­čių ja ne­li­ko nė ket­vir­ta­da­lio rei­tin­gų agen­tū­ro­se ap­klaus­tų ša­lies gy­ven­to­jų. Ne­pa­si­ti­kė­ji­mas, aiš­ku, ro­do­mas di­die­siems ži­niask­lai­dos po­rta­lams ir, nors ir labai keis­ta, Na­cio­na­li­niam trans­liuo­to­jui LRT, iš­lai­ko­mam iš vals­ty­bės biu­dže­to. Dau­ge­lio įsi­ti­ki­ni­mu, Lie­tu­vos te­le­vi­zi­ja ir ra­di­ju ne­pa­si­ti­ki dau­giau kaip 80 nuo­šim­čių mū­sų pi­lie­čių. Tai — di­džiu­lė pro­ble­ma, jei žmo­gus ne­gau­na pa­kan­ka­mai ob­jek­ty­vios in­for­ma­ci­jos ir jam ky­la abe­jo­nių dėl ša­ly­je ar už jos ri­bų vyks­tan­čių pro­ce­sų, tai kuria ne­ga­ty­vią at­mos­fe­rą vi­suo­me­nė­je, ku­ri pe­rau­ga į tam tik­ros pi­lie­čių da­lies veiks­mus, ku­rie kar­tais per­žen­gia įsta­ty­mų nu­sta­ty­tas ri­bas. Ko rei­kia ti­kė­tis, jei kai ku­rių po­li­ti­kų, dau­giau­sia iš val­dan­čių­jų gre­tų, pa­lei­džia­mi epi­te­tai („ho­mo­fo­bai“, „mar­šis­tai“, „vat­ni­kai“ da­bar dar ir „riau­ši­nin­kai“) apie di­de­lę da­lį mū­sų vi­suo­me­nės ži­niask­lai­dos nau­do­ja­mi itin daž­nai ir tai ke­lia pi­lie­čių ne­pa­si­ti­kė­ji­mą.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/