Sportas: vieni svaigalams tvoras tveria, kiti per jas kariasi

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Feliksas Grunskis
Vy­riau­sy­bė no­ri su­griež­tin­ti taip va­di­na­mų al­ko­ho­lio pa­što­ma­tų veik­lą. No­ri­ma, kad juo­se sau­go­mų al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ne­bū­tų ga­li­ma pa­siim­ti ta­da, kai Lie­tu­vo­je drau­džia­ma pre­ky­ba al­ko­ho­liu. Ki­taip sa­kant, no­ri­ma trink­te­lė­ti per tuos al­ko­ho­lio pa­što­ma­tus. Kad jie, no­rin­tie­siems ap­si­svai­gin­ti, ne­bū­tų priei­na­mes­ni nei par­duo­tu­vių svai­ga­lų len­ty­nos.

***

Ten­ka paaiš­kin­ti, ką val­džia no­ri už­draus­ti. At­ro­do: jau tiek vis­ko už­drau­dė, kad ne­bė­ra ko. Ne lai­kas vėl ką nors už­draus­ti. Juk rin­ki­mai ne už kal­nų. Kam per­mai­no­mis, re­for­mo­mis, drau­di­mais ner­vin­ti rin­kė­jus?! Pa­si­ro­do, su­ma­nūs vers­li­nin­kai me­tė pirš­ti­nę val­džios drau­di­mams. Nuo 2019 me­tų pra­džios Vil­niu­je pra­dė­jo veik­ti al­ko­ho­lio sau­gyk­los, ku­rios bu­vo pra­min­tos al­ko­ho­lio pa­što­ma­tais. Gy­ven­to­jas, at­si­siun­tęs spe­cia­lią pro­gra­mė­lę, iš al­ko­ho­lio sau­gyk­los bet ku­riuo pa­ros me­tu ga­li pa­siim­ti svai­ga­lų. Ir pa­pūsk val­diš­kiems drau­di­mams į už­pa­ka­lį! Su­ma­nūs vers­li­nin­kai tvir­ti­na, jog drau­di­mų ne­pa­žei­džian­tys. Tvir­ti­na, jog al­ko­ho­liu ne­pre­kiau­jan­tys, o juos tik pa­sau­gan­tys ar pa­sko­li­nan­tys. Al­ko­ho­lis į sau­gyk­las nu­per­ka­mas le­ga­liai. To­mis va­lan­do­mis, ka­da jis par­da­vi­nė­ja­mas. No­rint jo iš sau­gyk­los pa­siim­ti, rei­kia ban­ke pa­tvir­tin­ti ta­pa­ty­bę. Jei­gu tu­rė­si ma­žiau nei 20 me­tų, sau­gyk­la neat­si­ra­kins. Kad pa­siek­tum gei­džia­mą bu­te­lį, mo­bi­lia­ja­me te­le­fo­ne rei­kia at­lik­ti ne­ma­žai su­dė­tin­gų veiks­mų. Už gė­ri­mus ne­ga­li­ma at­si­skai­ty­ti gry­nai­siais pi­ni­gais. Žmo­gus, pa­no­ręs nau­do­tis šia pa­slau­ga, tu­ri už­si­re­gist­ruo­ti įmo­nės sis­te­mo­je, pa­teik­ti ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čius duo­me­nis ir su­mo­kė­ti vien­kar­ti­nį 15 eu­rų dy­džio mo­kes­tį. Pa­sak pa­slau­gos tei­kė­jų, nei per jau­nam, nei smar­kiai gir­tam žmo­gui sau­gyk­los du­re­lės neat­si­da­rys. Bu­te­lio ne­pa­ma­tys! Pa­na­šiai, kaip to­je pa­sa­ko­je apie Ali Ba­bą ir 40 plė­ši­kų, kai ne­ži­no­da­mas bur­ta­žo­džio "Se­za­mai, at­si­verk !", ne­ga­lė­da­vai pa­tek­ti į lo­bių slėp­tu­vę.

***

Tai­gi: vis­kas lyg ir ge­rai. Pa­žei­di­mų kaip ir nė­ra. Pa­sii­mi le­ga­liai nu­pirk­tą ir pa­dė­tą sau­go­ti al­ko­ho­lio bu­te­lį. Ne­šie­si į na­mus. O na­muo­se: no­ri ger­ti - ge­ri, ne­no­ri - ne­ge­ri. Juk dar nė­ra nu­ro­dy­ta, ku­rio­mis va­lan­do­mis ne­ga­li­ma įsi­gy­to al­ko­ho­lio ger­ti. Nuo 2018-ųjų Lie­tu­vo­je al­ko­ho­lio ga­li įsi­gy­ti as­me­nys, su­lau­kę 20 me­tų. Lei­džia­mas pre­ky­bos lai­kas - nuo 10 iki 20 va­lan­dos va­ka­ro, sek­ma­die­niais - nuo 10 iki 15 va­lan­dos. Da­bar­ti­nia­me Al­ko­ho­lio kont­ro­lės įsta­ty­me al­ko­ho­lio sko­li­ni­mas ir pa­sau­go­ji­mas neužd­raus­tas. Gal kas nors ims ir už­draus ne tik pa­sko­lin­ti, bet ir do­va­no­ti bu­te­lį. Ta­da po skver­nu šam­pa­no bu­te­lį į sve­čius ne­ši­me. Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rys Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las pa­brė­žė, kad pa­sta­ruo­ju me­tu gau­sė­jan­tys su al­ko­ho­lio pre­ky­ba su­si­ję drau­di­mai vers­lą pri­ver­tė ieš­ko­ti išei­čių, kaip par­duo­ti gė­ri­mus žmo­nių no­ri­mu lai­ku. "Drau­di­mų kul­tū­ra at­ve­da prie nau­jų vers­lo for­mų“, - sa­kė ži­niask­lai­dai po­nas Gent­vi­las.

***

Daž­nai tie drau­di­mai apei­na­mi. Mies­to žmo­nės nuei­na į vė­lų va­ka­rą vei­kian­čius res­to­ra­nus ar ba­rus ir iš ten svai­ga­lų par­si­ne­ša. Nors pa­gal rei­ka­la­vi­mus - tu­rė­tų tik vie­to­je iš­ger­ti. Ta­čiau vi­sų pa­žei­dė­jų drau­di­mų ser­gė­to­jai ne­su­gau­do. Ir ne­su­gau­dys. Kas ga­li už­draus­ti kai­mo žmo­gui į mies­tą iš­vy­ku­sio kai­my­no pa­pra­šy­ti, kad jis iki 20 va­lan­dos va­ka­ro alaus bu­te­lį nu­pirk­tų ir vė­lų va­ka­rą at­vež­tų?! Sa­ko, taip ga­li­ma dėl svai­ga­lų su tak­sis­tais su­si­tar­ti. Kai yra drau­di­mų, at­si­ran­da ir tų drau­di­mų apė­ji­mų. Da­bar už­si­mo­ta prieš al­ko­ho­lio sau­gyk­las, nes jos val­džiai akis ba­do, iš drau­di­mų vie­šai šai­po­si.

***

Pa­sau­lis yra ma­tęs įvai­rių drau­di­mų, su­si­ju­sių su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu. Gar­siau­sias drau­di­mas - pro­hi­bi­ci­ja ar­ba sau­sa­sis įsta­ty­mas JAV, ku­ris bu­vo priim­tas 1919 me­tais. Vei­kė iki 1933 me­tų. Pa­gal šį įsta­ty­mą bu­vo drau­džia­ma ar­ba ri­bo­ja­ma ga­min­ti, par­da­vi­nė­ti, im­por­tuo­ti, eks­por­tuo­ti al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus. Žmo­nės pra­dė­jo ger­ti po­grin­dy­je. Suk­les­tė­jo ma­fi­ja. Ir val­džia su sau­suo­ju įsta­ty­mu ka­pi­tu­lia­vo.

***

Dar anks­čiau nei JAV, 1914 me­tais, pra­si­dė­jus Pir­ma­jam pa­sau­li­niam ka­rui, Ru­si­jo­je bu­vo įves­tas sau­sa­sis įsta­ty­mas. Ru­si­jo­je stip­rūs al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai bu­vo par­da­vi­nė­ja­mi tik res­to­ra­nuo­se, o maž­me­ni­nė „vod­kos“ pre­ky­ba bu­vo vi­siš­kai už­draus­ta. Tais me­tais at­si­ra­do daug įsta­ty­mo apė­ji­mo bū­dų. No­rint įei­ti į įstai­gą, ku­rio­je par­da­vi­nė­jo deg­ti­nę, rei­kė­jo, kad klien­to iš­vaiz­da ati­tik­tų „rei­ka­la­vi­mus“. Už ne­di­de­lį mo­kes­tį bu­vo ga­li­ma gau­ti bal­tą apy­kak­lę „nuo­mai“, ku­ri leis­da­vo ne­truk­do­mai įei­ti. At­si­ra­do pra­kti­ka par­da­vi­nė­ti gė­ri­mus ar­ba­ti­nu­kuo­se kaip ar­ba­tą ar gra­fi­nuo­se kaip gi­rą. La­bai grei­tai pre­kei­viai pra­dė­jo pre­kiau­ti spi­ri­tu vais­ti­nė­se. Val­džia nu­ro­dė par­da­vi­nė­ti spi­ri­tą tik pa­gal re­cep­tus. Ir tai bu­vo leng­vai apei­na­ma. Sau­sa­sis įsta­ty­mas ir deg­ti­nės mo­no­po­li­ja Ru­si­jo­je iš­si­lai­kė iki 1925 me­tų. Ir vė­liau So­vie­tų Są­jun­go­je bu­vo ban­dy­mų liau­dį su­tram­dy­ti al­ko­ho­lio kai­no­mis, al­ko­ho­lio par­da­vi­mo ri­bo­ji­mu, baus­mė­mis...

***

Yra ir dau­giau įvai­rių drau­di­mų pa­vyz­džių. Vie­ni deg­ti­nei, vy­nui ir alui tvo­ras tve­ria. Ki­ti per tas tvo­ras ka­ria­si. Pa­na­šu, jog šie da­ly­kai Lie­tu­vo­je tam­pa sa­vo­tiš­ku spor­tu. Jei tvo­rų tiek ne­tver­tų, gal ma­žiau li­pan­čių­jų bū­tų? Nie­kas ne­si­lau­žia per neuž­ra­kin­tas du­ris. Jei­gu tiek jė­gų, kiek ski­ria­me ko­vai su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu, skir­tu­me blai­vy­bės pro­pa­gan­dai, gal vi­siems švie­siau aky­se pa­si­da­ry­tų?