Prieš rinkimus jiems svarbios bile kokios naujienos?

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Feliksas Grunskis
Tu­ri­me įvai­rių nau­jie­nų. Taip ne­bū­na, kad nau­jie­nų ne­bū­na. Vi­sa­da bū­na ir šio­kių ir to­kių, ir ano­kių ir ne­ko­kių.

Skelbs pa­var­des

Ap­lin­kos mi­nist­ras Kęs­tu­tis Ma­žei­ka pa­ža­dė­jo, kad nuo spa­lio mė­ne­sio as­me­nys, me­džio­jan­tys pro­fe­sio­na­lio­sios me­džiok­lės plo­tuo­se, bus vie­ši­na­mi. Jei­gu to pa­pra­šys žur­na­lis­tai. Toks mi­nist­ro pa­ža­das at­si­ra­do po to, kai šie­me­tės me­džiok­lės me­tu bu­vo nu­šau­ta stumb­rė. Po jos paaiš­kė­jo, jog to­je me­džiok­lės da­ly­va­vo įta­kin­gi po­li­ti­kai, ži­no­mi vers­li­nin­kai... Paaiš­kė­jo pa­var­dės, nors me­džiok­lės da­ly­viai lyg ir ne­bu­vo vie­ši. Mat la­bai jau skan­da­lin­ga ta me­džiok­lė bu­vo - su nu­ty­lė­ji­mais, keis­tais ty­ri­mais... Da­bar, jei­gu po­nas mi­nist­ras sa­vo pa­ža­dą

tę­sės, Sei­mo rin­ki­mų iš­va­ka­rė­se taip va­di­na­mų ko­mer­ci­nių me­džiok­lių da­ly­viai, pa­de­dant ži­niask­lai­dai, bus vi­suo­me­nei ži­no­mi. Rin­ki­mai ar­tė­ja – vie­šu­mo dau­gė­ja!

Ne­bė­ra saus­ros

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja pa­siū­lė at­šauk­ti vals­ty­bės ly­gio ekst­re­ma­lią­ją si­tua­ci­ją vi­so­je ša­ly­je dėl saus­ros pa­da­ri­nių že­mės ūkio sek­to­riu­je. Vy­riau­sy­bei to­kį pa­siū­ly­mą mi­nis­te­ri­ja tei­kia, at­si­žvelg­da­ma į fak­ti­nes me­teo­ro­lo­gi­nes są­ly­gas ir tai, kad at­lik­ti vi­si ga­li­mi veiks­mai šios ekst­re­ma­lios si­tua­ci­jos su­val­dy­mui. Ki­taip sa­kant, ka­dan­gi da­bar šla­pia, tai jau saus­ros pa­da­ri­nių kaip ir ne­bė­ra? Pri­me­na­me, kad ekst­re­ma­lią si­tua­ci­ją Vy­riau­sy­bė pa­skel­bė praė­ju­sių me­tų lie­pos 3 die­ną. Ga­lė­tų da­bar ir neat­šauk­ti. Juk šie­me­tę va­sa­rą Lie­tu­vą vėl ga­li už­klup­ti saus­ra. Ne­rei­kė­tų iš nau­jo val­džiai gal­vos su­kti: ką su ta saus­ra da­ry­ti?!

Dvi­ra­ti­nin­kų rei­ka­lai

Sei­me ke­ti­na­ma svars­ty­ti: ar pa­nai­kin­ti drau­di­mą per pe­rė­jas dvi­ra­ti­nin­kams va­žiuo­ti dvi­ra­čiais. Toks svars­ty­mas at­si­ra­do, nes dvi­ra­ti­nin­kai šiuo klau­si­mu Sei­mui pa­ra­šė pe­ti­ci­ją. Siū­lo­ma: su­sto­jus ir pra­lei­dus au­to­mo­bi­lius leis­ti dvi­ra­ti­nin­kams va­žiuo­ti per pės­čių­jų pe­rė­jas. Dvi­ra­ti­nin­kų siū­ly­mus Sei­me ana­li­za­vo su­bur­ta dar­bo gru­pė. Nusp­ren­dė, jog ne­rei­kė­tų at­si­sa­ky­ti drau­di­mo dvi­ra­ti­nin­kams va­žiuo­ti pės­čių­jų pe­rė­jo­mis. Ta­čiau kai ku­rie Sei­mo na­riai su­rin­ko pa­ra­šų, kad dėl šio siū­ly­mo Sei­me bū­tų bal­suo­ja­ma. Vie­nas iš mo­ty­vų: dvi­ra­ti­nin­kai ir da­bar kur no­ri, ka­da no­ri per pe­rė­jas va­žiuo­ja. To­dėl ge­riau jiems leis­ti tai da­ry­ti, kad Ke­lių eis­mo tai­syk­lių ne­pa­žei­di­nė­tų. Pa­gal šią lo­gi­ką, gal rei­kė­tų ir smar­kiau iš­gė­ru­siems leis­ti au­to­mo­bi­lius vai­ruo­ti, juk dar la­bai daug įkau­šu­sių su­lai­ko­ma prie vai­ro. Pa­na­šu, kad ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams su­lauk­si­me dar įdo­mes­nių pa­siū­ly­mų. Juk da­bar vi­si iš­rink­tie­ji ner­sis iš kai­lio, kad į sa­ve at­kreip­tų dė­me­sį. Kad jų siū­ly­mai ar veiks­mai pa­tek­tų tarp bi­le ko­kių nau­jie­nų. Juk ima bai­mė: jei­gu nie­kas nie­ko ne­pa­ra­šys, nie­kur ne­pa­ro­dys, ga­li im­ti ir neiš­rink­ti.