Pasvarstymai apie pinigus, kuriuos dar tik mintyse turime

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Feliksas Grunskis

Tu­ri­me ir tu­rė­si­me nau­jie­nų, su­si­ju­sių su Eu­ro­pos Są­jun­ga. Daž­niau­siai kal­ba­me apie pi­ni­gus ir rei­ka­la­vi­mus. Tiek ir tiek duo­da, tą ar aną pri­va­lo­me įgy­ven­din­ti, pa­da­ry­ti, įtei­sin­ti... Jei­gu ne­pa­da­ry­si­me - gau­si­me bau­dą. Prak­tiš­kai, vi­sais at­ve­jais kal­bos su­ka­si apie pi­ni­gus. Da­bar, Jung­ti­nei Ka­ra­lys­tei pa­si­trau­kus iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, pi­ni­gai pra­dė­jo dar smar­kiau žvan­gė­ti. Mat tuš­tes­nis Eu­ro­pos Są­jun­gos biu­dže­to kap­šas. Ir vi­si sten­gia­si į tą kap­šą kuo gi­liau ran­ką įkiš­ti. Kol kas - ne kaž­kas. Vie­ni no­ri im­ti - ki­ti ne­no­ri duo­ti. Bu­vo de­ry­bos, bet kol kas nie­ko ne­su­ta­rė. Vie­ną įdo­mes­nį da­ly­ką iš­gir­do­me.

***

Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da pa­si­džiau­gė, jog pir­mą kar­tą Lie­tu­va ga­li su­lauk­ti kom­pen­sa­ci­jos už tai, kad daug lie­tu­vių iš­va­žia­vo iš Lie­tu­vos. Ki­tur jau­ni mū­siš­kiai eko­no­mi­ką ke­lia, to­dėl pas mus san­ty­ki­nai smar­kiai pen­si­nin­kų dau­gė­ja. Pa­sak Pre­zi­den­to, už sve­tur iš­vy­ku­sius mū­siš­kius ga­li­me gau­ti maž­daug 200 mi­li­jo­nų eu­rų kom­pen­sa­ci­ją. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė da­bar­ti­nį ša­lies va­do­vą per­spė­jo, jog per anks­ti tais 200 mi­li­jo­nų džiaug­tis. Kol de­ry­bos ne­baig­tos, nė­ra ko apie tuos pi­ni­gus kal­bė­ti. O apie ką kal­bė­si? Ar­ba apie orus, ar­ba apie pi­ni­gus! Apie orus ge­riau­siai nu­si­ma­no si­nop­ti­kai, o apie pi­ni­gų reikš­mę ži­no­me vi­si. Tad pa­svars­ty­ki­me apie tuos, kol kas sva­jo­nė­se re­gi­mus, 200 mi­li­jo­nus eu­rų.

***

Kai iš­girs­ta­me žo­dį mi­li­jo­nas, at­ro­do, jog tai krū­va pi­ni­gų. Ta­čiau vie­nas eko­no­mis­tas pa­skai­čia­vo, jog ES už kiek­vie­ną iš­vy­ku­sį lie­tu­vį ža­da su­mo­kė­ti vos po 265 eu­rus. Ta­da - ne kaž­kas. Mat Briu­se­lio bu­hal­te­riai skai­čiuo­ja, jog nuo 2004 me­tų, kai Lie­tu­va įsto­jo į ES, iš Lie­tu­vos emig­ra­vo maž­daug 680 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų. Ir mo­kės už vie­ną iš­va­žia­vu­sį apie 500 eu­rų. Iš tik­rų­jų, juk mes skai­čiuo­ja­me, kad iš Lie­tu­vos ge­res­nio gy­ve­ni­mo ieš­ko­ti iš­va­žia­vo apie mi­li­jo­nas mū­siš­kių. Tad tu­rė­tų su­mo­kė­ti vos ne du kar­tus di­des­nę kom­pen­sa­ci­ją! Nors, ap­skri­tai, jo­kia kom­pen­sa­ci­ja ne­bus tei­sin­ga. Pa­vyz­džiui, mū­sų ša­ly­je vie­no mo­ki­nio ug­dy­mui per 12 me­tų vals­ty­bė iš­lei­džia apie 26 tūks­tan­čius eu­rų. Bai­gia jau­nuo­liai mo­kyk­lą ir iš­skren­da. Jei­gu neišsk­ren­da, ta­da sie­kia gau­ti aukš­to­jo moks­lo dip­lo­mą. Štai 6 me­tų me­di­ci­nos stu­di­jos Lie­tu­vo­je kai­nuo­ja dau­giau kaip 27 tūks­tan­čius eu­rų. Tad už vie­ną iš­vy­ku­sį me­di­ką tu­rė­tu­me gau­ti dau­giau kaip 50 tūks­tan­čių eu­rų kom­pen­sa­ci­ją! Ga­li­me juk ir nė cen­to už mū­sų iš­vy­kė­lius ne­gau­ti.

***

Ga­li ES mus be jo­kių kom­pen­sa­ci­jų pa­lik­ti. Juk daug mū­siš­kių šak­nis įlei­do Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je. O ji iš ES iš­sto­jo. Ko­dėl ES už emig­ra­vu­sius į Ang­li­ją tu­ri mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­ja?! Iš Ang­li­jos Ka­ra­lie­nės ir­gi ne­pa­rei­ka­lau­si pi­ni­gų. Sa­kys, kur anks­čiau bu­vo­te?! Jei­gu ša­ko­sies, ims ir iš­va­rys mū­siš­kius at­gal į tė­vy­nę. Ne­ma­žai mū­siš­kių pa­gal iš­ga­les pri­si­de­da ir prie JAV eko­no­mi­kos kles­tė­ji­mo. Net į gal­vą ne­šau­na iš pre­zi­den­to Do­nal­do Tram­po pa­pra­šy­ti bent ke­lių do­le­rių už tai, kad lie­tu­viams da­vė dar­bo. Tą pa­čią die­ną mū­siš­kius su­so­dins į lėk­tu­vus! Ir pa­si­ro­dys, kad mes ne­sa­me pa­si­ruo­šę vi­sų at­gal priim­ti? Ga­li taip bū­ti. Net at­ro­do, jog mes tik žo­džiais no­ri­me emig­ran­tus su­si­grą­žin­ti. Tuo pat me­tu slap­čia ran­kas tri­na­me, skai­čiuo­da­mi, kiek mi­li­jar­dų eu­rų išei­viai kas­met į Lie­tu­vą at­siun­čia per­lai­do­mis ar at­ve­ža ki­še­nė­se.

***

Di­džia da­li­mi juk dėl emig­ran­tų Lie­tu­va yra ste­buk­lų ša­lis. Juk iš­lei­džia­me pi­ni­gų dau­giau nei už­dir­ba­me! Kur ge­riau ra­si?! Išei­tų, kad la­bai ge­rai gy­ve­na­me. Ta­čiau, kai ge­rai gy­ve­ni, vi­sa­da no­ri­si gy­ven­ti dar ge­riau. Mat ge­ru­mui, kaip ir pils­ty­mui iš tuš­čio į kiau­rą ar sve­ti­mų pi­ni­gų skai­čia­vi­mui, nė­ra ri­bų.

 

Susijusios naujienos