Kas užlipo ant Latvygalos gatvės grėblio?

Autoriaus nuotr.
Kęstutis ISAKAS

Kęs­tu­tis ISA­KAS, po­li­ti­kos ap­žval­gi­nin­kas

Tur­tin­gų­jų Lat­vy­ga­los gat­vės gy­ven­to­jų pro­tes­tas prieš bend­ruo­me­ni­nių vai­kų na­mų sta­ty­bą pla­čiai nu­skam­bė­jo Lie­tu­vo­je, su­duo­da­mas ei­li­nį smū­gį Bir­žų kraš­to įvaiz­džiui. Apie bir­žie­čių ak­me­ni­nes šir­dis ra­šė vi­si kas ne­tin­gė­jo, šia te­ma ak­ty­viai pa­si­sa­kė po­li­ti­kai bei vi­suo­me­nės vei­kė­jai. Ty­lė­jo tik Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Tai įro­do, kad ra­jo­no val­džia ne­tu­ri jo­kios vie­šų­jų ry­šių stra­te­gi­jos bei kri­zių su­val­dy­mo pla­no bei ne­sup­ran­ta, ko­kią ža­lą šis skan­da­las pa­da­rė Bir­žams. Suž­lug­dy­ti įvaiz­dį ar re­pu­ta­ci­ją la­bai leng­va, ta­čiau at­sta­ty­ti žy­miai sun­kiau. Kai pra­dė­jo griau­dė­ti Lat­vy­ga­los gat­vės skan­da­las, sa­vi­val­dy­bės bas­tio­nai li­ko be ap­sau­gos ir ra­jo­no įvaiz­dis bu­vo stip­riai ap­ga­din­tas.

Vis­kas pra­si­dė­jo nuo Bir­žų ra­jo­no me­ro Vy­to Ja­rec­ko su­si­ti­ki­mo su Lat­vy­ga­los gat­vės gy­ven­to­jais, ku­rio me­tu ke­lių žmo­nių su­kel­tas triukš­mas ir tur­gaus ly­gio ar­gu­men­tai iš kar­to nu­lė­mė bend­ruo­me­ni­nių vai­kų na­mų li­ki­mą. Vos pa­spaus­tas ra­jo­no va­do­vas at­si­trau­kė ir pa­ža­dė­jo ieš­ko­ti naš­lai­čiams ki­tos vie­tos. Ky­la klau­si­mas, ko­dėl gy­ven­to­jų ap­klau­sa ne­bu­vo pa­da­ry­ta prieš pa­skel­biant spren­di­mą sta­ty­ti to­kį ob­jek­tą Lat­vy­ga­los gat­vė­je. Ty­liai ir ra­miai ga­li­ma bu­vo tai iš­dis­ku­tuo­ti, neįt­rau­kiant ži­niask­lai­dos ir vi­sos Lie­tu­vos vi­suo­me­nės. Bet ku­ris bent šiek tiek pa­ty­ręs vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tas bū­tų tai iš kar­to pa­siū­lęs ir įspė­jęs apie gre­sian­čius pa­vo­jus dėl neap­gal­vo­tų žings­nių. De­ja, sa­vi­val­dy­bė­je to­kio neat­si­ra­do. Re­zul­ta­te bir­žie­čiai bu­vo vi­sai Lie­tu­vai pa­ro­dy­ti kaip be­šir­džiai stor­žie­viai,ne­ken­čian­tys naš­lai­čių. O juk tai ne­tie­sa. Nu­vil­ni­jus Lat­vy­ga­los gat­vės skan­da­lui po Lie­tu­vą, so­cia­li­nė­je erd­vė­je bir­žie­čiai nuo­šir­džiai per­gy­ve­no ir smer­kė triukš­mą pa­kė­lu­sių mies­to gy­ven­to­jų el­ge­sį. Dau­gu­ma Lat­vy­ga­los gat­vės žmo­nių, pa­dė­ju­sių pa­ra­šus prieš bend­ruo­me­ni­nių vai­kų na­mų sta­ty­bą, su­pra­to sa­vo klai­dą ir no­rė­jo at­šauk­ti spren­di­mą. Bet bu­vo jau vė­lu. Trau­ki­nys nu­va­žia­vo.

Ste­bint Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ko­mu­ni­ka­ci­ją, iš tik­rų­jų su­si­da­ro įspū­dis, kad ra­jo­no me­rą val­do „vals­tie­čių“ ly­de­riai – Sei­mo na­riai Aud­rys Ši­mas ar Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius. Bet ku­ris vi­zi­tas į Vil­nių pa­gar­di­na­mas sa­vi­val­dy­bės va­do­vo nuo­trau­ko­mis su par­la­men­ta­rais. Ta­čiau mi­ni­ma­liai dė­me­sio ski­ria­ma pa­tiems po­kal­biams su mi­nist­rais, jų ei­gai ir spren­džia­miems klau­si­mams. To­kiu bū­du kaž­ko­dėl dirb­ti­nai for­muo­ja­mas Vy­to Ja­rec­ko kaip ma­rio­ne­tės, o ne sa­va­ran­kiš­ko po­li­ti­ko įvaiz­dis. Taip, par­la­men­ta­rai pa­de­da Vil­niu­je or­ga­ni­zuo­ti su­si­ti­ki­mus ir dir­ba bir­žie­čių la­bui, ta­čiau tai jų tie­sio­gi­nė pa­rei­ga. O juk ini­cia­ty­vą dėl to­kių su­si­ti­ki­mų ro­do ne kas ki­tas kaip Bir­žų ra­jo­no me­ras Vy­tas Ja­rec­kas. Tai ko­dėl vis­kas nu­švie­čia­ma ki­tu kam­pu?

At­ro­dė, kad po tau­ti­nin­kų-res­pub­li­ko­nų vie­no ly­de­rių Val­de­ma­ro Val­kiū­no kra­cho rin­ki­muo­se ir pa­si­trau­ki­mo iš val­džios Bir­žai dau­giau ne­be­bus pa­šai­pos ob­jek­tu. Ta­čiau ži­niask­lai­da klai­dų vie­šų­jų ry­šių sri­ty­je neat­lei­džia ir bau­džia už tai la­bai stip­riai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.