Baigėsi naujos valdžios imunitetas

Autoriaus nuotr.
Kęstutis ISAKAS
Praė­jo šim­tas die­nų, kai Bir­žų ra­jo­no me­ro kė­dę užė­mė bu­vęs mies­to se­niū­nas Vy­tas Ja­rec­kas. Kiek­vie­nai nau­jai val­džiai duo­da­mas dau­giau nei tri­jų mė­ne­sių imu­ni­te­tas, ku­rio me­tu tiek ži­niask­lai­da, tiek ko­le­gos, tiek opo­nen­tai ne­tu­rė­tų kri­ti­kuo­ti tik ką „iš­kep­tų“ va­do­vų.

De­ja, ty­los lai­ko­tar­pį iš­lau­kė ne vi­si. Ne­te­kęs val­džios Bir­žų ra­jo­ne, tau­ti­nin­kų-res­pub­li­ko­nų ly­de­ris Val­de­ma­ras Val­kiū­nas vos ne ki­tą die­ną po triuš­ki­na­mai pra­lai­mė­tų rin­ki­mų pra­dė­jo va­no­ti nau­ją­jį me­rą, nea­py­kan­tą nau­jiems val­dan­tie­siems, ku­riuos su­da­rė „vals­tie­čiai“, li­be­ra­lai ir so­cial­dar­bie­tis, de­monst­ra­vo vie­nas ra­jo­no laik­raš­tis, kri­ti­kuo­da­mas nau­jų­jų va­do­vų žings­nius, nors į me­ro pa­rei­gas sto­jant I. Var­zie­nei bei V. Val­kiū­nui lai­kė­si 100 die­nų ty­los prin­ci­pų. Ma­tyt, se­nie­ji „vals­tie­čiai“ V. Rin­ke­vi­čius ir A. Ši­mas bu­vo įgrį­sę iki gy­vo kau­lo ir ta­po tik­ra aler­gi­ja. Ne­ti­kė­ta Vy­to Ja­rec­ko koa­li­ci­jos „Vie­nin­gi Bir­žai“ koa­li­ci­jos per­ga­lė dau­ge­lį iš­mu­šė iš įpras­tų vė­žių. Bet šio­je vie­to­je su tuo rei­kė­tų tik su­si­tai­ky­ti ir priim­ti kaip jau įvy­ku­sį fak­tą. Ket­ve­rius me­tus Bir­žų ra­jo­ną val­dys „Vie­nin­gų Bir­žų“ koa­li­ci­ja, me­ras Vy­tas Ja­rec­kas, jo pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė bei ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas.

At­si­pū­tęs Ja­rec­kas ir ga­zuo­jan­tis Ei­du­kas

Ste­bint pir­mą­sias bu­vu­sio se­niū­no šim­tą die­nų me­ro po­ste, su­si­da­rė įspū­dis, kad Vy­tas Ja­rec­kas nu­ta­rė po rin­ki­mų at­si­pūs­ti. Be abe­jo, rin­ki­mi­nė kam­pa­ni­ja plius in­ten­sy­vus dar­bą žie­mą se­niū­no po­ste ga­lė­jo iš­var­gin­ti po­li­ti­ką. Tai­gi vie­to­je to, kad spaus­ti „ga­zą“ ruo­šiant Bir­žų ra­jo­no plėt­ros stra­te­gi­ją ir jos įgy­ven­di­ni­mo veiks­mų pla­ną, me­ras nu­ta­rė vis­ką da­ry­ti iš lė­to. Ra­miai va­ži­nė­jo po ra­jo­no įstai­gas, lyg ir gi­li­no­si į si­tua­ci­ją, ta­čiau rea­lių dar­bų per tą šim­tą die­nų ne­nu­vei­kė. Vi­sai kas ki­ta ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas, ku­ris vos ta­pęs sa­vi­val­dy­bės va­do­vu pa­gar­sė­jo sa­vo reik­lu­mu ir pa­rei­ka­la­vo konk­re­čių re­zul­ta­tų iš pa­val­di­nių. Sa­vi­val­dy­bės kler­kai iki šiol šo­ke. Pir­mą kar­tą ra­jo­no is­to­ri­jo­je jiems nu­rė­žė mak­si­ma­lius prie­dus prie at­ly­gi­ni­mų, ku­riuos jie gau­da­vo tie­siog už tai, kad at­sė­dė­da­vo sa­vo lai­ką. Vie­na­me gar­sia­me fil­me fab­ri­ko va­do­vė tei­sin­gai pa­sa­kė: “Ma­ne ne­do­mi­na ko­dėl nė­ra, ma­ne do­mi­na ką Jūs konk­re­čiai pa­da­rė­te, kad bū­tų“. At­sar­gos pul­ki­nin­kas-lei­te­nan­tas Vi­das Ei­du­kas taip pat juo­kau­ti nė ne­mė­gi­no – „ne­bus re­zul­ta­tų, ne­bus ir prie­dų“. Se­nie­ji biu­rok­ra­tai už­siun­dė ant Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pro­fsą­jun­gas, ta­čiau ir joms pa­ty­ru­sio ka­ri­nin­ko įveik­ti ne­pa­vy­ko. „Prie­dai mo­ka­mi už re­zul­ta­tus, dar­bo su­tar­tys ir įsta­ty­mai jų mo­kė­ti neį­pa­rei­go­ja, kas dirbs ge­rai, tas ir gaus prie­dus“, – konk­re­čiai ir tie­siai pa­sa­kė nau­ja­sis Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. Ir yra tei­sus. Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai tiek prie I. Var­zie­nės, tiek prie V. Val­kiū­no bu­vo įpra­tę gau­ti mak­si­ma­lius prie­dus prie at­ly­gi­ni­mų ir per­ne­lyg ne­si­jau­di­no dėl sa­vo dar­bo re­zul­ta­tų. Šio­je vie­to­je si­tua­ci­ja tik­rai pa­si­kei­tė į tei­gia­mą pu­sę. Ti­kė­ki­mės, kad V. Ei­du­kas iš­lai­kys se­nų­jų biu­rok­ra­tų spau­di­mą ir ne­pa­si­duos jiems. Bū­tent Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ini­cia­ty­va bu­vo su­kur­ta ei­lė dar­bo gru­pių, ku­rios svars­tys, kaip op­ti­mi­zuo­ti švie­ti­mo įstai­gų tink­lą, pa­ge­rin­ti Li­go­ni­nės ir Po­lik­li­ni­kos dar­bą, iš­veng­ti Bir­žų au­to­bu­sų par­ko bank­ro­to ir kurs Bir­žų ra­jo­no plėt­ros stra­te­gi­ją ar­ti­miau­siems 20 me­tų. Jei V. Ei­du­kas ir to­liau dirbs to­kiu tem­pu, bir­žie­čiai pa­jus rea­lias per­mai­nas.

Kal­bant apie Vy­tą Ja­rec­ką, tai di­džiau­sias jo ir ra­jo­no Ta­ry­bos nuo­pel­nas per šim­tą die­nų – tai ak­ty­vaus ir reik­laus Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­sky­ri­mas. Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad stip­raus va­dy­bi­nin­ko sa­vi­val­dy­bė­je se­nai ne­bu­vo ir tai di­de­lis pa­sie­ki­mas. Jo pirm­ta­kai Vy­tau­tas Džė­ja, Jo­nas Jo­nu­šys ir Ro­lan­das Ža­ga­ras bu­vo tie­siog me­rų „va­lios“ vyk­dy­to­jai, dir­bę pa­klus­niai pa­gal ko­man­das „iš vir­šaus“, to­dėl He­rak­liais ne­vir­to ir Au­gė­jo ark­li­džių, ku­rio­mis vir­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ne­su­ge­bė­jo iš­mėž­ti.

Vyk­do rin­ki­mi­nę pro­gra­mą

Di­de­lį triukš­mą su­kė­lė val­dan­čių­jų spren­di­mas su­ma­žin­ti že­mės mo­kes­tį. Opo­nen­tai kal­ti­no, kad to­kiu bū­du „vals­tie­čiai“ pa­dė­jo sa­viems, t.y stam­bie­siems ūki­nin­kams. Iš pir­mo žvilgs­nio ga­li taip pa­si­ro­dy­ti. Ta­čiau že­mės mo­kes­tį mo­ka ne tik ūki­nin­kai, bet ir pa­pras­ti žmo­nės, ku­riems pri­klau­so že­mė. Ki­ta ver­tus, stam­bie­ji ūki­nin­kai su­ku­ria ne­ma­žai dar­bo vie­tų kai­muo­se. Jei jų ne­bū­tų, ra­jo­no gy­ven­to­jai tie­siog neiš­gy­ven­tų. To­dėl ūki­nin­kai yra tie pa­tys vers­li­nin­kai, ku­rie ra­jo­nui ku­ria pri­dė­ti­nę ver­tę ir dar­bo vie­tas. Be to, pa­si­kei­tus že­mės mo­kes­čio skai­čia­vi­mo tvar­kai, biu­dže­tas gaus tiek pat pa­ja­mų, kiek ir praė­ju­siais me­tais, net ir su­ma­žin­tu koe­fi­cien­tu. Jei šis bū­tų iš­li­kęs toks pa­ts, že­mės sa­vi­nin­kams mo­kes­čiai bū­tų išau­gę. O juk Vy­to Ja­rec­ko koa­li­ci­jos „VIE­NIN­GI BIR­ŽAI“ pro­gra­mo­je bu­vo aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad že­mės ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čiai bus ma­ži­na­mi. To­kiu bū­du nau­jie­ji val­dan­tie­ji vyk­do sa­vo pro­gra­mą, už ku­rią nu­bal­sa­vo dau­gu­mą bir­žie­čių. Da­bar rei­kia lauk­ti, ka­da Ta­ry­ba su­ma­žins ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čius, kad vers­las ak­ty­viau in­ves­tuo­tų Bir­žų ra­jo­ne.

Ar pa­vyks pa­ža­bo­ti „Li­tes­ko“?

Di­de­lę dis­ku­si­ją so­cia­li­niuo­se tink­luo­se su­kė­lė ži­nia apie Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vų su­si­ti­ki­mą su „Li­tes­ko“ di­rek­to­riais dėl ši­lu­mos kai­nų. Jau­čia­si, kad en­gian­čios bir­žie­čius įmo­nės „Li­tes­ko“ fi­lia­lo „Bir­žų ši­lu­ma“ di­rek­to­rė Li­na Va­lot­kie­nė, at­sto­vau­jan­ti So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jai, vi­siš­kai ne­no­ri, kad Bir­žuo­se su­ma­žė­tų ši­lu­mos kai­na ir jos įmo­nės pel­nas. Ki­taip sun­ku paaiš­kin­ti, ko­dėl ig­no­ruo­ja­mi Bir­žų ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­džiai. Se­nai jau lai­kas su „Li­tes­ko“ kal­bė­tis ge­rų ad­vo­ka­tų pa­gal­ba, ku­rie pri­vers­tų ši­lu­mos tink­lo val­dy­to­jus at­si­sės­ti prie de­ry­bų sta­lo. De­ja, kol kas me­rui V. Ja­rec­kui pri­trū­ko po­li­ti­nės va­lios pa­sam­dy­ti ge­riau­sius ša­lies ad­vo­ka­tus, kaip tai pa­da­rė ki­ti Lie­tu­vos mies­tai. Kai ku­rie iš jų lai­mė­jo teis­mus ir at­si­kra­to „Li­tes­ko“ jun­go. Tie­sa, ge­rą idė­ją pa­siū­lė ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas, ku­ris de­ra­si su ne­prik­lau­so­mais ši­lu­mos tie­kė­jais. Jie su­da­ry­tų kon­ku­ren­ci­ją „Li­tes­ko“ ir pri­vers­tų su­ne­rim­ti mo­no­po­lis­tą, ku­ris že­ria­si di­džiu­lį pel­ną bir­žie­čių są­skai­ta. Ti­kė­ki­mės, kad nau­ja­sis me­ras vyk­dys rin­ki­mų pa­ža­dus ir pa­ža­bos „Li­tes­ko“. Ta­čiau da­ry­ti tai rei­kia jau da­bar. Žie­ma juk ne už kal­nų, ar ne taip? Už­ten­ka tų su­si­ti­ki­mų be re­zul­ta­tų. Lai­kas im­tis bi­zū­no.

Komentarai

Aciu    Sek, 2019-10-06 / 08:06
Nors paprastus zmones demokratija irgi ipareigoja stebeti ir kontroliuoti valdzia, bet matant kad nieko esminio nevyksta nesinorejo ir dometis. O vistik taip gera paskaityti, kad nors siokios tokios geros permainos padarytos. Dar reikia sumazinti tu sedinciu savivaldybeje skaiciu ir isokinti juos elementarios zmoniu aptarnavimo etikos. Strategija seniai sukurta, ja tik reikia vykdyt ar bent jau zinoti ir vadovautis, pagal galimybes gal rik priemoniu plana koreguojant. Gal nuo to merui ir reiketu pradet..nors su adm dir pasirinkimu muela pasveikint☺

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.