Apie kultūrinių projektų kelią

Kal­bė­ti apie Bir­žų kul­tū­ros įstai­gų ir or­ga­ni­za­ci­jų tei­kia­mus kul­tū­ri­nius pro­jek­tus min­tis ki­lo po vie­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­džio, ku­ria­me gal kiek per­dė­tai pa­di­din­to dė­me­sio iš opo­zi­ci­jos su­si­lau­kė kul­tū­ri­niai rei­ka­lai.

Iki spa­lio 4 d. Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bo­je (LKT) vyks­ta pa­raiš­kų priė­mi­mas į įvai­rias pro­gra­mas da­li­niam fi­nan­sa­vi­mui gau­ti. Vie­na iš pro­gra­mų – To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos mo­de­lis, Lie­tu­vo­je vei­kian­tis nuo 2018 m. ru­dens ir pri­tai­ky­tas re­gio­nų kul­tū­ri­nėms įstai­goms ir or­ga­ni­za­ci­joms. Juo už­tik­ri­na­mas kul­tū­ros įvai­ru­mas ir priei­na­mu­mas vi­so­je Lie­tu­vo­je, spren­di­mų de­cent­ra­li­za­ci­ja ir pa­si­ti­kė­ji­mas spren­di­mų priė­mi­mu.

Šis mo­de­lis vei­kia per Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos ap­skri­čių pa­grin­du įsteig­tas 10 re­gio­ni­nių kul­tū­ros ta­ry­bų. Vie­na iš jų – Pa­ne­vė­žio re­gio­ni­nė kul­tū­ros ta­ry­ba (PRKT), su­da­ry­ta iš Pas­va­lio, Bir­žų, Ku­piš­kio, Ro­kiš­kio, Pa­ne­vė­žio mies­to ir Pa­ne­vė­žio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių na­rių, ir ku­rią Bir­žams at­sto­vau­ja Ind­ra Dre­vins­kai­tė, lai­mė­ju­si Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos skelb­tą kon­kur­są, ir Edi­ta Lans­ber­gie­nė, de­le­guo­ta Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos.

Vie­nas iš pa­grin­di­nių re­gio­ni­nių kul­tū­ros ta­ry­bų na­rių už­da­vi­nių – ver­tin­ti ir su­da­ry­ti są­ra­šą fi­nan­sa­vi­mą ga­vu­sių kul­tū­ros pro­jek­tų iš sa­vo ap­skri­ties, ku­rį tvir­ti­na Lie­tu­vos kul­tū­ros mi­nist­ras. Mi­nė­ta­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­to po­sė­dy­je opo­zi­ci­jos na­rių bu­vo ke­lia­ma min­tis, kad ga­lė­tų bū­ti su­da­ry­ta tam tik­ra gru­pė, ku­ri prieš pa­raiš­kų tei­ki­mą LKT (toks pa­pras­tai vyks­ta vie­ną ar­ba du kar­tus per me­tus) ga­lė­tų spręs­ti, ar pa­raiš­ka yra ver­ta dė­me­sio ir ar ją pa­reiš­kė­jas ga­li teik­ti LKT. Atk­rei­piu dė­me­sį, kad toks siū­ly­mas nė­ra lo­giš­kas – teik­ti pa­raiš­kas tu­ri tei­sę bent koks ju­ri­di­nis as­muo, kaip nu­ro­dy­ta ir To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos gai­rių ap­ra­še.

Koks bir­žie­tiš­kų kul­tū­ros lau­ko įstai­gų ak­ty­vu­mas da­ly­vau­jant To­ly­gios kul­tū­ros rai­dos mo­de­lio pro­jek­tuo­se?

Ak­ty­vu­mas ne­di­de­lis: 2018 m. ru­de­nį Pa­ne­vė­žio re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bai pa­teik­ta 90 pa­raiš­kų, tik 3 iš Bir­žų. Da­li­nį fi­nan­sa­vi­mą ga­vo vie­nas pro­jek­tas. 2019 m. pa­va­sa­rį PRKT pa­teik­ta 120 pa­raiš­kų, 7 iš Bir­žų. Iš da­lies fi­nan­suo­ti du pro­jek­tai. No­rė­da­mi pa­ska­tin­ti įvai­rių Bir­žų ra­jo­no įstai­gų ak­ty­vu­mą šio­je veik­lo­je, bir­že­lio mė­ne­sį kvie­tė­me į To­ly­gios kul­tū­ros rai­dos mo­de­lio pri­sta­ty­mą, ra­gi­no­me ban­dy­ti ra­šy­ti pro­jek­tus, siū­lė­me pa­gal­bą, kon­sul­ta­ci­jas.

Po ke­lių mė­ne­sių Sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo pri­sta­ty­tos ra­šo­mų pro­jek­tų idė­jos, są­ma­tų kon­tū­rai. Nu­tar­ta, kad for­muo­jant ki­tų me­tų ra­jo­no biu­dže­tą rei­kia nu­ma­ty­ti lė­šas, skir­tas pri­si­dė­ji­mui prie kul­tū­ri­nių pro­jek­tų. Tai yra bū­ti­ny­bė, nes To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos mo­de­lis pir­miau­sia ir ra­gi­na re­gio­nų sa­vi­val­dy­bes fi­nan­sa­vi­mu ska­tin­ti sa­vo kul­tū­ri­nio lau­kio po­ten­cia­lą. To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos įgy­ven­di­ni­mo re­gio­nuo­se tvar­kos ap­ra­še nu­ro­do­ma: „Ne ma­žiau nei 30 pro­c. nuo bend­ro į vie­nos ap­skri­ties są­ra­šą įtrauk­tų pro­jek­tų biu­dže­to lė­šų tu­ri su­da­ry­ti sa­vi­val­dy­bių ski­ria­mos lė­šos.“ Apie konk­re­tų fi­nan­si­nį pri­si­dė­ji­mą prie PRKT at­rink­tų pro­jek­tų spręs sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­ba.

Ti­ki­ma­si, kad iki spa­lio 4 d. iš Bir­žų ra­jo­no ver­ti­ni­mui iš­ke­liaus ne­ma­žiau kaip sep­ty­ni kul­tū­ri­niai pro­jek­tai. Net ir di­džiau­sias op­ti­mis­tas su­pran­ta, kad vi­si jie da­li­nio fi­nan­sa­vi­mo ne­gaus, ta­čiau pri­si­dės prie kvo­tų iš­sau­go­ji­mo mū­sų ap­skri­čiai. Svar­bu tai, kad kiek­vie­na re­gio­ni­nė ta­ry­ba iš LKT gau­na tam tik­rą kvo­tos da­lį fi­nan­si­ne iš­raiš­ka, tai yra tam tik­rą pi­ni­gų su­mą, skir­tą ap­skri­ties pro­jek­tų da­li­niam fi­nan­sa­vi­mui. Kvo­tos da­lis pri­klau­so nuo ke­lių fak­to­rių, ta­čiau svar­biau­si iš­lie­ka šie: 1. kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas prie lai­mė­tų pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo (tai­gi kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė prisidėjusi/neprisidėjusi prie sa­vo įstai­gų pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo, didina/mažina vi­sos ap­skri­ties ga­li­my­bes); 2. ap­skri­ties pa­raiš­kų tei­kė­jų skai­čius (kuo ak­ty­viau kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė tei­kia pa­raiš­kas, ne­pai­sant net lai­mė­tų pa­raiš­kų skai­čiaus, ap­skri­čiai kvo­ta di­dė­ja).

Tai­gi šia­me kul­tū­ri­nia­me lau­ke Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, kaip ir bent ku­ri ki­ta sa­vi­val­dy­bė, yra svar­bi žai­dė­ja, for­muo­jan­ti pir­miau­sia ra­jo­no ir ap­skri­ties kul­tū­ri­nes tra­di­ci­jas.

Šiuo me­tu jau vyk­do­mi 2019 m. pa­va­sa­rį fi­nan­sa­vi­mą ga­vę du bib­lio­te­kos pro­jek­tai, skir­ti Jo­nui Me­kui ir Bro­niui Kri­vic­kui bei Ma­mer­tui Ind­ri­liū­nui. Bir­žų bib­lio­te­kos pro­jek­tui, skir­tam J.Me­ko „Se­me­niš­kių idi­lių" au­diok­ny­gos lei­dy­bai, yra nu­ma­ty­tas skir­ti di­des­nis fi­nan­sa­vi­mas pa­pil­do­mam au­diok­ny­gos vie­ne­tų skai­čiui iš­leis­ti. Au­diok­ny­ga bus pri­sta­ty­ta Bir­žuo­se sau­sio 23 d., J. Me­ko pir­mų­jų mir­ties me­ti­nių die­ną, o va­sa­rio mė­ne­sį Tarp­tau­ti­nė­je Vil­niaus kny­gų mu­gė­je bib­lio­te­ka su au­diok­ny­ga ir ki­tais lei­di­niais at­sto­vaus Bir­žus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.