Į "Krinčino verdenės 25" susirinko artimiausi kaimynai

Vy­tau­to Ne­vu­lio nuo­tr.
Ra­šan­tie­ji šven­tės me­tu
Bir­že­lio 22 d. Krin­či­ne, Eu­ge­ni­jaus ir Leo­nar­do Ma­tu­ze­vi­čių me­mo­ria­li­nia­me mu­zie­ju­je vy­ko 25-oji poe­zi­jos šven­tė „Krin­či­no ver­de­nės“ skir­ta Vie­to­var­džių me­tams. Tai bu­vo vie­na iš šven­čių įtrauk­tų į Lie­tu­vos mu­zie­jų ke­lio ren­gi­nių są­ra­šą. Krin­či­no mies­te­ly­je, įsi­kū­ręs abi­pus Ieš­mens upe­lio. Jo pa­va­di­ni­mo kil­mės ver­si­ja sie­ja­ma su vers­me, šal­ti­niu.

Šven­tė­je da­ly­va­vo Bir­žų, Jo­niš­kio, Kel­mės, Ku­piš­kio, Pa­ne­vė­žio, Pas­va­lio ra­jo­nų li­te­ra­tai. Su­si­rin­ku­sius svei­ki­no Pas­va­lio me­ras Gin­tau­tas Ge­gu­žins­kas, do­cen­tė, Pas­va­lio Gar­bės pi­lie­tė Ge­no­vai­tė Ju­sai­tie­nė. Ren­gi­nį ve­dė Pas­va­lio li­te­ra­tų klu­bo „Užuo­vė­ja“ pir­mi­nin­kė Re­gi­na Gru­bins­kie­nė, tal­ki­nin­ka­vo E. ir L. Ma­tu­ze­vi­čių mu­zie­jaus ve­dė­jas Al­bi­nas Ma­čiu­lis. Tra­di­ciš­kai bu­vo už­deg­tas šven­tės Au­ku­ras. R. Gru­bins­kie­nė per­da­vė Bir­žų r. li­te­ra­tų klu­bo „Vers­mė“ at­sto­vams žva­kę, jog jie su­grį­žę į Bir­žus už­deg­tų ant bro­lių Ma­tu­ze­vi­čių tė­vo Vi­liaus ka­po.

Is­to­ri­kas Al­gi­man­tas Ka­mins­kas-Krin­čius, pa­si­telk­da­mas vaiz­di­nę me­džia­gą, pa­sa­ko­jo apie ra­šy­to­ją, poe­tą, ver­tė­ją My­ko­lą Kar­čiaus­ką (1939-2018). Li­te­ra­tai skai­tė po vie­ną poe­tų M. Kar­čiaus­ko, E. ir L. Ma­tu­ze­vi­čių, B. Braz­džio­nio ir kt. poe­tų bei sa­vo kū­ry­bos ei­lė­raš­tį. Jo­niš­kio li­te­ra­tų klu­bo „Aud­ru­vė“ pir­mi­nin­kė Ali­na Jo­nai­tie­nė bei Pa­ne­vė­žio r. ir Pas­va­lio li­te­ra­tų klu­bų na­rė Ona Striš­kie­nė šven­tės ren­gė­jams pa­do­va­no­jo kny­gas. Sve­čių klu­bams bu­vo do­va­no­ta Pas­va­lio li­te­ra­tų klu­bas „Užuo­vė­ja“ al­ma­na­chas „Sva­lia ta gys­le­lė“. Vi­siems da­ly­viams bu­vo pa­do­va­no­tas tik ką iš­leis­tas in­for­ma­ty­vus lanks­ti­nu­kas „Krin­či­no ver­de­nėms“ - 25. Jį pa­ren­gė Pas­va­lio li­te­ra­tų klu­bo „Užuo­vė­ja“ pir­mi­nin­kė Re­gi­na Gru­bins­kie­nė, iš­lei­do Pas­va­lio kraš­to mu­zie­jus ir Sė­lių kul­tū­ros ir so­cia­li­nės pa­ra­mos bend­ri­ja.

Ap­lan­ky­ta me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­ja. Il­gai ir nuo­šir­džiai prie ka­vos puo­de­lio ir gau­saus vai­šių sta­lo pa­bū­ta Ma­tu­ze­vi­čių so­de.

 

Vy­tau­to Ne­vu­lio nuo­tr.
Šven­tės ve­dan­tie­ji Pas­va­lio li­te­ra­tų klu­bo „Užuo­vė­ja“ pir­mi­nin­kė Re­gi­na Gru­bins­kie­nė,E. ir L. Ma­tu­ze­vi­čių mu­zie­jaus ve­dė­jas Al­bi­nas Ma­čiu­lis