Jonas Viederis: „Namai ten, kur Dievas

R. Berlinskienės asmeninio archyvo nuot.
Sekmininkų bažnyčios pastorius Jonas Viederis, kilęs iš Biržų krašto ir jau beveik 20 metų gyvenantis Amerikoje nuo jaunystės yra aistringas žvejys. Net ir labai nusilpus regėjimui, jis neatsisakė savo mėgstamo pomėgio.
Jo­nas Vie­de­ris šie­met Jo­ni­nes su­tiko Lie­tu­vo­je, gim­tuo­siuo­se Bir­žuo­se. Prieš pat var­da­die­nį bir­že­lio 22 d. at­šven­tęs 86–ąjį gim­ta­die­nį, J. Vie­de­ris, kaip ir vi­sais sun­kiau­siais ar sma­giau­siais gy­ve­ni­mo at­ve­jais, dė­kojo Die­vui, kad po 25–erių me­tų, pra­leis­tų Ame­ri­ko­je, jis tu­rėjo ga­li­my­bę grįž­ti į Bir­žus ir džiaug­tis sa­vo ar­ti­mai­siais — vai­kais, anū­kais, proa­nū­kiais bei gau­sia sek­mi­nin­kų bend­ruo­me­ne Bir­žuo­se.

Amerika – kaip Dievo planas

Paskutinį kartą J. Viederis Lietuvoje lankėsi prieš 10 metų. Amerikos Kalifornijos valstijos Sakramento mieste jis gyvena nuo 1997 m. liepos mėnesio – į šį žemyną jis atvyko su dabar jau šviesaus atminimo žmona Zina ir judviejų jauniausiais vaikais Meilute bei Jonu. Amerikoje jau gyveno jų vyresnioji dukra Lidija su vyru.

„Niekuomet nebuvo tokio plano išvykti būtent į Ameriką. Galbūt išvis kažkur išvykti iš Lietuvos nebuvo plano. Bet Dievas taip sudėliojo, o galbūt taip reikėjo – gyvendamas Amerikoje tikinčiųjų bendruomenei, likusiai Biržuose, galėjau padėti daug labiau. Lietuvoje gi už tai, kad nebuvau komunistas ir neišpažinau sovietinės ideologijos, o tikėjau Dievu, ilgą laiką buvau persekiojamas, bandomas įkalinti, o likus 8 metams iki pensijos netekau darbo ir reikėjo sukti galvą, kaip išlaikyti didelę ir gražią savo šeimą“, – pasakoja J. Viederis.

Jono ir Zinos Viederių namuose augo 6 vaikai: Rūta, Zina, Vera, Lidija, Meilutė ir Jonas. Rūtą Berlinskienę ir Verą Šnarienę biržiečiai puikiai pažįsta. Meilutė, Jonas ir Lidija – Amerikoje, Zina gyvena Latvijoje.

Vaikus J. ir Z. Viederiai augino ir auklėjo tikinčioje, pamaldžioje šeimoje, iš tokios ir patys buvo kilę. J. Viederio giminaitis, jo tėčio dėdė Petras Viederis, buvo antrasis Biržų sekmininkų (evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenės) pastorius. Mūsų pašnekovas – trečiasis pastorius. Taigi šiandieninis mūsų pasakojimas yra neatsiejamai susijęs ir su Biržų sekmininkų bažnyčia, kuri birželio 3 d. atšventė savo 110-ąjį veiklos gimtadienį.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/