Geriausiųjų profesinio mokymo absolventų dešimtuke – biržietis Gintas Januševičius

As­me­ni­nė nuo­tr.
Vy­riau­sy­bė­je: (iš kai­rės) lai­ki­na­sis di­rek­to­rius R. Če­po­kas, mo­ky­to­jas M. Šle­kys, į ge­riau­sių­jų pro­fe­si­nio mo­ky­mo ab­sol­ven­tų de­šim­tu­ką pa­te­kęs G. Ja­nu­še­vi­čius, mo­ky­to­jas Ta­das Špo­kas.
Tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bė­je Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis ir lai­ki­nai ei­nan­tis švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro pa­rei­gas Al­gir­das Mon­ke­vi­čius ap­do­va­no­jo sėk­min­giau­siai vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus iš­lai­kiu­sius abi­tu­rien­tus, pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų ir tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­rea­to ab­sol­ven­tus. Tarp ap­do­va­no­tų­jų – bir­žie­tis Gin­tas Ja­nu­še­vi­čius, pa­te­kęs į de­šim­tu­ką ge­riau­siai bai­gu­sių­jų pro­fe­si­nę mo­ky­mo įstai­gą.

Pa­si­rin­ki­mas ne­nu­vy­lė

"Bir­žie­čių žo­džiui" Gin­tas pa­sa­ko­jo, jog iš pra­džių mo­kė­si Bir­žų "Sau­lės" gim­na­zi­jo­je, ta­čiau po pus­me­čio moks­lų ap­si­spren­dė pe­rei­ti į Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­rą. Ten jį vi­lio­jo au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­ka ir ga­li­my­bė kar­tu su vi­du­ri­niu iš­si­la­vi­ni­mu įgy­ti spe­cia­ly­bę.

– Ma­no pa­si­rin­ki­mas bu­vo su­si­jęs su ma­no ho­biu – au­to­mo­bi­lių ir mo­to­cik­lų spor­tu, jų re­mon­tu, – sa­kė vai­ki­nas.

Gin­tas va­ži­nė­ja "Su­zu­ki" mo­to­cik­lu, ku­rį pa­ts ir re­mon­tuo­ja.

Pa­si­rin­ki­mas Gin­to ne­nu­vy­lė – jis pa­te­ko de­šim­tu­ką ab­sol­ven­tų, ku­rių įgy­tos kom­pe­ten­ci­jos mo­kan­tis pa­gal pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mą bu­vo įver­tin­tos aukš­čiau­siai. Vai­ki­nas už pro­fe­si­jos da­ly­kus ga­vo aukš­čiau­sius įver­ti­ni­mus, o vals­ty­bi­nio ang­lų kal­bos eg­za­mi­no ba­las – 98.

– Kai su­ži­no­jau re­zul­ta­tus, jau­čiau­si lyg ir ne­ver­tas to, – šyp­so­jo­si Gin­tas.

Prieš sa­vai­tę jis su­ži­no­jo, kad yra kvie­čia­mas į Vy­riau­sy­bę ap­do­va­no­ji­mui kar­tu su ge­riau­siais Lie­tu­vos abi­tu­rien­tais. Į ren­gi­nį Vy­riau­sy­bė­je jį ly­dė­jo lai­ki­na­sis mo­kyk­los di­rek­to­rius Rai­mun­das Če­po­kas bei spe­cia­ly­bės mo­ky­to­jai Ma­rius Šle­kys bei Ta­das Špo­kas. Gin­tą pa­svei­ki­no ir pa­dė­kos raš­tą bei do­va­nė­lę įtei­kė Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis.

Kol kas Gin­tas ke­ti­na lik­ti Bir­žuo­se ir dirb­ti sa­vo mo­ky­to­jo Ma­riaus Šle­kio įmo­nė­je – tai­sy­ti au­to­mo­bi­lių elekt­ros ge­di­mus. Ta­čiau vien tik dar­bu gim­ti­nė­je vai­ki­nas ne­ža­da ap­si­ri­bo­ti. Jis pla­nuo­ja tęs­ti moks­lus.

Šven­ti­nis ren­gi­nys Vy­riau­sy­bė­je

Vy­riau­sy­bė­je iš­kil­min­gai bu­vo pa­svei­kin­ti 87 abi­tu­rien­tai, iš vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų ga­vę po 3 šim­to ba­lo įver­ti­ni­mus, 27 abi­tu­rien­tai, ga­vę po 4 šim­tu­kus. Taip pat 9 abi­tu­rien­tai, bran­dos ates­ta­te tu­rin­tys net 5 šim­to ba­lų įver­ti­ni­mus.

Po vie­ną šim­to ba­lų įver­ti­ni­mą šie­met ga­vo 1514 abi­tu­rien­tų, 286 abi­tu­rien­tai ga­vo po 2 šim­to ba­lo įver­ti­ni­mus. Jie pa­gerb­ti sa­vi­val­dy­bė­se.

Vy­riau­sy­bė­je taip pat pa­gerb­ta 10 ab­sol­ven­tų, ku­rių įgy­tos kom­pe­ten­ci­jos mo­kan­tis pa­gal pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mą bu­vo įver­tin­tos aukš­čiau­siai, ir 10 abi­tu­rien­tų, ge­riau­siai bai­gu­sių tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­rea­to pro­gra­mą.

Šiais me­tais bran­dos eg­za­mi­nus lai­kė 30 072 abi­tu­rien­tai. Šim­to ba­lų įver­ti­ni­mai pui­kuo­ja­si 1923 mo­ki­nių ates­ta­tuo­se. Dau­giau­sia šim­tu­kų mo­ki­niai ga­vo už in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, už­sie­nio kal­bos (ru­sų, vo­kie­čių, ang­lų) vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus. Ma­žiau­sias šim­tu­kų pro­cen­tas bu­vo tarp lai­kiu­sių­jų is­to­ri­jos ir geog­ra­fi­jos eg­za­mi­nus.

Ypač daug šim­tu­ki­nin­kų, ga­vu­sių po 3–5 šim­tu­kus, – Vil­niaus li­cė­ju­je – 31. Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to gim­na­zi­jo­je – 19, Vil­niaus My­ko­lo Bir­žiš­kos gim­na­zi­jo­je – 6. Tris ir dau­giau šim­tu­kų šie­met ga­vo 45-ių bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų abi­tu­rien­tai.

Šie­met 58 sa­vi­val­dy­bė­se iš 60-ies mo­ki­niai ga­vo bent po vie­ną šim­tu­ką už vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus.

Praė­ju­siais me­tais šim­tu­kus bu­vo ga­vę 1933 mo­ki­niai. 289 abi­tu­rien­tai ga­vo po du šim­to ba­lų įver­ti­ni­mus, 17 mo­ki­nių – po ke­tu­ris šim­tu­kus ir 76 mo­ki­niai ga­vo po tris šim­to ba­lų įver­ti­ni­mus. Pen­kis šim­tu­kus per­nai ga­vo tik vie­na mo­ki­nė. Bent po vie­nas šim­to ba­lų įver­ti­ni­mas bu­vo gau­tas 56 sa­vi­val­dy­bė­se.

Edi­ta MI­KE­LIO­NIE­NĖ

Susijusios naujienos