Gatvę pervadinti pasiūlė ne tas žmogus

Ja­ni­nos BAG­DO­NIE­NĖS nuo­tr.
Ra­jo­no Ta­ry­bos na­rė, Sei­mo na­rio V. Rin­ke­vi­čiaus pa­dė­jė­ja S. Ei­ta­vi­čie­nė siū­lė žmo­nių ne­sku­bin­ti, o Jo­va­ro se­niū­nai­tis A. Lio­nas paaiš­ki­no, ko­dėl žmo­nės gat­vės per­va­di­ni­mui prie­ši­na­si.
Trukt už va­džios ir vėl nuo pra­džios. Taip de­rė­tų pa­va­din­ti spa­lio 22 die­ną ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ku­sį po­sė­dį, pa­va­din­tą spau­dos prieš­pie­čiais. Svar­biau­sia prieš­pie­čių te­ma – siū­ly­mas A. R. Nie­mio var­du per­va­din­ti Bir­žų mies­to V. Mont­vi­los gat­vę, nors tam šios gat­vės žmo­nės vie­nin­gai pa­si­prie­ši­no prieš ge­rą pus­me­tį. Anot prieš­pie­čiuo­se da­ly­va­vu­sio Jo­va­ro se­niū­ni­jos se­niū­nai­čio Ad­mon­do Lio­no, pa­grin­di­nė to­kios žmo­nių reak­ci­jos prie­žas­tis – ne iš to žmo­gaus lū­pų iš­ke­lia­vęs pa­siū­ly­mas per­va­din­ti gat­vę. Žmo­nėms ne­pa­tin­ka, kad gat­vei pa­va­di­ni­mą ren­ka ne jie pa­tys, o jį jiems pri­me­ta Sei­mo na­rys Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius.

Žmo­nės prie­ši­na­si, val­džia dis­ku­tuo­ja

Spau­dos prieš­pie­čiuo­se da­ly­va­vo Edi­ta Lans­ber­gie­nė, „Sė­los“ mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja, idė­jos per­va­din­ti bū­tent V. Mont­vi­los gat­vę A. R. Nie­mio var­du au­to­rė; Juo­zas Pup­laus­kis, bu­vęs Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rius, et­no­mu­zi­kos puo­se­lė­to­jas, V. Mont­vi­los gat­vės gy­ven­to­jas; Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Auš­ra But­kaus­kie­nė; Jo­va­ro se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tis Ad­mon­das Lio­nas, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė, Sei­mo na­rio V. Rin­ke­vi­čiaus pa­dė­jė­ja Sta­sė Ei­ta­vi­čie­nė.

Apie suo­mį A. R. Nie­mį, jo nuo­pel­nus iš­sau­gant mū­sų kraš­to su­tar­ti­nes ir jo drau­gys­tę su A. Sa­ba­liaus­ku-Ža­lia Rū­ta "Bir­žie­čių žo­dy­je" ra­šė­me ne kar­tą. Jo at­mi­ni­mą iš­sau­go­ti pa­va­di­nant ku­rią nors gat­vę A. R. Nie­mio var­du pa­siū­lė Sei­mo na­rys V. Rin­ke­vi­čius. Sei­mo na­rio min­čiai per­va­din­ti gat­vę A. R. Nie­mio var­du pri­ta­rė mu­zie­ji­nin­kai. Anot E. Lans­ber­gie­nės, pra­smin­giau­sia A. R. Nie­mio var­du per­va­din­ti bū­tų V. Mont­vi­los gat­vę. Mat V. Mont­vi­los gat­vė ir A. Sa­ba­liaus­ko-Ža­lio Rū­tos gat­vė yra tar­si vie­na ki­tos tę­si­nys. Tad abie­jų mū­sų kraš­to et­no­mu­zi­kos puo­se­lė­to­jų bei bi­čiu­lių var­dais pa­va­din­tos gat­vės bū­tų ša­lia. V. Mont­vi­la, anot E. Lans­ber­gie­nės, ne­tu­ri jo­kio ry­šio su Bir­žais bei sa­vo kū­ry­bo­je iš­sa­kė so­vie­ti­nę ideo­lo­gi­ją. E. Lans­ber­gie­nė sa­kė, jog tik A. R. Nie­mio dė­ka A. Sa­ba­liaus­ko-Ža­lios Rū­tos su­rink­tos dai­nos bei su­tar­ti­nės bu­vo iš­spaus­din­tos ir skam­ba iki šiol.

A. But­kaus­kie­nė sa­kė, jog kai A. Sa­ba­liaus­kas sa­vo su­rink­tas dai­nas pa­ro­dė kom­po­zi­to­riui Č. Sas­naus­kui, šis jas pa­va­di­no kro­ko­di­lo riau­mo­ji­mu ir lie­pė slėp­ti kuo gi­liau. A. R. Nie­mis jas pa­ska­ti­no iš­leis­ti ir net iš­rū­pi­no fi­nan­sa­vi­mą Suo­mi­jo­je. O kai I pa­sau­li­nio ka­ro me­tu A. Sa­ba­liaus­kas pa­si­trau­kė į Suo­mi­ją, ten į lie­tu­vių kal­bą iš­ver­tė įžy­mų­jį suo­mių epą "Ka­le­va­lą".

Gy­ven­to­jų neį­ti­ki­no

V. Mont­vi­los gat­vė­je gy­ve­nan­tis bu­vęs Bir­žų mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rius ir et­no­mu­zi­kos puo­se­lė­to­jas J. Pup­laus­kis sa­kė, jog ban­dė įti­kin­ti kai­my­nus, jog gat­vę per­va­din­ti bū­tų pra­smin­ga, ta­čiau žmo­nės prieš šį pa­siū­ly­mą su­ki­lo – rin­ko pa­ra­šus, nes A. R. Nie­mio var­das jiems nie­ko ne­sa­ko. Anot V. Mont­vi­los gy­ven­to­jų, ko­dėl ne­siū­lo­ma gat­vę pa­va­din­ti, pa­vyz­džiui, iš Bir­žų kraš­to ki­lu­sio kom­po­zi­to­riaus Bud­riū­no var­du? Anot J. Pup­laus­kio, žmo­nės dar gy­ve­na praei­ti­mi, net vė­lia­vas šven­čių pro­ga ne vi­si iš­ke­lia.

E. Lans­ber­gie­nė sa­kė, jog ir ji ban­dė at­lai­ky­ti gy­ven­to­jų pa­si­pik­ti­ni­mą so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Mat žmo­nės bai­mi­na­si, kad gat­vės per­va­di­ni­mas jiems bran­giai kai­nuos. Ki­ti ra­šė, jog ir V. Mont­vi­la ra­šė ei­les, o tre­ti pik­ti­no­si, kad A. R. Nie­mio var­das jiems yra pri­me­ta­mas.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si me­ro pa­ta­rė­ja J. Bag­do­nie­nė pa­tiks­li­no: žmo­nėms kai­nuo­tų tik pa­žy­ma Re­gist­rų cent­re – nuo 2,30 iki 3,50 eu­ro. Dau­giau iš­lai­dų žmo­nės ne­pa­tir­tų.

Tik­ro­sios pa­si­prie­ši­ni­mo prie­žas­tys

Jo­va­ro se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tis A. Lio­nas prieš­ta­ra­vo: iš­lai­dos šio­je si­tua­ci­jo­je – ne pa­grin­di­nė prie­žas­tis. Gat­vė­je 25 na­mai. Tik vie­na­me ki­ta­me gy­ve­na ne­pa­si­tu­rin­tys žmo­nės. Žmo­nėms ne­pa­ti­ko tai, kad idė­ja per­va­din­ti gat­vę jiems pri­me­ta­ma. Pa­sak A. Lio­no, jis ir pa­ts tik in­ter­ne­te "pa­gug­li­nęs" su­ži­no­jo, kas yra A. R. Nie­mis. Sim­bo­liš­kai gal ir pra­smin­ga bū­tų gat­vę per­va­din­ti A. R. Nie­mio var­du, ta­čiau gy­ven­to­jai tam ne­pa­si­ruo­šę. O ko­dėl gat­vės ne­per­va­din­ti B. Braž­džio­nio var­du, su ku­rio dai­no­mis ėjo­me į Są­jū­dį? Anot A. Lio­no, gat­vės pa­va­di­ni­mą rei­kė­tų keis­ti, ta­čiau žmo­nės pa­tys tu­ri nu­spręs­ti, ko­kį pa­va­di­ni­mą jai su­teik­ti. "Ne iš to žmo­gaus in­for­ma­ci­ja išė­jo. Bū­tų Juo­zas (Pup­laus­kis – red. pa­sta­ba) pa­sa­kęs, ne Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius, bū­tų ki­taip", – kal­bė­jo se­niū­nai­tis.

Dūs­ta nuo dul­kių

Anot A. Lio­no, daug me­tų ke­lia­mas klau­si­mas dėl D. Poš­kos, V. Mont­vi­los gat­vių as­fal­ta­vi­mo. Žmo­nės dūs­ta nuo dul­kių. Ta­čiau 30 me­tų nie­kas ne­si­kei­čia. Vie­nas at­sa­ky­mas iš val­džios: nė­ra pi­ni­gų. Ket­ve­ri me­tai val­džia ga­ran­tuo­ja, kad bus as­fal­tuo­ja­ma D. Poš­kos gat­vė. Ta­čiau nie­kas ne­vyks­ta.

Vi­ce­me­rė A. Kor­sa­kie­nė su­ti­ko: žmo­nės tu­ri ži­no­ti, ka­da jų gat­vė bus tvar­ko­ma, to­dėl ir su­da­ry­tas gat­vių tvar­ky­mo gra­fi­kas. A. Lio­nas rep­li­ka­vo: žmo­nės ir "iš­lau­žė" iš val­džios, kad toks gra­fi­kas bū­tų.

Sei­mo na­rio pa­dė­jė­jos po­zi­ci­ja

Į dis­ku­si­ją įsi­jun­gė V. Rin­ke­vi­čiaus pa­ta­rė­ja S. Ei­ta­vi­čie­nė. Jos nuo­mo­ne gy­ven­to­jų ne­rei­kia sku­bin­ti keis­ti gat­vės pa­va­di­ni­mą, rei­kia jiems leis­ti įsi­gy­ven­ti į tai. Anot S. Ei­ta­vi­čie­nės, bū­tų gai­la, jei gat­vės pa­va­di­ni­mas ne­bū­tų pa­keis­tas, ta­čiau spaus­ti jų ne­rei­kia. Sei­mo na­rio pa­dė­jė­ja sa­kė, jog iš pra­džių bu­vo ieš­ko­ma gat­vės, ku­ri ne­tu­ri pa­va­di­ni­mo. Ta­čiau V. Mont­vi­los gat­vę per­va­din­ti bū­tų pra­smin­giau. S. Ei­ta­vi­čie­nė prie­kaiš­ta­vo ra­jo­no val­džiai dėl ne­tin­ka­mos gy­ven­to­jų ap­klau­sos. Kai gy­ven­to­jai pa­si­prie­ši­no gat­vės per­va­di­ni­mui, Sei­mo na­rys V. Rin­ke­vi­čius su­ma­nė A. R. Nie­mio var­dą įam­žin­ti skulp­tū­ro­je.

Išd­ro­žė Rū­pin­to­jė­lį

A. R. Nie­mio gar­bei V. Rin­ke­vi­čius už­sa­kė iš­drož­ti Rū­pin­to­jė­lį. Pa­sak vi­ce­me­rės A. Kor­sa­kie­nės, Rū­pin­to­jė­lio skulp­tū­rą de­rė­tų sta­ty­ti prie ke­lio. Ta­čiau pa­siū­ly­mus dėl vie­tos teiks Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus spe­cia­lis­tai.

Kvie­tė į kon­fe­ren­ci­ją

Me­ro pa­ta­rė­ja J. Bag­do­nie­nė in­for­ma­vo, jos lapk­ri­čio 22 die­ną Bir­žuo­se vyks kon­fe­ren­ci­ja, skir­ta A. R. Nie­mio ju­bi­lie­jui pa­mi­nė­ti. Jo­je ža­da da­ly­vau­ti pro­fe­so­rius S. Skro­de­nis, Suo­mi­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je bei ki­ti sve­čiai. Jo­je da­ly­vau­ti ir dau­giau apie A. R. Nie­mio in­dė­lį Bir­žams su­ži­no­ti kvie­čia­mi vi­si bir­žie­čiai. Gal tuo­met V. Mont­vi­los gy­ven­to­jams bus aiš­kiau, ko­dėl Sei­mo na­rys V. Rin­ke­vi­čius už­si­mo­jo įam­žin­ti šio žmo­gaus at­mi­ni­mą jo var­du pa­va­din­da­mas gat­vę.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.