Draugystės rate – ūkininkės

Ri­tos BIE­LIA­KIE­NĖS nuo­tr.
Po­pie­tės or­ga­ni­za­to­rė Ge­no­vai­tė Va­lec­kie­nė, mu­zi­kan­tė kank­li­nin­kė Eg­lė Ja­žaus­kie­nė ir 88 me­tų so­dy­bos šei­mi­nin­kė Al­do­na Ja­ro­ny­tė (sė­di, pir­ma iš kai­rės).
Li­kė­nuo­se, uni­ka­lio­je ir iš­puo­se­lė­to­je Al­do­nos Ja­ro­ny­tės so­dy­bo­je į po­pie­tę su­si­bū­rė tri­jų ra­jo­nų – Pa­ne­vė­žio, Rad­vi­liš­kio ir Bir­žų Lie­tu­vos ūki­nin­kių drau­gi­jos (LŪD) sky­rių mo­te­rys.

Drau­gys­tės ra­tas įsi­su­ko prie di­din­go so­dy­bos kry­žiaus. Bir­žų ra­jo­no koor­di­na­to­rė, šios po­pie­tės su­ma­ny­to­ja Ge­no­vai­tė Va­lec­kie­nė dek­la­ma­vo ei­les, ku­rios ly­di mal­di­nin­kus pi­lig­ri­mi­nė­se ke­lio­nė­se. Su­gie­do­ję ke­le­tą ka­ta­li­kiš­kų gies­mių, bend­ra­min­tės nu­kle­gė­jo ža­liu ki­li­mu gi­lyn į gar­sų­jį Liek­ną. Sus­kam­bo Ūki­nin­kių him­nas, nu­plau­kė jaus­min­ga mu­zi­kan­tės Eg­lės Ja­žaus­kie­nės kank­lių me­lo­di­ja. Ro­man­sus, liau­dies dai­nas trau­kė net trys an­samb­liai. Du iš Pa­ne­vė­žio, o tre­čias – iš Gul­bi­nų kraš­to. Kaip vi­suo­met, bet šį­kart ne tra­di­ciš­kai, pri­si­min­ta LŪD įkvė­pė­ja, bi­čiu­lė Ni­jo­lė Ša­tie­nė. Sei­mo na­rio V. Rin­ke­vi­čiaus pa­dė­jė­ja V. Kle­pec­kie­nė su­ren­gė vik­to­ri­ną apie Ni­jo­lę. Te­ko at­sa­ky­ti į ke­lio­li­ką klau­si­mų. Už iš­sa­miau­sius at­sa­ky­mus lau­kė pri­zas: šie­met iš­leis­ta kny­ga "Mū­sų Ni­jo­lė". Ūki­nin­kės dek­la­ma­vo sa­vo kū­ry­bos ei­les, dai­na­vo dai­nas, ėjo ra­te­lius, o at­si­svei­kin­da­mos ran­ko­mis ap­juo­sė įspū­din­gą žy­din­čio­mis van­dens le­li­jo­mis nu­švi­tu­sį tven­ki­nį. Liek­ne lau­kė bal­tom stal­tie­sėm nu­klo­ti sta­lai ir vai­šės. Vers­li­nin­kė ir bend­ra­min­tė ger­ma­niš­kie­tė Re­gi­na Uk­ri­nie­nė pri­sta­tė sa­vo fir­mi­nį pa­tie­ka­lą – ko­šę.

Ūki­nin­kių ke­lio­nės marš­ru­tas iš A. Ja­ro­ny­tės kie­mo ve­dė to­liau, į Li­kė­nus. Biu­ve­tė­je vieš­nias šil­tai su­ti­ko kul­tū­ros dar­buo­to­ja Ri­ta Vens­kū­nie­nė, ką tik iš­leis­tos kny­gos "Ba­sas poe­tas" au­to­rė.

Bir­žų ra­jo­ne – 8 LŪD sky­riai. Sky­riuo­se apie 100 ūki­nin­kių. Ūki­nin­kės tra­di­ciš­kai į su­si­ti­ki­mus kvie­čia vi­sos Lie­tu­vos ūki­nin­kes, sa­vo bend­ra­min­tes. Ūki­nin­kių su­si­ti­ki­mai vy­ko Bir­žų pi­ly­je, Šu­kio­nių bend­ruo­me­nės na­muo­se, J. ir K. Mi­li­šiū­nų avi­nin­kys­tės ūky­je ir ki­to­se pa­vyz­di­nė­se so­dy­bo­se. Li­kė­nuo­se pas A. Ja­ro­ny­tę ūki­nin­kės vie­šė­jo ant­rą kar­tą. Pir­mas su­si­ti­ki­mas į šią so­dy­bą ūki­nin­kes su­bū­rė prieš 8 me­tus.

Ri­tos BIE­LIA­KIE­NĖS nuo­tr.
Su­si­ti­ko bend­ra­min­tės.