„Devyni amatai“ – Rovėjos bendruomenėje

Lie­pos 27 d. Ro­vė­jos bend­ruo­me­nės na­muo­se vy­ko LR ŽŪM fi­nan­suo­tas ren­gi­nys „RO­VĖ­JOS SAM­BŪ­RIS 2019-9 ama­tai“. Į jį gau­siai su­si­rin­ko vie­ti­niai bei sve­čiai iš Bir­žų ir ki­tų mies­tų. Su­si­bū­ru­sius žmo­nes gra­žaus ren­gi­nio pro­ga pa­svei­ki­no Ro­vė­jos bend­ruo­me­nės ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Jus­ti­na Mi­ci­ke­vi­čie­nė. Ro­vė­jie­čiams svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė Pa­ro­vė­jos se­niū­ni­jos se­niū­nė Gai­lu­tė Ta­mu­lė­nie­nė. Prie svei­ki­ni­mų pri­si­dė­jo ir ki­tos Bir­žų ra­jo­no bend­ruo­me­nės.

Šven­tės me­tu da­ly­viai bu­vo kvie­čia­mi ap­si­lan­ky­ti įvai­rio­se ama­tų edu­ka­ci­nė­se erd­vė­se: Gend­ru­tis ir Ni­jo­lė Sind­riū­nai pa­sa­ko­jo apie me­dų, jo įvai­ro­vę, su­pa­žin­di­no su me­daus ga­mi­niais. Bū­gi­nių me­džio­to­jų klu­bas edu­ka­ci­nė­je erd­vė­je „Brie­džio ra­gas“ pri­sta­tė sa­vo veik­las ir jų re­zul­ta­tus bei vai­ši­no spe­cia­lią­ja me­džio­to­jų šiur­pa. Vie­na se­niau­sių ir ak­ty­viau­sių Ro­vė­jos bend­ruo­me­nės na­rė Ol­ga Braš­kie­nė erd­vė­je „Rank­dar­bių krai­tė“ de­monst­ra­vo ran­kų dar­bo mez­gi­nius, siu­vi­nius, nė­ri­nius, pa­sa­ko­jo, kaip jie ku­ria­mi. Pa­ti­ku­sius rank­dar­bius bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti, pa­si­ma­tuo­ti ir ne­tgi iš­mok­ti jų pa­si­da­ry­ti. Su Vai­du­tės Stan­ke­vi­čie­nės ūkio pro­duk­ci­ja bu­vo ga­li­ma su­si­pa­žin­ti ir pa­de­gus­tuo­ti edu­ka­ci­nė­je erd­vė­je „Pie­no ga­mi­nių de­gus­ta­ci­ja“. „Klau­su­čių ūly­tė­lės“ bend­ruo­me­nės erd­vė­je „Mo­liū­go vir­tu­vė“ bu­vo vai­ši­na­ma tra­di­ci­ne mo­liū­gi­ne.

Daug da­ly­vių pri­trau­kė vai­kų edu­ka­ci­nė erd­vė, ku­rio­je vai­kai už­siė­mė pie­šė, ta­pė, lip­dė, da­ly­va­vo kon­kur­suo­se, šo­ki­nė­jo ant ba­tu­to. Ren­gi­nio pa­bai­go­je vai­kai ką su­ži­no­ję ir iš­mo­kę pri­sta­tė sa­vo dar­be­lių pa­ro­dė­lė­je. Šven­tė­je pa­si­ro­dė ir ge­rą nuo­tai­ką da­li­no, šok­ti kvie­tė Sa­lo­čių kai­mo liau­diš­ka ka­pe­la „Mū­šos ai­dai“ ir at­li­kė­ja No­me­da.

Šven­tė­je da­ly­va­vu­siems ama­ti­nin­kams, vers­li­nin­kams ir vi­siems pa­dė­ju­siems or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nį Ro­vė­jos bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė įtei­kė pa­dė­kos raš­tus.

Šis tra­di­ci­nis ren­gi­nys lei­do pa­bend­rau­ti skir­tin­gų kai­mo kar­tų gy­ven­to­jams, pa­bū­ti kar­tu, pri­si­min­ti ir su­si­pa­žin­ti su se­no­sio­mis Bir­žų kraš­to vie­to­vių tra­di­ci­jo­mis, vers­lais ir ama­tais, pa­si­sem­ti pa­tir­ties. Džiu­gu, kad toks ren­gi­nys vyks­tan­tis kai­me, pri­trau­kė gau­siai sve­čių, vie­ti­nių gy­ven­to­jų ir ki­tų bend­ruo­me­nių di­de­lį dė­me­sį. Sve­čių ir da­ly­vių gau­sa pa­ro­dė, kad kai­mo žmo­gui rei­kia to­kių ren­gi­nių, lei­džian­čių pa­bend­rau­ti, pail­sė­ti po sun­kių va­sa­ros dar­bų. Or­ga­ni­za­to­riai ti­ki­si, kad gra­žūs ir šil­ti šven­tės įspū­džiai vi­siems iš­liks dar il­gai.

Ro­vė­jos bend­ruo­me­nė