Čia stovėjo evangelikų liuteronų bažnyčia

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Ar­cheo­lo­gas K. Du­de­ris (kai­rė­je): "Iš vi­sų ty­ri­mų ge­riau­si ra­di­niai – čia. At­kas­ta baž­ny­čios pa­ma­tų da­lis, pa­lai­do­ji­mai, va­rio ly­di­nio smeig­tu­kas, li­tur­gi­nių dra­bu­žių frag­men­tai ir kt".
"Bir­žie­čių žo­dis" pa­sa­ko­jo: ar­cheo­lo­gas Ka­ro­lis Du­de­ris su sa­vo ko­man­da Bir­žų vie­šų­jų erd­vių pro­jek­tui at­lie­ka ar­cheo­lo­gi­nius ka­si­nė­ji­mus prie Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čios bu­vu­sio­je est­ra­dos te­ri­to­ri­jo­je. Iš bu­vu­sios est­ra­dos te­ri­to­ri­jos prieš sa­vai­tę bu­vo per­si­kel­ta į J. Ja­no­nio aikš­tę. J. Ja­no­nio aikš­tė­je be­si­dar­buo­jan­tys vai­ki­nai ieš­ko­jo evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čios lie­ka­nų: pa­ma­tų, da­lies ap­si­dės, prie­ki­nio fa­sa­do kam­po. Paieš­kos ne­nu­vy­lė. Su­ra­do.

– Iš vi­sų ty­ri­mų ge­riau­si ra­di­niai čia. Žval­go­mų­jų ty­ri­mų me­tu šio­je per­ka­so­je ra­do­me ke­le­tą 17 a. mo­ne­tų, li­tur­gi­nių dra­bu­žių frag­men­tų. Juo­se dar įžiū­ri­mi au­di­mo raš­tai. Čia žal­va­ri­nis pi­ni­gi­nės ap­kaus­tė­lis, o čia – va­rio ly­di­nio smeig­tu­kas, – "Bir­žie­čių žo­džiui" šeš­ta­die­nį apie ra­di­nius pa­sa­ko­jo ar­cheo­lo­gas Ka­ro­lis Du­de­ris.

Jis gy­rė pa­sta­bią ir pro­fe­sio­na­lią sa­vo pa­gal­bi­nin­ko Taut­vy­do Da­ni­se­vi­čiaus akį. Ra­di­niai la­bai smul­kūs, vos įžiū­ri­mi, bet prie Taut­vy­do akies jie lim­pa.

Ra­di­niais, paieš­ko­mis do­mė­jo­si ir pro ša­lį sku­ban­tys bir­žie­čiai. Ar­cheo­lo­gas Ka­ro­lis mie­lai at­sa­ki­nė­jo į klau­si­mus. Stab­te­lė­jęs bir­žie­tis Jo­nas Ta­ma­šaus­kas – gy­vas liu­dy­to­jas. Jis pri­si­mi­nė: bu­vęs de­šimt­me­tis ber­niu­kas ir su sa­vo mo­čiu­te Kot­ry­na Bė­lia­kie­ne čia vaikš­čio­jęs, ma­tęs ir ste­bė­jęs kaip trak­to­riai ("sta­li­nie­cai") ver­tė evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čios lie­ka­nas.

– Ne vie­ną die­ną, il­gai grio­vė. Rau­do­nų ply­tų, tik aukš­ti skliau­tai ir bokš­tas. Li­ku­čiai. Per lan­gus už­ka­bi­no tro­są, pa­pur­tė ir baž­ny­tė­lė su­kniu­bo, – pa­sa­ko­jo Ta­ma­šaus­kas. Ir šiek tiek nu­ste­bo, kad bū­tent čia at­kas­ti baž­ny­čios pa­ma­tai, at­si­vė­rė pa­lai­do­ji­mai ir kt. Jo, tuo­me­ti­nio vai­ko vaiz­duo­tė­je iš­li­ku­sios baž­ny­čios vaiz­das šiek tiek to­lė­liau, ar­čiau gat­vės...

Ar­cheo­lo­gas Ka­ro­lis Du­de­ris ka­si­nė­ji­mus vy­lė­si baig­ti šios sa­vai­tės pra­džio­je. Ar at­kas­tos bu­vu­sios evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čios lie­ka­nos bus eks­po­nuo­ja­mos, ar vėl už­vers­tos že­mė­mis, at­sa­kys lai­kas.

Pa­sak is­to­ri­jos šal­ti­nių, evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čia Bir­žų in­ven­to­riu­je mi­ni­ma jau nuo 1611 me­tų. 1625 m. liu­te­ro­nų baž­ny­čią šve­dai su­de­gi­no. Sky­rus lė­šų, 1636 m. baž­ny­čia at­sta­ty­ta se­no­je vie­to­je mies­to cent­re. 1704 m. per mies­to ap­gu­li­mą šve­dai baž­ny­čią vėl su­de­gi­no. Baž­ny­čia at­sta­ty­ta 1710 me­tais, ta­čiau 1741 m. len­kų ka­rei­viai vėl ją su­de­gi­no.

1845 m. lais­va­no­riš­kų pa­ra­pi­jie­čių au­kų ir vals­ty­bi­nės rink­lia­vos dė­ka bu­vo pra­dė­ta sta­ty­ti nau­ja mū­ro baž­ny­čia ir ki­ti rei­ka­lin­gi kle­bo­ni­jos pa­sta­tai, ku­rie iš­li­ko iki ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro. Šio ka­ro me­tu baž­ny­čia bu­vo ap­griau­ta, nu­nio­ko­ta gais­ro, bet bokš­tas ir sie­nos iš­li­ko svei­kos. Pa­ra­pi­jie­čiai dė­jo pa­stan­gas baž­ny­čią at­sta­ty­ti, bet tuo­me­ti­nė val­džia to ne­lei­do ir 1961 m. baž­ny­čia bu­vo nu­griau­ta iki pa­ma­tų.