Biržų rajono moksleiviai – vieni sportiškiausių

Organizatorių nuotr.
Bir­žų "Sau­lės" gim­na­zi­jos leng­vaat­le­čiai
Fi­ni­ša­vo nuo lapk­ri­čio iki bir­že­lio tru­kęs ma­siš­kiau­sias spor­to ren­gi­nys ša­ly­je – Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nės. Sėk­min­gai 2018-2019 moks­lo me­tais pa­si­ro­dė Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­los.
LMŽ in­for­ma­ci­ja

Tūks­tan­čiai moks­lei­vių iš įvai­rių ša­lies mies­tų ir mies­te­lių nuo ru­dens iki va­sa­ros run­gė­si 24 spor­to ša­ko­se – nuo krep­ši­nio ir fut­bo­lo iki orien­ta­vi­mo­si spor­to, svars­čių kil­no­ji­mo ar sli­di­nė­ji­mo.

Prik­lau­so­mai nuo spor­to ša­kos da­ly­vių skai­čiaus siek­da­mi nu­ga­lė­to­jų tu­rė­jo įveik­ti ke­lis ar­ba vie­ną eta­pus. Iš vi­so su­reng­tos 268 zo­ni­nės, 127 tarp­zo­ni­nės, 73 fi­na­li­nės var­žy­bos. Ats­ki­ro­se spor­to ša­ko­se pri­zi­nin­kai paaiš­kė­jo ir pa­gal am­žiaus gru­pes, te­ri­to­ri­nį prin­ci­pą. 45 me­da­lių komp­lek­tai iš­da­lin­ti tarp bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų, 10 – pra­di­nių kla­sių ka­te­go­ri­jo­je ir 18 – vien tik tarp kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų.

Kiek­vie­no­se spor­to var­žy­bo­se mo­kyk­los rin­ko taš­kus bend­rai komp­lek­si­nei įskai­tai. Re­gio­nų įskai­to­je (III gru­pė­je tarp ma­žes­nių­jų sa­vi­val­dy­bių) pir­mą­ją vie­tą, kaip ir praė­ju­siais me­tais, užė­mė Bir­žų ra­jo­nas.

Gim­na­zi­jų ir vi­du­ri­nių mo­kyk­lų bend­ro­je įskai­tos III gru­pė­je ant­rą vie­tą iš­ko­vo­jo Bir­žų „Sau­lės“ gim­na­zi­ja. Tarp pro­gim­na­zi­jų ir pa­grin­di­nių mo­kyk­lų III gru­pės ant­ra li­ko Bir­žų Kaš­to­nų pa­grin­di­nė mo­kyk­la, sep­tin­ta – Bir­žų „Auš­ros“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la.

Kai­mo vie­to­vių pro­gim­na­zi­jų, pa­grin­di­nių mo­kyk­lų įskai­to­je trys Bir­žų ra­jo­no mo­kyk­los pa­te­ko į ge­riau­sių­jų de­šim­tu­ką – Pa­pi­lio (4 vie­ta), Pa­če­riaukš­tės Pet­ro Poš­kaus (8 vt.) ir Pa­bir­žės (10 vt.) pa­grin­di­nės mo­kyk­los.

Bir­žų ra­jo­no moks­lei­viai lai­mė­jo ir ke­lių spor­to ša­kų var­žy­bas. „Sau­lės“ gim­na­zi­jos vai­ki­nai nu­ga­lė­jo leng­vo­sios at­le­ti­kos at­ski­rų­jų rung­čių vy­res­nių­jų gru­pės var­žy­bo­se, o miš­ri ko­man­da – spor­ti­nio šau­dy­mo šau­tu­vu tur­ny­re.

Vi­sus moks­lo me­tus moks­lei­viai ne tik spor­ta­vo, bet ir da­ly­va­vo edu­ka­ci­nė­se veik­lo­se, o pa­ta­ri­mų apie svei­ką gy­ven­se­ną ir mo­ty­vuo­jan­čių spor­ti­nin­kų is­to­ri­jų ga­lė­jo iš­vys­ti kiek­vie­ną moks­lo me­tų šeš­ta­die­nį spe­cia­lio­je te­le­vi­zi­jos lai­do­je.

Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nes kar­tu su LTOK or­ga­ni­zuo­ja Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cent­ras, sa­vi­val­dy­bės ir mo­kyk­los. Žai­dy­nių tiks­las – per spor­tą ug­dy­ti fi­ziš­kai ir pi­lie­tiš­kai ak­ty­vų jau­ni­mą, skleis­to olim­pi­nius idea­lus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.