Aviacijos veteranai gyvenimui prikėlė "Pajūrietį"

Ri­man­to ŠO­PIO nuo­tr.
Avia­to­rių su­si­bū­ri­mas.

Sa­vait­ga­lį Bir­žų ae­rod­ro­me bū­ria­vo­si žmo­nės, lėk­tu­vu JAK-12 į dan­gų bu­vo ke­lia­mas le­gen­di­nis sklan­dy­tu­vas "Pa­jū­rie­tis". Sklan­dy­to­jams nu­ro­dy­mus da­li­no avia­ci­jos en­tu­zias­tas Teo­do­ras Vi­soc­kas. Klau­sė­me jo, kas čia vyks­ta.

"Suor­ga­ni­za­vo­me ren­gi­nį, ku­ris yra skir­tas pa­dė­ko­ti vi­siems ko­le­goms ir drau­gams la­kū­nams, pa­dė­ju­siems res­tau­ruo­ti pir­mą­jį, se­niau­sią Bir­žų ae­rok­lu­bo sklan­dy­tu­vą "Pa­jū­rie­tį". "Pa­jū­rie­tis" – vie­nas iš pir­mų­jų sklan­dy­tu­vų, ku­rį kau­nie­čiai do­va­no­jo bir­žie­čiams 1968 me­tais. Sklan­dy­tu­vas dau­ge­lį me­tų bu­vo pa­slėp­tas nuo tuo­me­ti­nės ru­sų val­džios, tad, pra­sto­vė­jęs ke­lis de­šimt­me­čius, jau bu­vo ne­be­tin­ka­mas skrai­dy­ti. Su­gal­vo­jo­me jį res­tau­ruo­ti ir vėl pa­kil­din­ti. Pra­dė­jo­me rink­ti įvai­rias de­ta­les iš ki­tų lėk­tu­vų ir per be­veik tre­jus me­tus pri­kė­lė­me "Pa­jū­rie­tį" nau­jam gy­ve­ni­mui. Juo ir lėk­tu­vu šian­die­ną skrai­di­na­me vi­sus su­si­rin­ku­sius avia­ci­jos ve­te­ra­nus",– pa­sa­ko­jo T. Vi­soc­kas pa­sa­ko­jo.

T. Vi­soc­kas iš­si­ta­rė, kad avia­ci­ja yra jo se­nas po­mė­gis, ku­ris bu­vo il­gam pri­mirš­tas dėl lai­ko sto­kos: "Anks­čiau skrai­dy­mas bu­vo ma­no di­džiu­lė aist­ra, bet gi­mus vai­kams, no­rė­jo­si dau­giau dė­me­sio skir­ti jiems, tad po­mė­giui pri­trū­ko lai­ko. Džiau­giuo­si, kad da­bar bent trum­pam vėl ga­liu grįž­ti į anuos lai­kus".

Ae­rod­ro­me sto­vi­nia­vo la­kū­nai, lauk­da­mi sa­vo ei­lės pa­skrai­dy­ti: dau­gu­ma jų – bir­žie­čiai, ki­ti – sve­čiai iš Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio. Tė­čiui šven­tė­je pa­dė­jo sū­nus Man­tas Vi­soc­kas. Skrai­dy­mams va­do­va­vo sklan­dy­to­jas, la­kū­nas, spor­to meist­ras, jau­nų­jų spor­ti­nin­kų ug­dy­to­jas, Pa­ne­vė­žio ae­rok­lu­bo gar­bės na­rys Vy­tau­tas Li­niaus­kas: "Džiu­gu, kad Teo­do­ras man pa­ti­kė­jo va­do­vau­ti šiems skry­džiams. Taip pat la­bai džiau­giuo­si, kad vi­sų ko­le­gų su­si­tel­ki­mu ir pa­gal­ba "Pa­jū­rie­tį" ma­to­me vėl dan­gu­je, ka­dai­se mes vi­si nuo šio sklan­dy­tu­vo pra­dė­jo­me... Jis yra uni­ka­lus, nes bu­vo at­sta­ty­tas iš nie­ko.

Pak­laus­tas, ar toks se­nų ko­le­gų su­si­bū­ri­mas pa­si­kar­tos, lėk­tu­vo JAK-12 ir sklan­dy­tu­vo "Pa­jū­rie­tis" sa­vi­nin­kas T. Vi­soc­kas pa­ti­ki­no: "Ma­nau, kad vi­siems čia su­si­rin­ku­siems la­bai sma­gu su­si­tik­ti ir pri­si­min­ti jau­nys­tę bei šį nuo­sta­bų se­ną po­mė­gį. Ti­kiuo­si, toks ren­gi­nys taps sa­vo­tiš­ka tra­di­ci­ja ir vėl vi­si dar ne kar­tą su­si­tik­sim".

Bi­ru­tė PET­KE­VI­ČIŪ­TĖ