Arnas Sapatka iškovojo auksą

Bir­žų kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro in­for­ma­ci­ja
Lie­pos 12 – 13 d. Es­ti­jos Vo­ru mies­te vy­ko Bal­ti­jos ša­lių jau­ni­mo ir jau­nu­čių leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­tai.

Lie­pos 12 – 13 d. Es­ti­jos Vo­ru mies­te vy­ko Bal­ti­jos ša­lių jau­ni­mo ir jau­nu­čių leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­tai. Lie­tu­vai ir Bir­žams at­sto­va­vo Ar­nas Sa­pat­ka (tre­ne­ris V. Ba­ga­mo­lo­vas). Šuo­lio į to­lį rung­ty­je, ap­len­kęs Lat­vi­jos ir Es­ti­jos bend­raam­žius, jis iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį ir ta­po Bal­ti­jos ša­lių jau­nu­čių čem­pio­nu. Ar­nas pa­de­monst­ra­vo čem­pio­niš­ką cha­rak­te­rį ir pa­sie­kė įspū­din­gą re­zul­ta­tą – 6,74 m, ku­ris kar­tu yra ir jo as­me­ni­nis re­kor­das. Tre­ne­ris V. Ba­ga­mo­lo­vas džiau­gė­si, kad leng­vo­sios at­le­ti­kos se­zo­ną vai­ni­ka­vo pui­ki per­ga­lė.