Apžiūrėjo senojo pašto patalpas

Lie­pos 18 die­ną Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas, me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas ir Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vil­man­tė Vo­rie­nė, di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Džiu­gi­lė Mi­se­vi­čie­nė, vy­riau­sio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė vie­šie­siems ry­šiams Ind­ra Dre­vins­kai­tė-Ži­lins­kie­nė ap­žiū­rė­jo se­ną­sias Bir­žų mies­to pa­što pa­tal­pas, is­to­ri­nį pa­sta­tą, ku­ria­me ieš­ko­ma ga­li­my­bių įkur­ti Jo­no Me­ko kū­ry­bos cent­rą ir per­kel­ti bent da­lį Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos.

Ap­žiū­rė­ję vi­sus tris pa­sta­to aukš­tus ir rū­sius, ra­jo­no va­do­vai ir Bib­lio­te­kos dar­buo­to­jai įsi­ti­ki­no, kad pa­sta­tas pui­kiai tik­tų ir J. Me­ko kū­ry­bos cent­rui, ir Jur­gio Bie­li­nio vie­ša­jai bib­lio­te­kai. Di­de­lė­se, pui­kiai su­pla­nuo­to­se pa­sta­to erd­vė­se už­ten­ka vie­tos ir kny­goms, skai­tyk­lai, ir ren­gi­nių sa­lei, ir J. Me­ko dar­bų eks­po­zi­ci­jai, fil­mų per­žiū­rai, ir dar­buo­to­jų ka­bi­ne­tams.

Su­ma­ny­mui is­to­ri­nia­me pa­sta­te įreng­ti Jo­no Me­ko cent­rą, per­kel­ti į jį Bib­lio­te­ką, pri­ta­ria daug bir­žie­čių, tu­riz­mo spe­cia­lis­tai, kul­tū­ros dar­buo­to­jai. Ra­jo­no va­do­vai ta­ria­si su pa­sta­to sa­vi­nin­ku AB Lie­tu­vos pa­štu dėl pa­sta­to įsi­gi­ji­mo, ieš­ko ga­li­my­bių gau­ti fi­nan­sa­vi­mą pa­sta­to tvar­ky­bos pro­jek­tui pa­reng­ti ir dar­bams at­lik­ti.

Pa­ren­gė Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­ja Ja­ni­na Bag­do­nie­nė