Užsimojo investuoti – siaurins pagrindinę miesto gatvę, spręsdami parkavimo problemą?

Ž. Katkūnaitės nuotr.
Eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jos na­rys, eis­mo sau­gu­mo eks­per­tas Vy­tautas Juš­ka įsi­ti­ki­nęs, kad Bir­žų mies­to Vy­tau­to gat­vės siau­ri­ni­mas įren­giant au­to­mo­bi­liams parkuoti skir­tas vie­tas, nė­ra ra­cio­na­li min­tis.
Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jos na­riai dis­ku­ta­vo apie eis­mą Bir­žų mies­te, o vie­nas iš ak­tua­liau­sių klau­si­mų — pa­grin­di­nės ir jud­riau­sios Vy­tau­to gat­vės (ke­lio ruo­že nuo Baž­ny­čios gat­vės iki S. Da­gi­lio gat­vės) siau­ri­ni­mas ir au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo vietų įrengimas. Ar dėl šių nau­jo­vių ne­pa­si­pils eis­mo įvy­kiai?

Vieni balsavo, kitų – nepastebėjo?

Savivaldybės Eismo saugumo komisijos pirmininkė Astra Korsakienė informavo, kad planuojama rengti projektą, kurio metu būtų pertvarkytas eismas Biržų mieste, Vytauto gatvėje. Biržų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus specialistė Dovilė Arnašė supažindino su rengiamo projekto sprendiniais. Juose numatyta siaurinti Vytauto gatvės važiuojamąją dalį, nuo Bažnyčios gatvės iki S. Dagilio gatvės, įrengiant automobilių stovėjimo vietas ir saugumo saleles pėstiesiems. Galima sakyti, kad toks sprendimas priimtas, nes septyni Eismo saugumo komisijos nariai šiai naujovei neprieštaravo.

Vienas komisijos narys, eismo saugumo ekspertas, eismo teorijos mokytojas Vytas Juška, nors posėdyje ir dalyvavo, tačiau jo balsas, sprendžiant klausimus, nebuvo skaičiuojamas. Kodėl? Pats komisijos narys atsakyti negalėjo. Gal todėl, kad jis nepritarė daugumos nuomonei siaurinti Vytauto gatvę, kad būtų įrengtos parkavimo vietos automobiliams. 

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/