S. Va­da­po­lo nuo­tr.
Va­bal­nin­ko Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas ats. kpt. Jo­nas Ta­mo­šiū­nas, įteik­da­mas Šu­kio­nių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kei Ri­tai Bie­lia­kie­nei kom­pak­ti­nes plokš­te­les su re­li­gi­nė­mis gies­mė­mis pa­ta­rė bran­giai kai­nuo­jan­čių gies­mi­nin­kų ne­sam­dy­ti.
Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas ats. kpt. Jonas Tamošiūnas neseniai Šukionių kaimo gyventojams, minėjusiems bendruomenės gimtadienį, įteikė netikėtą dovaną – kompaktines plokšteles su religinėmis giesmėmis. Tąsyk klebonas pareiškė, jog mirus žmogui ir organizuojant šermenis geriau klausytis giesmių įrašų, nei samdyti brangiai kainuojančius giesmininkus. Gal išties laikas keisti tradicijas ir nebereikės giesmininkų, nes juos pakeis skaitmeninės laikmenos?

Nepritaria „popsui“

Klebonas kun. J. Tamošiūnas teigė, jog nepritaria komercijai, nes nemaža dalis šių laikų samdomų giesmininkų labiau rengia savotišką šou, praveda vakarą, o tai neatitinka tikrosios mirusiojo išlydėjimo esmės, jau nekalbant apie nuoširdumą.

„Samdomi giesmininkai yra tam tikra verslo forma. Turėtume įsisąmoninti, kam jie iš tikrųjų reikalingi. Pagal tradicijas, giedant reikia melstis už mirusįjį, palaikyti artimuosius ir gedėti. Kaimo giedoriai, gatvės giedoriai – tai buvo graži tarnystė. Giedojime norėčiau matyti išlaikytą maldos tradiciją. O šiais laikais dažniausiai būna taip, kad giesmininkai sąmoningai graudina žmones, kad tik eurų išpeštų. Įsiklausykite į tai, kas giedama – pavyzdžiui, „palinko berželis prie kapo“,- tai visiškas „popsas“, ne giesmė, o daina. Galiausiai, kam tie giesmininkai dažniausiai samdomi – ogi dėl to, kad pravestų vakarą, kad nereikėtų dairytis vienam į kitą, nes nežino kaip elgtis...“, – nuomonę išsakė Vabalninko parapijos klebonas.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/