Tik užrašyta istorija išlieka. Kas papasakos, jeigu ne Jūs?..

Mie­li bir­žie­čiai, 2020 m. sau­sio 13 d. mi­nė­si­me 29-ąsias tra­giš­kų, ta­čiau mū­sų lais­vę su­bran­di­nu­sių ir tau­tą su­vie­ni­ju­sių, įvy­kių me­ti­nes. Vi­si 1991-ųjų me­tų sau­sio mė­ne­sio įvy­kiai itin stip­riai pa­lie­tė kiek­vie­ną iš mū­sų, pa­dė­jo pa­jus­ti vie­nin­gos tau­tos ga­lią ir su­vo­ki­mą, kad lais­vės troš­ki­mo sie­kis yra stip­res­nis už bru­ta­lią jė­gą.

Is­to­ri­ja iš­lie­ka tik už­ra­šy­ta... Ar­tė­jant šiai da­tai vėl kvie­čia­me atei­ti į Bir­žų kraš­to mu­zie­jų „Sė­la“ ir pa­pa­sa­ko­ti sa­vo is­to­ri­ją. Kol dar neišb­lė­so pri­si­mi­ni­mai, kaip Jūs ar Jū­sų tė­čiai, ma­mos, se­ne­liai, dė­dės ar kai­my­nai su­rė­mę pe­čius, bet pli­ko­mis ran­ko­mis ko­vo­jo prieš prie­var­tą ir smur­tą, už pa­tį di­din­giau­sią sie­kį - kad Lie­tu­va tap­tų ne­prik­lau­so­ma, stip­ri ir vie­nin­ga - atei­ki­te ir pa­si­da­lin­ki­te sa­vo ar ar­ti­mų­jų at­si­mi­ni­mais.

Vi­są sa­vai­tę nuo sau­sio 6 die­nos iki sau­sio 13 d. Jū­sų lau­kia­me Bir­žų kraš­to mu­zie­ju­je „Sė­la“, kur ga­lė­si­te už­ra­šy­ti ir pa­lik­ti sau­go­ti sa­vo pri­si­mi­ni­mus apie Sau­sio 13-osios įvy­kius, pa­bend­rau­ti prie ar­ba­tos puo­de­lio su mu­zie­jaus dar­buo­to­jais.

Kas ne­ras lai­ko užei­ti į mu­zie­jų, vis tiek lau­kia­me Jū­sų pri­si­mi­ni­mų apie tra­giš­ką­jį 1991 m. sau­sį. Juos siųs­ki­te elekt­ro­ni­niu pa­štu: d.bekeriene@birzumuziejus.lt ar­ba pa­štu mu­zie­jaus ad­re­su: J. Rad­vi­los g. 3, LT-41175, Bir­žai.

Jei Jums su­dė­tin­ga atei­ti, o ir ra­šy­ti, gal Jū­sų pa­sa­ko­ji­mą ga­li už­ra­šy­ti ar­ti­mie­ji. Ga­li­me Jū­sų iš­klau­sy­ti ir te­le­fo­nu ar­ba at­va­žiuo­ti už­ra­šy­ti at­si­mi­ni­mų pas Jus į na­mus. Skam­bin­ki­te mums tel. 8 450 33832; 8 652 18485. Pa­si­da­lin­ki­me sa­vo liu­di­ji­mais, kad ir po dau­ge­lio me­tų is­to­ri­ja bū­tų at­ku­ria­ma to­kia, ko­kią iš­gy­ve­no­te Jūs.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.