Tarp "Krašto aukso" laimėtojų - Biržų bendrovė "Šiaurinis taškas"

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
To­mas Be­ke­ris - Bir­žų ro­ta­ry klu­bo ren­gi­ny­je (de­ši­nė­je).

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­tas kon­kur­sas „Kraš­to auk­sas“, ku­ria­me da­ly­va­vo Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos pro­jek­tų vyk­dy­to­jai ar­ba pa­ra­mos ga­vė­jai iš vi­sų Lie­tu­vos ap­skri­čių, jau įgy­ven­di­nę pro­jek­tus, bai­gė­si.

Ap­do­va­no­ji­mų at­ran­kos ko­mi­si­ja, ver­tin­da­ma pre­ten­den­tus, di­de­lį dė­me­sį sky­rė jų vers­lu­mui, pro­jek­tų nau­dai vi­suo­me­nei ir iš­rin­ko po 9 kiek­vie­nos ap­skri­ties nu­ga­lė­to­jus.

Pa­ne­vė­žio ap­skri­ties ap­do­va­no­ji­mai vy­ko va­sa­rio 23 d. Ado­my­nė­je (Pa­ne­vė­žio aps.) Ado­my­nės Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos var­do baž­ny­čio­je.

Ap­do­va­no­ji­mus nu­ga­lė­to­jams įtei­kė Že­mės ūkio vi­ce­mi­nist­ras Pet­ras Nar­ke­vi­čius. Tarp nu­ga­lė­to­jų Pa­ne­vė­žio ap­skri­ty­je - Bir­žų bend­ro­vės „Šiau­ri­nis taš­kas“ pro­jek­tas „Įmo­nės veik­los įvai­ri­ni­mas ir plėt­ra“. Bend­ro­vės va­do­vą To­mą Be­ke­rį pa­svei­ki­no ra­jo­no me­ras V. Ja­rec­kas, Sei­mo na­rys A. Ši­mas.