Sveikinimai iš Airijos

Asmeninė nuotr.
Sand­ra Bie­liaus­kai­tė ir Ma­rius Kal­kys.

10 me­tų gy­ve­na­me Ai­ri­jo­je. Mė­go­me pa­skai­ty­ti "Bir­žie­čių žo­džio" "Fa­ce­book" pus­la­pį. Kai at­si­ra­do ga­li­my­bė pre­nu­me­ruo­ti ra­jo­ni­nį laik­raš­tį „Bir­žie­čių žodis” PDF for­ma­tu, mes la­bai ap­si­džiau­gė­me. Pre­nu­me­ruo­ja­me. Ko­dėl? O iš kur dau­giau su­ži­no­si kas de­da­si gim­ti­nė­je? Juk įdo­mu pa­skai­ty­ti laik­raš­tį, ku­rio pus­la­piuo­se ga­li­ma pa­ma­ty­ti pa­žįs­ta­mus žmo­nių vei­dus, su­ži­no­ti, kaip žmo­nės gy­ve­na ir pra­gy­ve­na Lie­tu­vo­je. Įdo­mu pa­skai­ty­ti apie jau­ni­mo veik­las. La­bai no­rė­tu­me su­grįž­ti gy­ven­ti ir dirb­ti į Lie­tu­vą, bet stab­do tai, kad Lie­tu­vo­je la­bai jau var­ga­nos al­gos. Juk žmo­gui gy­ve­ni­mas duo­tas tik vie­nas ir no­ri­si pra­gy­ven­ti tuos me­tus oriai.

SAND­RA ir MA­RIUS, Ai­ri­ja

Komentarai

Liucijus    Ket, 2020-02-13 / 17:29
Jeigu gyvenimą matote tik piniguose ir taip suprantate jo prasmę, tai Jums tikrai ne vieta Lietuvoje. Dėl pinigų išduodate Tėvynę, labai graudu,tokių žmonių Lietuvai ir nereikia. Sėkmės Jums vergaujant dėl pinigų!
ale    Ket, 2020-02-13 / 17:58

In reply to by Liucijus

tokie gražūs, besišypsantys, laimingi. Kokie gi jie išdavikai? Nei jie vergauja nei ka. Džiaugiasi gyvenimu. Nereikia, niurzgliau, pavydėt. Sėkmės jiems!
Problema yra ne tai, kad jie emigrantai    Ket, 2020-02-13 / 19:00

In reply to by ale

O jų pasiteisinimas:jeigu algos būtų per mažos, tada iš Lietuvos būtų išvykę, tačiau Lietuva pasaulyje lenkia daugiau šalių savo ekonominiu lygiu, nei atsilieka.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.