SUSITIKIMO METU APTARTI BENDRADARBIAVIMO KLAUSIMAI

Gruo­džio 12 die­ną Ger­ma­niš­kio mo­kyk­lo­je-dau­gia­funk­cia­me cent­re įvy­ko Lat­vi­jos Ve­cum­nie­kų sa­vi­val­dy­bės va­do­vų, Skaist­kal­nės mo­kyk­los ir Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vų bei Ger­ma­niš­kio mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro va­do­vų su­si­ti­ki­mas. Ja­me da­ly­va­vo Ve­cum­nie­kų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Gun­tis Kal­ninš ir jo pa­va­duo­to­jas Ja­nis Ko­vals, Skaist­kal­nės vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Svet­la­na Vāver­nie­ce, Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas, Ger­ma­niš­kio mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Ja­ne­liū­nas, ki­ti abie­jų sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai.

Su­si­ti­ki­mo me­tu bu­vo tar­ta­si dėl abiems ra­jo­nams ak­tua­laus bend­ra­dar­bia­vi­mo. Ger­ma­niš­kio mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cent­ras ga­li pa­siū­ly­ti lais­vas ne­nau­do­ja­mas pa­tal­pas Skaist­kal­nės pa­grin­di­nei mo­kyk­lai (ši mo­kyk­la ne­tu­ri spor­to sa­lės), įvai­riai šio mies­te­lio bend­ruo­me­nės veik­lai, abi sa­vi­val­dy­bės ga­li įgy­ven­din­ti bend­rus pro­jek­tus, ku­rie ska­tin­tų tu­ri­nin­gą lais­va­lai­kį Skaist­kal­nė­je ir Ger­ma­niš­ky­je.

Ap­tar­ti ki­ti abiems pa­sie­nio ra­jo­nams svar­būs švie­ti­mo, kul­tū­ros klau­si­mai.

Susijusios naujienos