Padėka pedagogei

Lapk­ri­čio 11 d. Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­dė­jė­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė ju­bi­lie­jaus pro­ga pa­svei­ki­no ir Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­dė­kos įtei­kė Ger­ma­niš­kio mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės mo­ky­to­jai Li­nai Gas­pa­rė­nie­nei. Ra­jo­no va­do­vai pe­da­go­gei dė­ko­jo už il­ga­me­tę, at­sa­kin­gą, nuo­sek­lią pe­da­go­gi­nę veik­lą, sėk­min­gą dar­bą ug­dant iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kus bei ak­ty­vų įsi­trau­ki­mą į mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro bei vie­tos gy­ve­ni­mą.

Ju­bi­lie­jaus pro­ga sa­vo ko­le­gę svei­ki­no ki­ti Ger­ma­niš­kio mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro dar­buo­to­jai, už nuo­šir­dų dar­bą su vai­kais dė­ko­jo vai­kų tė­ve­liai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.