Su skaitytojais – 75-erius metus

"Bir­žie­čių žo­džio" ar­chy­vo nuo­tr.
Bir­žų gar­bės pi­lie­tis, bu­vęs il­ga­me­tis "Bir­žie­čių žo­džio" re­dak­to­rius, žur­na­lis­tas, kraš­to­ty­ri­nin­kas, tau­to­dai­li­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius

Bir­žų kraš­te bu­vo lei­džia­mas ne vie­nas laik­raš­tis, ta­čiau il­giau­siai bir­žie­čius skai­ty­to­jus lan­ko „Bir­žie­čių žo­dis.“

Prieš 75-erius me­tus, 1945 me­tų va­sa­rio 12 die­ną, išė­jo pir­ma­sis Bir­žų ap­skri­ties laik­raš­čio „Bir­žie­čių ta­ry­bi­nis žo­dis“ nu­me­ris.

Bū­tų ne­tei­sin­ga vien tik nei­gia­mai ver­tin­ti so­vie­ti­niais me­tais ėju­sį „Bir­žie­čių žo­dį“ ir jo pub­li­ka­ci­jas. Laik­raš­tis ne­ma­žai pri­si­dė­jo prie spor­to, kul­tū­ros ug­dy­mo, bu­vo pir­mo­ji tri­bū­na ne vie­nam jau­nam li­te­ra­tui, vė­liau ta­pu­siam ži­no­mu ra­šy­to­ju ar poe­tu. Laik­raš­ty­je yra dir­bę: pe­da­go­gas, poe­tas ir ver­tė­jas Kos­tas Snars­kis-Žvaigž­du­lis, ra­šy­to­jai Vy­tau­tas Mi­se­vi­čius ir Pet­ras Sko­džius, poe­tai Jo­nas Striel­kū­nas, Pet­ras Bal­čiū­nas, Kos­tas Fe­da­ra­vi­čius, pro­zi­nin­kai Va­len­ti­nas Da­gys ir Vi­lius Mi­za­ras, pro­fe­so­rius Jo­nas Berg­hol­cas. Pir­muo­sius sa­vo kū­ri­nius čia iš­spaus­di­no ki­no kri­ti­kas Sau­lius Ma­cai­tis, poe­tai Al­ma Ka­ro­sai­tė, Vai­do­tas Spu­das, Alis Bal­bie­rius, pro­zi­nin­kai Ri­ta Vin­ciū­nie­nė, Al­gi­man­tas Zur­ba, Pet­ras Vens­lo­va, li­te­ra­tū­ro­lo­gai Kęs­tu­tis Nas­top­ka ir Vir­gi­ni­jus Ga­si­liū­nas.

Laik­raš­tis pa­va­di­ni­mu „Bir­žie­čių ta­ry­bi­nis žo­dis“ bu­vo lei­džia­mas iki 1950 me­tų lapk­ri­čio 23 die­nos. Iki 1961 me­tų ra­jo­no laik­raš­čio pa­va­di­ni­mas bu­vo „Rau­do­na­sis ar­to­jas,“ o nuo 1961 me­tų pir­mo­jo nu­me­rio laik­raš­tis pa­va­din­tas „Bir­žie­čių žo­dis.“

„Bir­žie­čių ta­ry­bi­nis žo­dis“ Bir­žų spaus­tu­vė­je bu­vo spaus­di­na­mas 2000 – 2500 eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu. Tuo me­tu tai bu­vo ap­skri­ties laik­raš­tis, o Bir­žų ap­skri­čiai pri­klau­sė be­veik vi­sas da­bar­ti­nis Pas­va­lio ra­jo­nas. Di­džiau­sias laik­raš­čio ti­ra­žas bu­vo 1990-ųjų me­tų pra­džio­je. „Bir­žie­čių žo­dis“ ta­da bu­vo lei­džia­mas 12580 eg­zemp­lio­rų ti­ra­žu. Tais me­tais vie­nin­te­lis ra­jo­no laik­raš­tis bu­vo lei­džia­mas tris kar­tus per sa­vai­tę. Vie­nas nu­me­ris kai­na­vo dvi ka­pei­kas.

„Bir­žie­čių žo­džio“ laik­raš­ty­je yra dir­bę ar­ti šim­to dar­buo­to­jų. Vie­ni – vos ke­lis mė­ne­sius, ki­ti – daug me­tų. Vi­sus iš­var­din­ti bū­tų ne­leng­va. Šian­dien pri­si­me­na­me jau iš­ke­lia­vu­sius ana­piln Pet­rą Sko­džių, Vy­tau­tą Va­lio­nį, Taut­vy­dą Nas­top­ką, Emi­lį Tre­čio­ką, Jo­ną Berg­hol­cą, Gied­rių Va­lec­ką, Po­vi­lą Arū­ną, Jad­vy­gą Pei­sa­re­vi­čie­nę, Alek­sand­rą Prans­kū­ną, Va­len­ti­ną Da­gį. Daug dar­bo ir kū­ry­bos me­tų laik­raš­čiui pa­sky­rė bu­vę ( o kai ku­rie ir šian­dien esan­tys) „Bir­žie­čių žo­džio“ žur­na­lis­tai Re­gi­na Vai­če­ko­nie­nė, Ja­ni­na Bag­do­nie­nė, Fe­lik­sas Gruns­kis, Al­fon­sas Ka­zi­tė­nas, Da­nu­tė Bru­žie­nė, Da­nu­tė Bal­bie­rie­nė, Da­lius Mi­ke­lio­nis, Kos­tas Fe­da­ra­vi­čius, Vi­lius Mi­za­ras, il­ga­me­čiai fo­to­ko­res­pon­den­tai Ro­mual­das Ne­fas, Ze­no­nas Meš­kaus­kas, Vi­li­man­tas Šmi­tas. O kur dar nee­ta­ti­niai laik­raš­čio tal­ki­nin­kai! To­kie kaip švie­saus at­mi­ni­mo Jo­nas Da­gi­lis ir Vy­tau­tas Tre­čio­kas. Ar iš Vil­niaus įdo­mias is­to­ri­jas ra­šan­tis Bo­ri­sas Ja­nu­še­vi­čius, va­bal­nin­kie­tis Al­gir­das Gar­baus­kas, ver­tė­jas Po­vi­las Ga­siu­lis, švie­suo­lės Ma­ry­tė Un­dzė­nie­nė ir Sand­ra Bie­liaus­kie­nė, mu­zie­ji­nin­kė Edi­ta Lands­ber­gie­nė, gė­li­nin­kas Gied­rius Ru­mė, žur­na­lis­tės Gra­ži­na Da­gy­tė ir Bi­ru­tė Pet­ke­vi­čiū­tė, fo­tog­ra­fas Sta­nis­lo­vas Va­da­po­las ir ki­ti.

Šian­dien laik­raš­tį re­da­guo­ja jau pen­kio­lik­to­ji re­dak­to­rė Edi­ta Mi­ke­lio­nie­nė. Pir­ma­sis bu­vo Sta­sys Ka­ziū­nas. Po jo „Bir­žie­čių žo­dį“ re­da­ga­vo Ju­li­ja Jo­čy­tė, Jo­nas Dre­vins­kas, Vy­tau­tas Mi­nio­tas, Na­ta­li­ja Ba­jo­rū­nie­nė, Jo­nas Ka­ro­sas, Al­gi­man­tas Gar­liaus­kas, Leo­nas Gru­bins­kas, Pet­ras Sar­gau­tas, Emi­lis Tre­čio­kas, Vy­tau­tas Pei­sa­re­vi­čius, Bi­ru­tė Bra­zai­tė, Al­gir­das But­ke­vi­čius, Ja­ni­na Bag­do­nie­nė.

„Bir­žie­čių žo­dis“ – Bir­žų kraš­to laik­raš­tis, skir­tas vi­siems. To­le­ruo­jan­tis įvai­rias skai­ty­to­jų nuo­mo­nes ir pa­žiū­ras, ven­gian­tis pi­gaus, rėks­min­go to­no, ne­si­vai­kan­tis sen­sa­ci­jų, ne­no­rin­tis įžei­di­nė­ti ir už­gau­lio­ti žmo­nių. Nep­rik­lau­san­tis jo­kiai po­li­ti­nei par­ti­jai ar or­ga­ni­za­ci­jai. Iš­si­lai­kan­tis iš pre­nu­me­ra­tos ir skel­bi­mų. Gy­ve­ni­mas pa­ro­dė, kad laik­raš­čio žur­na­lis­tų pa­si­rink­tas ke­lias bu­vo tei­sin­gas. Jų po­zi­ci­ją at­spin­di 1991 me­tų sau­sio 24 die­nos „Bir­žie­čių žo­džio“ nu­me­ry­je iš­spaus­din­tas teks­tas „Lik­si­me iš­ti­ki­mi Lie­tu­vai.“ Ja­me ra­šo­ma:

„Tė­vy­nės lais­vei iš­ki­lo pa­vo­jus. Bru­ta­lia gink­lo, šmeiž­to ir šan­ta­žo jė­ga, rem­da­ma­si si­si­bū­ru­sios į taip va­di­na­mą „na­cio­na­li­nį gel­bė­ji­mo ko­mi­te­tą“ ko­la­bo­ran­tų sau­je­lės nea­py­kan­ta Nep­rik­lau­so­mai Lie­tu­vai, Ta­ry­bų Są­jun­gos vy­riau­sy­bė sie­kia pa­klup­dy­ti lie­tu­vių tau­tą, at­si­sa­ky­ti lais­vės. Pri­vers­ti ją lik­ti griū­van­čios so­vie­ti­nės im­pe­ri­jos su­dė­ty­je. Šio pa­vo­jaus aki­vaiz­do­je mes, Bir­žų ra­jo­no laik­raš­čio „Bir­žie­čių žo­dis“ žur­na­lis­tai, pa­reiš­kia­me, kad re­mia­me 1990 me­tų ko­vo 11 die­nos nu­ta­ri­mus, de­mok­ra­tiš­kai iš­rink­tą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sią­ją ta­ry­bą ir Vy­riau­sy­bę. Ne­tar­nau­si­me oku­pan­tams. Lie­tu­va bus lais­va.“

Teks­tą pa­si­ra­šė: A. But­ke­vi­čius, J. Bag­do­nie­nė, F. Gruns­kis, A. Ka­zi­tė­nas, Z. Meš­kaus­kas, R. Vai­če­ko­nie­nė, D. Bru­žie­nė.

Per tuos 75-erius me­tus pas bir­žie­čius iš­ke­lia­vo dau­giau kaip de­šimt tūks­tan­čių laik­raš­čio nu­me­rių. Šis – 10064 – as. Kaip ir ki­ti – ne­šan­tis ži­nią apie Bir­žų kraš­to žmo­nių gy­ve­ni­mus. Jų dar­bus, pa­sie­ki­mus, lū­kes­čius. Lau­kia­mas ir, no­ri­si ti­kė­ti, bran­gus bei rei­ka­lin­gas. Kaip neį­ky­rus bi­čiu­lis kas­die­ny­bės džiaugs­muo­se ir rū­pes­čiuo­se.

 

 

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.