Skur­das ar kon­ku­ren­ci­ja iš ra­jo­no iš­gi­nė jau­ną krep­ši­nio tre­ne­rį?

L. Bataitienės nuotr.
Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro direktorius Sigitas Mitrochinas teigė, kad daug problemų kyla dėl skurdžios materialinės bazės - kai trūksta pinigų, tai ir per stogą bėga vanduo, ir emocijos liejasi.
Ko­dėl 34 me­tų perspektyvus specialistas Mar­ty­nas Kriau­čiū­nas, dir­bęs Bir­žų ra­jo­no kūno kul­tū­ros ir spor­to cent­re, pa­si­rin­ko dar­bą ki­ta­me ra­jo­ne? Sa­ko, kad ne­bu­vo vie­tos jo ini­cia­ty­voms ir jau­nat­viš­kam en­tu­ziaz­mui, mat dir­ba vie­tos ne­no­rin­tys už­leis­ti se­ni pa­ty­rę vil­kai... „Įvy­ko konf­lik­tas ir jis išė­jo. Tren­kė du­ri­mis ir išė­jo“, — kal­bė­jo Bir­žų ra­jo­no kūno kul­tū­ros ir spor­to cent­ro di­rek­to­rius Si­gi­tas Mit­ro­chi­nas.

Ne­rei­ka­lin­gas, to­dėl ir išė­jo

Šir­vin­tų ra­jo­nas džiū­gau­ja — prie spor­to cent­ro ko­man­dos pri­si­jun­gė ir nuo šiol krep­ši­nio vai­kus mo­kys ir tre­ni­ruos Mar­ty­nas Kriau­čiū­nas. Tai bir­žietis, gi­męs krep­ši­ninko šei­mo­je. Tė­tis — krep­ši­nio tre­ne­ris, to­dėl nuo pat jau­nų die­nų bu­vo įtrauk­tas į krep­ši­nį ir 17 me­tų ta­po pro­fe­sio­na­liu krep­ši­nio žai­dė­ju. Te­ko tre­ni­ruo­tis pas vie­nus ge­riau­sių ir ži­no­miau­sių tre­ne­rių Lie­tu­vo­je, ku­rie ir įkvė­pė to­liau siek­ti krep­ši­nio tre­ne­rio kar­je­ros. Krep­ši­nio ke­lią pra­dė­jo Bir­žuo­se. Bū­da­mas sep­ty­ne­rių jau lan­kė krep­ši­nio tre­ni­ruo­tes. Bū­da­mas 17-kos jau žai­dė pro­fe­sio­na­lio­je krep­ši­nio ko­man­do­je. Po mo­kyk­los įsto­jo į LKKA stu­di­jas, sėk­min­gai de­ri­no su žai­di­mu pro­fe­sio­na­liuo­se klu­buo­se. Nuo 2016 pra­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti krep­ši­nio sto­vyk­las vai­kams tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je. Sė­mė­si krep­ši­nio pa­tir­ties ir to­bu­li­no tre­ni­ra­vi­mo įgū­džius to­kio­se ša­ly­se kaip — JAV, Ka­na­da, Ki­ni­ja, Ru­si­ja, Bra­zi­li­ja ir dau­ge­ly­je Eu­ro­pos ša­lių.

Šir­vin­tos šiam žmo­gui pa­siū­lė są­ly­gas ne tik dirb­ti, bet ir gy­ven­ti. Ta­čiau jis mie­liau bū­tų li­kęs Bir­žuo­se, ta­čiau, anot šal­ti­nių, bu­vo pri­vers­tas išei­ti, nes ne­ga­vo ge­ro lai­ko tre­ni­ruo­tėms, dė­me­sio pa­siū­ly­mams.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/