Prie konteinerių aikštelių pasigesta tvorelių

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Kon­tei­ne­rių aikš­te­lė Vy­tau­to gat­vė­je. Tvo­re­lės sta­ty­bai čia su­truk­dė po­že­mi­nių ko­mu­ni­ka­ci­jų gau­sa.
"Bir­žie­čių žo­džio" skai­ty­to­jai pa­rū­po, ko­dėl vie­nos re­no­vuo­tos ar­ba nau­jai įreng­tos kon­tei­ne­rių aikš­te­lės tvar­kin­gai ap­tver­tos, o ki­tos li­ku­sios po se­no­vei. Ji pa­gei­dau­tų, kad pa­vyz­džiui, Vy­tau­to gat­vė­je tarp dau­gia­bu­čių aikš­te­lė ir­gi bū­tų su tvo­re­le. Paš­ne­ko­vė įsi­ti­ki­nu­si, kad taip šiuo­lai­kiš­kiau, gra­žiau, tvar­kin­giau.

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė eko­lo­gė Jur­gi­ta Bru­niu­vie­nė paaiš­ki­no, jog at­lie­kant pro­jek­ta­vi­mo dar­bus at­si­žvelg­ta į dau­gia­bu­čių bend­ri­jų gy­ven­to­jų pa­gei­da­vi­mus. Kai ku­rios bend­ri­jos šios nau­jo­vės at­si­sa­kė. O ki­tur, ir mi­nė­to­je Vy­tau­to gat­vė­je, to­kių tvo­re­lių sta­ty­boms su­truk­dė po­že­mi­nių ko­mu­ni­ka­ci­jų gau­sa. At­lie­kant dar­bus, įbe­to­nuo­jant kuo­lus, bū­tų neiš­veng­ta įvai­rių pa­žei­di­mų, ge­di­mų.

Eko­lo­gė pa­sa­ko­jo, kad tvo­re­lės atei­ty­je pa­si­tar­naus rek­la­mai. Ant skar­dos bus pri­tvir­tin­tos at­min­ti­nės apie šiukš­lių tvar­ky­mą.

J. Bru­niu­vie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad pa­va­sa­rį pa­dau­gė­ja prie kon­tei­ne­rių ne­rū­šiuo­ja­mų at­lie­kų, to­dėl ap­si­rū­pin­ta ir jau ka­bi­na­mos mo­bi­lios ka­me­ros. Ka­me­ros pa­dės išaiš­kin­ti pa­žei­dė­jus ir juos nu­baus­ti. Mo­bi­lios ka­me­ros me­džios pa­žei­dė­jus ne tik mies­te, bet ir kai­miš­ko­se se­niū­ni­jo­se.

Bir­žų ra­jo­ne pa­gal Pa­ne­vė­žio re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro pro­jek­tą re­konst­ruo­tos ar nau­jai įreng­tos 55 kon­tei­ne­rių aikš­te­lės. Bir­žų mies­te re­no­vuo­tos 32 esa­mos, įreng­tos 4 nau­jos.