Prie kapinių – žvakutėmis užkimšti konteineriai

Į re­dak­ci­jos elekt­ro­ni­nį pa­štą at­ke­lia­vo nuo­trau­kos: į kon­tei­ne­rius prie ka­pi­nių ne­tel­pa po Vė­li­nių ar­ti­mų­jų me­ta­mos žva­ku­tės.

"Bir­žie­čių žo­džio" skai­ty­to­jas iš­sa­kė ir sa­vo nuo­mo­nę. Nors ra­gi­na­ma ar­ti­mų­jų at­mi­ni­mą pa­gerb­ti kuk­liai, vie­na žva­ku­te, ta­čiau jų ant kiek­vie­no ka­pe­lio su­ži­ba ke­le­tas ar ke­lio­li­ka. Nie­ko ne­pa­da­ry­si: kiek­vie­nas, atė­jęs pa­gerb­ti mi­ru­sio­jo, no­ri ant ka­po už­deg­ti žva­ku­tę, to­dėl jų su­švin­ta jū­ra. Po Vė­li­nių vėl vi­si sku­ba žva­ku­tes nuo ka­pų nu­rink­ti. Prie Va­lan­tiš­kio ka­pi­nai­čių stik­lui skir­tas kon­tei­ne­ris pri­kimš­tas. Ar­ti­mie­ji žva­ku­tes ri­kiuo­ja ša­lia kon­tei­ne­rio ar­ba me­ta į ža­lio­sioms at­lie­koms skir­tą kon­tei­ne­rį – rū­šia­vi­mas pra­ran­da pra­smę, kai žmo­nės ne­tu­ri kur rū­šiuo­ti. Skai­ty­to­jas svars­to: gal­būt po Vė­li­nių kon­tei­ne­rius bū­tų ga­li­ma iš­vež­ti daž­niau?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.