Pokyčiai bendruomenių valdžioje

Ste­po­no STAŠ­KE­VI­ČIAUS nuo­tr.
Bir­žų kai­mo bend­ruo­me­nių są­jun­gos ta­ry­ba: Jus­ti­na Mi­ci­ke­vi­čie­nė, Skaid­ra Zvil­nie­nė, Dan­guo­lė Plen­taus­kie­nė, pir­mi­nin­kė Edi­ta Če­po­kie­nė, Jur­ga Fer­gi­zie­nė ir Da­lia Strau­ti­nie­nė.
Tre­čia­die­nį Rin­kuš­kiuo­se Bir­žų ra­jo­no kai­mo bend­ruo­me­nių są­jun­gos rin­ki­mi­nia­me su­si­rin­ki­me 34-ių bend­ruo­me­nių at­sto­vai iš­si­rin­ko nau­ją val­džią.

Tre­jus me­tus Bir­žų ra­jo­no kai­mo bend­ruo­me­nių są­jun­gai va­do­va­vu­si Vi­da Ja­si­ne­vi­čie­nė pa­reiš­kė pa­gei­da­vi­mą iš šių pa­rei­gų at­si­sta­ty­din­ti. "Bir­žie­čių žo­džiui" Vi­da Ja­si­ne­vi­čie­nė tvir­ti­no:

– Sa­vo ka­den­ci­ją, kaip pri­klau­sė, at­bu­vau. Ne­be­kan­di­da­ta­vau. Rei­kia tu­rė­ti sai­ką. Už­lei­dau sa­vo vie­tą jau­nes­niems. Dė­ko­ju vi­siems, ku­rie ma­ni­mi ti­kė­jo, pa­si­ti­kė­jo, dir­bo su ma­ni­mi. Ga­liu tik pa­si­džiaug­ti: bend­ruo­me­nės drau­giš­kos, iš­ra­din­gos. Be­veik vi­sos su­mo­kė­ju­sios mo­kes­čius. Nuo šiol są­jun­gai va­do­vaus jau­na, ener­gin­ga pir­mi­nin­kė Edi­ta, kaip bu­vau nu­ma­čiu­si. At­si­nau­ji­no ir ta­ry­ba. Jos prie­ša­ky­je – darbš­ti, jau­na ko­man­da. Mes, sen­bu­viai, neat­si­sa­ky­si­me jau­ni­mui pa­dė­ti, da­lin­si­mės sa­vo pa­tir­ti­mi, – kal­bė­jo bu­vu­si pir­mi­nin­kė Vi­da Ja­si­ne­vi­čie­nė.

Bir­žų ra­jo­no kai­mo bend­ruo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­ke iš­rink­ta Edi­ta Če­po­kie­nė. Edi­ta ne­be vie­nus me­tus sėk­min­gai va­do­vau­ja Pa­če­riaukš­tės kai­mo bend­ruo­me­nei, se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tė. Nau­jo­je ta­ry­bo­je li­ko Da­lia Strau­ti­nie­nė (Va­bal­nin­kas), Skaid­ra Zvil­nie­nė (Pa­pi­lys) ir Dan­guo­lė Plen­taus­kie­nė (Smil­giai). Nau­jo­kai: Jur­ga Fer­gi­zie­nė (Pa­bir­žė), Jus­ti­na Mi­ci­ke­vi­čie­nė (Ro­vė­ja) ir Aud­rys Ši­mas (Kir­do­nys).

Ir bū­si­mai, ir bu­vu­siai pir­mi­nin­kėms ne­tru­ko dė­me­sio, ap­lo­dis­men­tų, lin­kė­ji­mų. Nau­ja­jai pir­mi­nin­kei Edi­tai Če­po­kie­nei per­duo­tas vi­sų kai­mo bend­ruo­me­nių sim­bo­lis – jų vė­lia­va. Bu­vu­siai Bir­žų ra­jo­no kai­mo bend­ruo­me­nių pir­mi­nin­kei Vi­dai Ja­si­ne­vi­čie­nei įteik­ta Sei­mo na­rio A. Ši­mo pa­dė­ka, Sei­mo na­rio V . Rin­ke­vi­čiaus do­va­na ir t. t. Vi­dai dė­ko­jo bend­ruo­me­nių, val­džios at­sto­vai. Su­si­rin­ki­me da­ly­va­vo ir kal­bė­jo Bir­žų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, bend­ruo­me­nių par­tne­riai – Vi­ta An­džie­nė ir Min­dau­gas Bal­čiū­nas.

Bir­žų ra­jo­no kai­mo bend­ruo­me­nių są­jun­ga vie­ni­ja 45 bend­ruo­me­nes. Bend­ruo­me­nių veik­lo­je da­ly­vau­ja apie 3 tūks­tan­čius 400 ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.