Pirmasis Biržų ligoninės stebėtojų tarybos posėdis

Rugp­jū­čio 22 die­ną vy­ku­sia­me po­sė­dy­je Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba priė­mė spren­di­mą „Dėl Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2017 m. rug­sė­jo 28 d. spren­di­mo Nr. T-182 „Dėl VšĮ Bir­žų li­go­ni­nės ste­bė­to­jų ta­ry­bos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ ir nu­spren­dė su­da­ry­ti nau­ją VšĮ Bir­žų li­go­ni­nės ste­bė­to­jų ta­ry­bą 5 me­tų lai­ko­tar­piui. Jo­je: Da­lius Dre­vins­kas, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys; Onu­tė Ki­se­liū­nie­nė, svei­ka­tos prie­žiū­ros at­sto­vė; Iru­tė Var­zie­nė, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos (įstai­gos stei­gė­jo) bend­ru spren­di­mu pa­skir­tas at­sto­vas; Jur­gi­ta Vens­kie­nė, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos (įstai­gos stei­gė­jo) bend­ru spren­di­mu pa­skir­ta at­sto­vė, Klau­su­čių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė; Zi­ta Vlaš­čen­ko, vi­suo­me­nės at­sto­vė, „Art­ri­to“ klu­bo va­do­vė.

Rug­sė­jo 4 die­ną įvy­ko pir­ma­sis nau­jo­sios ste­bė­to­jų ta­ry­bos po­sė­dis. Po­sė­dy­je da­ly­va­vo ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė. Ji pa­svei­ki­no nau­jus Ste­bė­to­jų ta­ry­bos na­rius ir pa­brė­žė, kad vie­šo­sios įstai­gos ste­bė­to­jų ta­ry­ba tu­ri va­do­vau­tis vie­šu­mo prin­ci­pais.

Po­sė­dy­je Ste­bė­to­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­ku iš­rink­tas D. Dre­vins­kas, jo pa­va­duo­to­ja – I. Var­zie­nė, sek­re­to­re – O. Ki­se­liū­nie­nė.

Ta­ry­bos na­riai su­si­pa­ži­no šiuo me­tu ga­lio­jan­čiais ste­bė­to­jų ta­ry­bos nuo­sta­tais ir pa­tei­kė pa­siū­ly­mų nuo­sta­tams pa­tiks­lin­ti ir pa­keis­ti. Ap­tar­ti ki­ti veik­los da­ly­kai, po­sė­džių vie­ta, pa­si­keis­ta kon­tak­ti­ne in­for­ma­ci­ja

VšĮ Bir­žų li­go­ni­nės di­rek­to­rius Pet­ras Bim­ba pa­svei­ki­no nau­ją­ją ste­bė­to­jų ta­ry­bą ir kal­bė­jo, kad vie­nas iš ar­ti­miau­sių rei­ka­lų, ku­rį tu­ri spręs­ti su Ste­bė­to­jų ta­ry­ba, yra nau­ji dar­bo ap­mo­kė­ji­mo nuo­sta­tai. Šį klau­si­mą Ste­bė­to­jų ta­ry­ba ža­da svars­ty­ti ki­ta­me po­sė­dy­je. Ki­tam po­sė­džiui Ste­bė­to­jų ta­ry­bos na­riai tu­rė­tų pa­teik­ti į sa­vo pa­siū­ly­mus Ta­ry­bos veik­los pla­nui.