Penktasis kalėdinis bėgimas

Fe­lik­so GRUNS­KIO nuo­tr.
Prie mies­to Ka­lė­dų eg­lės praė­ju­sį penk­ta­die­nį rin­ko­si spor­to, svei­kos gy­ven­se­nos ir ge­ros nuo­tai­kos puo­se­lė­to­jai – vy­ko penk­ta­sis ka­lė­di­nis bė­gi­mas.

Į tra­di­ci­nį ka­lė­di­nį bė­gi­mą pa­kvie­tė Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ir Bir­žų vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras. Už­si­re­gist­ra­vo apie 150 bė­gi­kų. Fan­ta­zi­jos ir iš­ra­din­gu­mo jiems ne­trū­ko – į bė­gi­mą jie su­si­ruo­šė pa­si­puo­šę nuo­tai­kin­gais kos­tiu­mais. Už iš­ra­din­gu­mą puoš­niau­si bė­gi­kai bu­vo ap­do­va­no­ti pri­zais.

Bir­žų vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro va­do­vė Jus­ti­na Ka­sa­kaus­kie­nė džiau­gė­si, kad ren­gi­nį pa­rė­mė ne vie­nas vers­li­nin­kas. Do­va­nų lo­te­ri­jo­je bu­vo ga­li­ma lai­mė­ti "Port­fo­lio" ga­le­ri­jos, "Cafe+", "Ke­ba­bi­nės", "Big Z" do­va­nų ku­po­nus. Do­va­nų ir pri­zų sky­rė ir Bir­žų vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras.

Ren­gi­nio da­ly­viai vai­ši­no­si ka­va, ar­ba­ta bei šau­lių vir­ta ska­nią­ja ko­še. Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­rė Ves­ta Ur­va­ky­tė pa­si­rū­pi­no šven­ti­niais fe­jer­ver­kais.